475 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 46, 47, 48   »
Artikel 1, Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968     Artikel 1 • 1. De in artikel 15, eerste lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968 bedoelde aftrek wordt uitgesloten in de gevallen waarin en voor zover de goederen en diensten worden gebezigd voor: • a. het voeren van een zekere staat; • b. het geven van relatiegeschenken of het doen van andere giften aan degenen bij wie, indien aan hen ter zake omzetbelasting in reken... BWBR0002636
Artikel 2, Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968     Artikel 2 Ingeval de ondernemer ter zake van een prestatie als is bedoeld in artikel 1, eerste lid, letter b of c , een vergoeding in rekening heeft gebracht en deswege omzetbelasting is verschuldigd, wordt de aftrek niet uitgesloten tot het bedrag van de ter zake van die prestatie verschuldigde belasting. BWBR0002636
Artikel 3, Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968     Artikel 3 • 1. Indien goederen en diensten door de ondernemer worden gebezigd ten behoeve van de verstrekking van spijzen en dranken aan zijn personeel en hij ter zake van die verstrekking minder in rekening heeft gebracht dan het in het tweede lid omschreven bedrag, wordt de aftrek uitgesloten tot 6 percent van het verschil tussen dat bedrag en hetgeen in rekening is gebracht. • ... BWBR0002636
Artikel 4, Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968     Artikel 4 • 1. Indien het totaal van de aanschaffings- of voortbrengingskosten dan wel de kostprijs, de omzetbelasting niet daaronder begrepen, van alle door de ondernemer in een boekjaar ten behoeve van eenzelfde belanghebbende verrichte prestaties als zijn bedoeld in artikel 1, eerste lid, letters b en c , en het op die belanghebbende betrekking hebbende deel van het in artikel ... BWBR0002636
Artikel 5, Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968     Artikel 5 • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1969. • 2. Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968. BWBR0002636
Artikel 1, Registratiewet 1970     Artikel 1 • 1. Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. KNB: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie als genoemd in artikel 60 van de Wet op het notarisambt ; • b. Onze Minister: Onze Minister van Financiën. • 2. Onder registratie van akten wordt verstaan: • a. de opname van elektronische afschriften ... BWBR0002739
Artikel 3, Registratiewet 1970     Artikel 3 • 1. Akten van notarissen, welke niet zijn genoemd in artikel 4, eerste lid , moeten binnen tien dagen na de dag waarop de akten zijn opgemaakt, door die ambtenaren ter registratie worden aangeboden. • 2. Akten van notarissen worden ter registratie aangeboden door een elektronisch afschrift daarvan langs elektronische weg te zenden aan de KNB. • 3. Bij regelin... BWBR0002739
Artikel 4, Registratiewet 1970     Artikel 4 • 1. Uiterste willen en de daarop of op omslagen daarvan gestelde aantekeningen, andere akten welke uitsluitend uiterste wilsbeschikkingen of de herroeping van uiterste wilsbeschikkingen inhouden, zomede akten van bewaargeving, superscriptie of teruggaaf van uiterste willen moeten door de notaris onder wie zij berusten, ter registratie worden aangeboden binnen een maand na de ... BWBR0002739
Artikel 5, Registratiewet 1970     Artikel 5 Akten als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel b, worden geregistreerd, wanneer zij daartoe worden aangeboden. BWBR0002739
Artikel 6, Registratiewet 1970     Artikel 6 • 1. Op vordering van de inspecteur moet van een akte welke in een vreemde taal is gesteld, worden overgelegd een letterlijke vertaling in het Nederlands, voor overeenstemmend verklaard door een beëdigd vertaler in de zin van de Wet beëdigde tolken en vertalers . Indien het een notariële akte betreft, kan de vertaling voor overeenstemmend worden verklaard door de notar... BWBR0002739
  1, 2, 3 ... 46, 47, 48   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie