1.283 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 127, 128, 129   »
Artikel 1, Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofd van de afdeling Bestuurlijke & Juridische Zaken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit inzake de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden     Artikel 1 • 1. Aan het hoofd van de afdeling Bestuurlijke & Juridische Zaken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van alle overige daarmee verband houdende handelingen als bedoeld in artikel 90 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden . • 2. Bij afwezigheid of verhi... BWBR0032262
Artikel 2, Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofd van de afdeling Bestuurlijke & Juridische Zaken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit inzake de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden     Artikel 2 Het krachtens mandaat en volmacht ondertekenen van stukken luidt als volgt: DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, namens deze, gevolgd door de aanduiding van de gemandateerde functionaris. BWBR0032262
Artikel 3, Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofd van de afdeling Bestuurlijke & Juridische Zaken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit inzake de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden     Artikel 3 De gemandateerde neemt bij de uitoefening van het mandaat, de volmacht en de machtiging de instructies van de inspecteur-generaal Inspectie Leefomgeving en Transport in acht. BWBR0032262
Artikel 4, Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofd van de afdeling Bestuurlijke & Juridische Zaken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit inzake de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden     Artikel 4 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 26 november 2011. BWBR0032262
Artikel 5, Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofd van de afdeling Bestuurlijke & Juridische Zaken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit inzake de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden     Artikel 5 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofd van de afdeling Bestuurlijke & Juridische Zaken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit inzake de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden . BWBR0032262
Artikel 1, Subsidieregeling KDC 2013-2017     Artikel 1 • 1. In deze regeling wordt verstaan onder: • a. minister: Minister van Infrastructuur en Milieu; • b. KDC: de stichting Knowledge and Development Centre Mainport Schiphol; • c. plan van aanpak: plan van aanpak beheer stichting Knowledge and Development Centre Mainport Schiphol voor het boekjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. • 2. Het plan ... BWBR0033011
Artikel 2, Subsidieregeling KDC 2013-2017     Artikel 2 De minister kan op aanvraag per boekjaar subsidie verstrekken aan KDC voor het beheer en de administratieve ondersteuning van het uitvoeren van onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s en projecten in het kader van de ontwikkeling van een Gemeenschappelijk Europees Luchtruim en de uitvoering van de Luchtvaartnota en de Luchtruimvisie. BWBR0033011
Artikel 3, Subsidieregeling KDC 2013-2017     Artikel 3 De artikelen 4:61 tot en met 4:63 , 4:65 , 4:66 , 4:68 en 4:72 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van toepassing. BWBR0033011
Artikel 4, Subsidieregeling KDC 2013-2017     Artikel 4 De voor de jaren 2013, 2014 en 2015 beschikbare subsidie bedraagt in totaal ten hoogste € 130.000. De voor de jaren 2016 en 2017 beschikbare subsidie bedraagt in totaal ten hoogste € 100.000. BWBR0033011
Artikel 5, Subsidieregeling KDC 2013-2017     Artikel 5 • 1. KDC richt de subsidieaanvraag aan de minister, ter attentie van de Directeur-Generaal Bereikbaarheid, Postbus 20904, 2500 EX Den Haag. • 2. De aanvraag wordt ingediend vóór 31 maart van het boekjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. • 3. De aanvraag bevat het bedrag van de gevraagde subsidie en gaat vergezeld van een ondertekende verklaring zoals op... BWBR0033011
  1, 2, 3 ... 127, 128, 129   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie