Wet van 11 juni 1998 tot wijziging van de Ziektewet, de WAO, de WW en enkele andere wetten in verband met het wegnemen van belemmeringen in sociale verzekeringswetten bij het opnemen van onbetaald verlof
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is bestaande belemmeringen in sociale verzekeringswetten bij het opnemen van onbetaald verlof weg te nemen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
1.
De artikelen 29 en 46 van de Ziektewet, zoals deze artikelen luidden op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet, blijven van toepassing op de persoon wiens aanspraak op ziekengeld is ontstaan voor de datum van inwerkingtreding van deze wet, met betrekking tot die aanspraak.
2.
Artikel I, onderdeel C en E, is niet van toepassing op de persoon, bedoeld in het eerste lid.
1.
Artikel 17 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, zoals dat artikel luidde op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet, blijft van toepassing op de persoon wiens aanspraak op arbeidsongeschiktheidsuitkering is ontstaan voor de datum van inwerkingtreding van deze wet, met betrekking tot die aanspraak.
2.
Artikel II, onderdeel C, is niet van toepassing op de persoon, bedoeld in het eerste lid.
1.
De artikelen 16, 17a en 17b van de Werkloosheidswet, zoals die artikelen luidden op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet, blijven van toepassing op de persoon wiens recht op uitkering, bedoeld in artikel 17 van de Werkloosheidswet , is ontstaan voor de datum van inwerkingtreding van deze wet, met betrekking tot dat recht.
2.
Artikel III, onderdeel B, C en D, is niet van toepassing op de persoon, bedoeld in het eerste lid.
ARTIKEL XII. INWERKINGTREDING
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 11 juni 1998
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de veertiende juli 1998
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I. WIJZIGING ZIEKTEWET
ARTIKEL II. WIJZIGING WET OP DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING
ARTIKEL III. WIJZIGING WERKLOOSHEIDSWET
ARTIKEL IV. WIJZIGING ZIEKENFONDSWET
ARTIKEL V. WIJZIGING ALGEMENE BIJSTANDSWET
ARTIKEL VI. WIJZIGING WET INKOMENSVOORZIENING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKLOZE WERKNEMERS
ARTIKEL VII. WIJZIGING WET INKOMENSVOORZIENING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE GEWEZEN ZELFSTANDIGEN
ARTIKEL VIII. WIJZIGING TOESLAGENWET
ARTIKEL IX. OVERGANGSBEPALING ZIEKTEWET
ARTIKEL X. OVERGANGSBEPALING WET OP DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING
ARTIKEL XI. OVERGANGSBEPALING WERKLOOSHEIDSWET
ARTIKEL XII. INWERKINGTREDING
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht