Wet van 21 december 1995, tot nadere wijziging van een aantal sociale zekerheidswetten (technische verbeteringen in verband met de wetten TAV, TBA en TZ, alsmede enige andere wijzigingen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het, in verband met enige gebleken onvolkomenheden in de Wet terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume, de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen en de Wet terugdringing ziekteverzuim, wenselijk is een aantal sociale zekerheidswetten aan te passen en dat het wenselijk is nog enige andere wijzigingen daarin aan te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel IV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel V
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel VI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel VII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel VIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel X
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
1.
In afwijking van artikel XI, onderdeel D, vervalt hoofdstuk IV van de Algemene Kinderbijslagwet voor een verzekerde die over het vierde kwartaal van 1995 recht heeft op kinderbijslag voor een kind:
a. als bedoeld in artikel 26, eerste lid, onderdeel a , of voor een kind dat op 30 september 1995 17 jaar oud is, eerst op het moment dat dat kind ophoudt te studeren aan de opleiding die het op de eerste dag van dat kwartaal volgde of aanspraak krijgt op een tegemoetkoming in de studie-kosten als bedoeld in hoofdstuk III van de Wet tegemoetkoming studiekosten ;
b. als bedoeld in artikel 26, eerste lid, onderdeel b , en in artikel 26, tweede lid, eerste op het tijdstip waarop de Algemene bijstandswet in werking treedt.
2.
Bij ministeriële regeling kunnen voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel a , nadere en zo nodig afwijkende regels worden gesteld met betrekking tot artikel 26, eerste lid, onderdeel a , van de Algemene Kinderbijslagwet .
Artikel XIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XIV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XVI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XVII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XVIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XIX
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XX
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XXI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XXII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XXIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XXIV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XXV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XXVI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XXVII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XXVIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XXIX
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XXX
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XXXI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XXXII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XXXIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XXXIV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XXXV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XXXVII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XXXVIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XXXIX
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XL
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XLI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XLII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XLIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XLIV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XLV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XLVI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XLVII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XLVIII
Indien het bij koninklijke boodschap van 6 juni 1995 ingediende voorstel van Wet houdende privatisering van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds ( Wet privatisering ABP ; 24 205) tot wet wordt verheven en eerder of gelijktijdig met artikel XXII of XXIII van deze wet in werking treedt, wordt dat artikel of worden die artikelen voor de toepassing van eerstbedoelde wet beschouwd in werking te zijn getreden voor die wet.
1.
Deze wet treedt, met uitzondering van de artikelen IV, onderdeel I, onder 1, XI, onderdeel D, XII, XIV, onderdeel H, onder 1, XXI, de onderdelen A en B, XXXV, XXXVII tot en met XXXIX, XLIII en XLIV, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande, dat:
a. artikel IV, onderdeel A, terugwerkt tot en met 1 maart 1994;
b. de artikelen IV, de onderdelen C, F en G, XXVII en XXVIII terugwerken tot en met 1 maart 1995;
c. de artikelen VI, XVII en XXIV terugwerken tot en met 1 januari 1994;
d. de artikelen IV, onderdeel I, onder 2, XIII, XIV, de onderdelen A tot en met G, H, onder 2, I, L en N, XV, XXII, onderdeel H, XXIII, onderdeel A, XXV, de onderdelen D tot en met G en I, en XXVI terugwerken tot en met 1 januari 1995;
e. artikel XIV, onderdeel O, terugwerkt tot en met 17 mei 1995;
f. de artikelen XVI, de onderdelen A, C, D, E en F, en XXII, de onderdelen B, D, E en F, terugwerken tot en met 1 augustus 1993;
g. de artikelen XXII, de onderdelen A, C en G, XXIII, onderdeel B, en XXV, de onderdelen A tot en met C en H, terugwerken tot en met 1 mei 1994.
2.
Artikel IV, onderdeel I, onder 1, treedt in werking direct na het tijdstip waarop artikel I, onderdeel X, onder 1°, van de wet van 22 december 1994, Stb. 955, in werking treedt.
3.
De artikelen XI, onderdeel D, XII, XIV, onderdeel H, onder 1, XXXV, XXXVII tot en met XXXIX, XLIII en XLIV treden in werking met ingang van 1 januari 1996.
4.
Artikel XXI, de onderdelen A en B, treden in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 21 december 1995
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
De Minister van Binnenlandse Zaken,
De Staatssecretaris van Defensie,
Uitgegeven de achtentwintigste december 1995
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Artikel XIV
Artikel XV
Artikel XVI
Artikel XVII
Artikel XVIII
Artikel XIX
Artikel XX
Artikel XXI
Artikel XXII
Artikel XXIII
Artikel XXIV
Artikel XXV
Artikel XXVI
Artikel XXVII
Artikel XXVIII
Artikel XXIX
Artikel XXX
Artikel XXXI
Artikel XXXII
Artikel XXXIII
Artikel XXXIV
Artikel XXXV
Artikel XXXVI
Artikel XXXVIa
Artikel XXXVII
Artikel XXXVIII
Artikel XXXIX
Artikel XL
Artikel XLI
Artikel XLII
Artikel XLIII
Artikel XLIV
Artikel XLV
Artikel XLVI
Artikel XLVII
Artikel XLVIII
Artikel XLIX
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht