Wet van 27 maart 1999 tot wijziging van de Ziekenfondswet, de Wet tarieven gezondheidszorg en de Wet ziekenhuisvoorzieningen in verband met wijzigingen in de taak, samenstelling en werkwijze van de in die wetten geregelde bestuursorganen, alsmede wijziging van andere wetten in verband daarmee (uitvoeringsorganen volksgezondheid)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de algehele herziening van het adviesstelsel aanleiding geeft de taak, samenstelling en werkwijze van een aantal bestuursorganen op het terrein van de volksgezondheid te wijzigen en dat het derhalve wenselijk is daartoe de Ziekenfondswet, de Wet tarieven gezondheidszorg en de Wet ziekenhuisvoorzieningen alsmede enige andere wetten te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Ziekenfondswet.]
Artikel II
[Wijzigt de Wet tarieven gezondheidszorg.]
Artikel III
[Wijzigt de Wet ziekenhuisvoorzieningen.]
Artikel IV
[Wijzigt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.]
Artikel V
[Wijzigt de Wet financiering volksverzekeringen.]
Artikel VI
[Wijzigt de Overgangswet verzorgingshuizen.]
Artikel VII
[Wijzigt de Wet medezeggenschap cli├źnten zorginstellingen.]
Artikel VIII
[Wijzigt de Ambtenarenwet.]
Artikel IX
[Wijzigt de Algemene bijstandswet, Algemene militaire pensioenwet, Algemene nabestaandenwet, Algemene Ouderdomswet, Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers, Liquidatiewet ongevallenwetten, Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, Tijdelijke Verstrekkingenwet maatschappelijke dienstverlening, Toeslagenwet, Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956, Werkloosheidswet, Wet aanpassing pensioenvoorzieningen Bijstandkorps, Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, Wijzigingswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (geïntegreerd middelenbeheer), Wijzigingswet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, enz. (afschaffing verzekeraarsbudgettering), Ziektewet, Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.]
Artikel X
[Wijzigt de Wet ambulancevervoer.]
Artikel XI
[Wijzigt de Wet op bijzondere medische verrichtingen.]
Artikel XII
[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]
Artikel XIII
[Wijzigt de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen.]
1.
De Ziekenfondsraad, bedoeld in artikel 50 van de Ziekenfondswet, zoals die wet luidde onmiddellijk voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, wordt als rechtspersoon gehandhaafd en is het College voor zorgverzekeringen, bedoeld in de Ziekenfondswet , zoals deze door de inwerkingtreding van deze wet is komen te luiden.
Besluiten krachtens delegatie genomen door een orgaan van de Ziekenfondsraad worden na inwerkingtreding van deze wet toegerekend aan het bevoegde orgaan van het College.
2.
Het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg, bedoeld in artikel 18 van de Wet tarieven gezondheidszorg, zoals die wet luidde onmiddellijk voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, wordt als rechtspersoon gehandhaafd en is het College tarieven gezondheidszorg, bedoeld in de Wet tarieven gezondheidszorg , zoals deze door de inwerkingtreding van deze wet is komen te luiden.
3.
Het College voor ziekenhuisvoorzieningen, bedoeld in artikel 2 van de Wet ziekenhuisvoorzieningen, zoals die wet luidde onmiddellijk voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, wordt als rechtspersoon gehandhaafd en is het College bouw ziekenhuisvoorzieningen, bedoeld in de Wet ziekenhuisvoorzieningen , zoals deze door de inwerkingtreding van deze wet is komen te luiden.
4.
De Commissie sanering ziekenhuisvoorzieningen, bedoeld in artikel 18b van de Wet ziekenhuisvoorzieningen, zoals die wet luidde onmiddellijk voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, is het College sanering ziekenhuisvoorzieningen, bedoeld in de Wet ziekenhuisvoorzieningen , zoals deze door de inwerkingtreding van deze wet is komen te luiden.
1.
Een toelating van een instelling door Onze Minister ingevolge artikel 8a van de Ziekenfondswet of artikel 8 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet wordt gelijkgesteld met toelating door het College voor zorgverzekeringen, bedoeld in de Ziekenfondswet , ingevolge artikel 8a van de Ziekenfondswet onderscheidenlijk artikel 8 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, zoals deze door de inwerkingtreding van deze wet zijn komen te luiden.
2.
Een aanvraag om toelating, voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet bij Onze Minister ingediend ingevolge artikel 8a van de Ziekenfondswet of artikel 8 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, wordt gelijk gesteld met een aanvraag, ingediend bij het College voor zorgverzekeringen, bedoeld in de Ziekenfondswet , zoals deze door de inwerkingtreding van deze wet zijn komen te luiden.
1.
Een toelating van een ziekenfonds onderscheidenlijk ziektekostenverzekeraar door Onze Minister ingevolge artikel 34 van de Ziekenfondswet onderscheidenlijk artikel 33 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet wordt gelijkgesteld met toelating door het College voor zorgverzekeringen, bedoeld in de Ziekenfondswet , ingevolge artikel 34 van de Ziekenfondswet onderscheidenlijk artikel 33 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, zoals deze door de inwerkingtreding van deze wet zijn komen te luiden.
2.
Een aanmelding van een uitvoerend orgaan bij Onze Minister ingevolge artikel 38 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet wordt gelijkgesteld met aanmelding bij het College voor zorgverzekeringen, bedoeld in de Ziekenfondswet , ingevolge artikel 38 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, zoals deze door de inwerkingtreding van deze wet is komen te luiden.
3.
Een aanvraag om toelating als ziekenfonds onderscheidenlijk ziektekostenverzekeraar, voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet bij Onze Minister ingediend ingevolge artikel 34 van de Ziekenfondswet onderscheidenlijk artikel 33 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, wordt gelijkgesteld met een aanvraag, ingediend bij het College voor zorgverzekeringen, bedoeld in de Ziekenfondswet , zoals deze door de inwerkingtreding van deze wet is komen te luiden.
1.
Een richtlijn, door het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg goedgekeurd of vastgesteld voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, wordt gelijkgesteld met een beleidsregel als bedoeld in artikel 11 van de Wet tarieven gezondheidszorg, zoals deze door de inwerkingtreding van deze wet is komen te luiden.
2.
Een aanwijzing, door Onze Minister gegeven voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, wordt gelijkgesteld met een beleidsregel als bedoeld in artikel 13 van de Wet tarieven gezondheidszorg, zoals deze door de inwerkingtreding van deze wet is komen te luiden.
1.
Een vergunning als bedoeld in artikel 6 van de Wet ziekenhuisvoorzieningen, zoals die wet luidde onmiddellijk voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, afgegeven door Onze Minister wordt gelijkgesteld met een vergunning afgegeven door het College bouw ziekenhuisvoorzieningen.
2.
Een goedkeuring van het programma van eisen of van het schetsontwerp als bedoeld in artikel 7 van de Wet ziekenhuisvoorzieningen, zoals die wet luidde onmiddellijk voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, afgegeven door Onze Minister wordt gelijkgesteld met zodanige goedkeuring afgegeven door het College bouw ziekenhuisvoorzieningen.
3.
De bouwmaatstaven, door Onze Minister vastgesteld op grond van artikel 15, vierde lid, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen, zoals die wet luidde onmiddellijk voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, worden gelijkgesteld met door Onze Minister goedgekeurde bouwmaatstaven op grond van artikel 15a van de Wet ziekenhuisvoorzieningen, zoals deze door de inwerkingtreding van deze wet is komen te luiden.
1.
Rechtsgedingen die zijn ingesteld door of tegen Onze Minister worden voor zover het betreft bevoegdheden van Onze Minister die samenhangen met de vervulling van de taken die door deze wet zijn overgegaan naar het College voor zorgverzekeringen, bedoeld in de Ziekenfondswet , met ingang van de inwerkingtreding van deze wet voortgezet door of tegen dat College.
2.
Rechtsgedingen die zijn ingesteld door of tegen Onze Minister worden voor zover het betreft bevoegdheden van Onze Minister die samenhangen met de vervulling van de taken die door deze wet zijn overgegaan naar het College bouw ziekenhuisvoorzieningen, bedoeld in de Wet ziekenhuisvoorzieningen , met ingang van de inwerkingtreding van deze wet voortgezet door of tegen dat College.
1.
De vaststelling door het College voor zorgverzekeringen, bedoeld in de Ziekenfondswet , van een bestuursreglement als bedoeld in artikel 1c onderscheidenlijk een werkprogramma als bedoeld in artikel 1e en een begroting als bedoeld in artikel 1f van die wet, vindt plaats zo spoedig mogelijk onderscheidenlijk vindt voor het eerst plaats ten aanzien van het kalenderjaar na dat waarin deze wet in het Staatsblad is geplaatst.
2.
De vaststelling door het College tarieven gezondheidszorg, bedoeld in de Wet tarieven gezondheidszorg , van een bestuursreglement als bedoeld in artikel 20 onderscheidenlijk een werkprogramma als bedoeld in artikel 22 en een begroting als bedoeld in artikel 23 van die wet, vindt plaats zo spoedig mogelijk onderscheidenlijk vindt voor het eerst plaats ten aanzien van het kalenderjaar na dat waarin deze wet in het Staatsblad is geplaatst.
3.
De vaststelling door het College bouw ziekenhuisvoorzieningen en het College sanering ziekenhuisvoorzieningen, bedoeld in de Wet ziekenhuisvoorzieningen , van een bestuursreglement als bedoeld in artikel 2b onderscheidenlijk een werkprogramma als bedoeld in artikel 2d en een begroting als bedoeld in artikel 2f van die wet, vindt plaats zo spoedig mogelijk onderscheidenlijk vindt voor het eerst plaats ten aanzien van het kalenderjaar na dat waarin deze wet in het Staatsblad is geplaatst.
4.
Onze Minister stelt voor het College voor zorgverzekeringen, bedoeld in de Ziekenfondswet , het College tarieven gezondheidszorg, bedoeld in de Wet tarieven gezondheidszorg , het College bouw ziekenhuisvoorzieningen en het College sanering ziekenhuisvoorzieningen, bedoeld in de Wet ziekenhuisvoorzieningen , een voorlopig bestuursreglement vast. Het voorlopig reglement geldt totdat het bestuursreglement van het betrokken college de goedkeuring van Onze Minister heeft verkregen.
Artikel XXI
Voor zover de artikelen XIV tot en met XX daarin niet voorzien, stelt Onze Minister regels met betrekking tot de gevolgen van de inwerkingtreding van deze wet. Deze regels gelden tot en met 31 december van het kalenderjaar na dat waarin zij inwerking zijn getreden. Van het vaststellen van deze regels wordt kennis gegeven aan de beide kamers der Staten-Generaal. Indien voor het tijdstip, bedoeld in de tweede volzin, een voorstel van wet tot regeling van het betrokken onderwerp bij de Staten-Generaal is ingediend, vervalt de regeling op het tijdstip waarop een van beide kamers der Staten-Generaal besluit het wetsvoorstel niet aan te nemen of op het tijdstip waarop het wetsvoorstel kracht van wet krijgt.
Artikel XXIII
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor verschillende artikelen verschillend kan zijn.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 27 maart 1999
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven negenentwintigste april 1999
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Wijziging van de Ziekenfondswet
+ Hoofdstuk II. Wijziging van de Wet tarieven gezondheidszorg
+ Hoofdstuk III. Wijziging van de Wet ziekenhuisvoorzieningen
+ Hoofdstuk IV. Wijziging van andere wetten
+ Hoofdstuk V. Overgangsbepalingen
+ Hoofdstuk VI. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht