Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2008. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2008.

Woningwet 1962

Uitgebreide informatie
Wet van 12 juli 1962 tot vaststelling van nieuwe voorschriften omtrent de volkshuisvesting
Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het gewenst is bij de wet nieuwe voorschriften omtrent de volkshuisvesting vast te stellen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 69
[Vervallen.]
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministeriƫle Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Het Loo, 12 juli 1962
De Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid,
De Minister van Justitie,
De Minister van Financiƫn,
Uitgegeven de zevende augustus 1962.
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepaling
+ Hoofdstuk II. Voorschriften betreffende het bouwen, slopen, gebruik en onderhoud
+ Hoofdstuk III. Bijzondere bevoegdheden
+ Hoofdstuk IV. Vergunningen
+ Hoofdstuk V. Voorziening in de woningbehoefte
+ Hoofdstuk VI. Organen en diensten voor de volkshuisvesting
+ Hoofdstuk VII. Dwang- en strafbepalingen
+ Hoofdstuk VIII. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht