955 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 94, 95, 96   »
Artikel IV, Wijzigingswet Boek 8 BW, enz. (uitvoering Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie, 2001)     Artikel IV • 1. [Wijzigt de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie.] • 2. Ten aanzien van de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen een besluit dat voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet is bekendgemaakt, blijft het recht zoals dat voor dat tijdstip gold van toepassing. BWBR0029020
Artikel V, Wijzigingswet Boek 8 BW, enz. (uitvoering Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie, 2001)     Artikel V Op de aansprakelijkheid voor een voorval dat heeft plaatsgevonden voor de dag van inwerkingtreding van deze wet blijft het recht van toepassing zoals dat gold voor de inwerkingtreding van deze wet. BWBR0029020
Circulaire herinrichting van diepe plassen     • Aanleiding Begin 2009 heeft een aantal initiatieven tot herinrichting van diepe plassen geleid tot maatschappelijke zorgen en vragen bij omwonenden en decentrale overheden. Met de brief van 20 maart 2009 is de Tweede Kamer hierover geïnformeerd 1 . Naar aanleiding daarvan is een commissie van deskundigen onder voorzitterschap van dijkgraaf drs. L.H.J. Verheijen ingesteld met als ... BWBR0029248
Aanleiding, Circulaire herinrichting van diepe plassen     Aanleiding Begin 2009 heeft een aantal initiatieven tot herinrichting van diepe plassen geleid tot maatschappelijke zorgen en vragen bij omwonenden en decentrale overheden. Met de brief van 20 maart 2009 is de Tweede Kamer hierover geïnformeerd 1 . Naar aanleiding daarvan is een commissie van deskundigen onder voorzitterschap van dijkgraaf drs. L.H.J. Verheijen ingesteld met als taak om ... BWBR0029248
Doel, Circulaire herinrichting van diepe plassen     Doel Het doel van deze circulaire is om het bevoegde gezag en andere betrokken partijen informatie te geven over het verantwoord toepassen van grond en baggerspecie bij de herinrichting van diepe plassen. Daartoe bevatten deze circulaire en de bijbehorende Handreiking voor het herinrichten van diepe plassen (hierna: de Handreiking) een methode waarmee het bevoegde gezag er binnen de geldende re... BWBR0029248
Wettelijk kader, Circulaire herinrichting van diepe plassen     Wettelijk kader Om grond en baggerspecie op grond van het Besluit bodemkwaliteit te mogen toepassen bij het herinrichten van een diepe plas moet worden voldaan aan elk van de volgende drie voorwaarden. • 1. De toepassing moet functioneel zijn ( artikel 5 Besluit bodemkwaliteit ). Het Besluit bodemkwaliteit is alleen van toepassing als de toepassing functioneel is. Een toepa... BWBR0029248
  1, 2, 3 ... 94, 95, 96   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Verantwoordelijk ministerie