7 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1. Definities, Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming     Definities Artikel 1. Definities • 1. In dit besluit wordt verstaan onder: • a. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen ; • b. uitkering: een uitkering ingevolge de Werkloosheidswet , de Ziektewet , de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering , de Wet werk en ink... BWBR0035382
Artikel 2. Afwijkende registratie binnen zes weken ongedaan maken, Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming     Afwijkende registratie binnen zes weken ongedaan maken Artikel 2. Afwijkende registratie binnen zes weken ongedaan maken Als van de verzekerde bij UWV een adres in Nederland bekend is, terwijl in de basisregistratie personen ambtshalve is opgenomen dat hij is vertrokken naar een onbekend land van verblijf, dan verzoekt UWV de verzekerde schriftelijk de afwijkende registratie in de basisregistratie personen binnen zes weken ongedaan te laten maken. BWBR0035382
Artikel 3. Geen opschorting en beëindiging opschorting, Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming     Geen opschorting en beëindiging opschorting Artikel 3. Geen opschorting en beëindiging opschorting • 1. Opschorting in verband met de afwijkende registratie, bedoeld in artikel 2 , vindt niet plaats of wordt beëindigd, als: • a. de uitkering of een deel van de uitkering niet of niet langer rechtstreeks aan de verzekerde zelf wordt uitbetaald; of • b. is vastgesteld dat de verzekerde in het buitenland woont of v... BWBR0035382
Artikel 4. Ingangsdatum opschorting, Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming     Ingangsdatum opschorting Artikel 4. Ingangsdatum opschorting Een opschorting wordt geëffectueerd met ingang van de eerstvolgende betaling. BWBR0035382
Artikel 5. Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006, Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming     Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006 Artikel 5. Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006 De Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006 zijn niet van toepassing op de opschorting in verband met de afwijkende registratie, bedoeld in artikel 2 . BWBR0035382
Artikel 6. Inwerkingtreding, Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming     Inwerkingtreding Artikel 6. Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2014. BWBR0035382
Artikel 7. Citeertitel, Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming     Citeertitel Artikel 7. Citeertitel Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming. BWBR0035382