545 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 53, 54, 55   »
Artikel I, Wijzigingsregeling Subsidieregeling internationaal excelleren (kleine verbeteringen)     Artikel I [Wijzigt de Subsidieregeling internationaal excelleren.] BWBR0029162
Artikel II, Wijzigingsregeling Subsidieregeling internationaal excelleren (kleine verbeteringen)     Artikel II Op aanvragen om subsidie die vóór de inwerkingtreding van deze regeling zijn ingediend en op subsidies die vóór de inwerkingtreding van deze regeling zijn verstrekt, blijft de Subsidieregeling internationaal excelleren van toepassing zoals die onmiddellijk voor dat tijdstip luidde. BWBR0029162
Artikel III, Wijzigingsregeling Subsidieregeling internationaal excelleren (kleine verbeteringen)     Artikel III Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2011. BWBR0029162
Artikel I, Wijzigingsbesluit Besluit milieueffectrapportage, enz. (reparatie en modernisering milieueffectrapportage)     Artikel I [Wijzigt het Besluit milieueffectrapportage.] BWBR0029653
Artikel II, Wijzigingsbesluit Besluit milieueffectrapportage, enz. (reparatie en modernisering milieueffectrapportage)     Artikel II [Wijzigt het Wijzigingsbesluit Besluit milieu-effectrapportage 1994 alsmede uitvoering van artikel 2, derde lid, van de Tracéwet.] BWBR0029653
Artikel IV, Wijzigingsbesluit Besluit milieueffectrapportage, enz. (reparatie en modernisering milieueffectrapportage)     Artikel IV Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit met betrekking tot activiteiten als bedoeld in artikel 7.2, eerste lid, van de Wet milieubeheer ; • 1. een kennisgeving van het voornemen tot het voorbereiden van een plan als bedoeld in artikel 7.9, eerste lid, van de Wet milieubeheer is gedaan; • 2. een aanvraag als bedoeld in artikel 7.28 van de ... BWBR0029653
Artikel V, Wijzigingsbesluit Besluit milieueffectrapportage, enz. (reparatie en modernisering milieueffectrapportage)     Artikel V Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2011. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 3 maart 2011, treedt het in werking met ingang van de dag volgend op die waarop vier weken zijn verstreken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0029653
Artikel II, Tijdelijke wijzigingswet Visserijwet 1963 (invoering bevoegdheid tot treffen bestuurlijke maatregelen)     Artikel II [Wijzigt de Wet op de economische delicten.] BWBR0029785
  1, 2, 3 ... 53, 54, 55   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied