24 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3   »
Artikel 1, Regeling vaststelling invorderingskosten     Artikel 1 Voor de toepassing van deze regeling betreffen de handelingen van de gerechtsdeurwaarder die worden verricht ter zake van de invordering van geldboetes, schadevergoedings- en ontnemingsmaatregelen en administratieve sancties, bedoeld in de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 1994, geen ambtshandelingen als bedoeld in het Besluit tarieven gerechtsdeurwa... BWBR0012653
Artikel 2, Regeling vaststelling invorderingskosten     Artikel 2 Onverminderd artikel 3 bedragen de kosten van de in artikel 1 genoemde niet-ambtshandelingen voor: • a. administratieve boetes als bedoeld in de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 1994: f 99,78 • b. geldboetevonnissen: f 177,19 • c. schadevergoedingsmaatregelen: f 320,28 • d. ontnemingsmaatregel f 320,28 • e.... BWBR0012653
Artikel 3, Regeling vaststelling invorderingskosten     Artikel 3 Indien de uitvoering van een niet-ambtshandeling terzake van de invordering van ontnemingsmaatregelen langer dan drie uur en drie kwartier heeft geduurd, worden de kosten verhoogd met f 45,27 voor elk kwartier dat die uitvoering langer dan drie uur en drie kwartier heeft geduurd. BWBR0012653
Artikel 4, Regeling vaststelling invorderingskosten     Artikel 4 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. BWBR0012653
Artikel 1, Uitvoeringsbesluit wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie     Artikel 1 Het Centraal Justitieel Incassobureau heeft tot taak de officier van justitie te ondersteunen bij zijn taken met betrekking tot de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie . BWBR0022793
Artikel 2, Uitvoeringsbesluit wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie     Artikel 2 Het model van het certificaat, bedoeld in de artikelen 7, eerste lid , 17, eerste lid , en 31, eerste lid, van de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie , wordt als volgt vastgesteld: • A. voor gevallen waarin het een beslissing, houdende een geldelijke sanctie betreft: a) Beslissingsstaat: ... Tenuitvoerleggi... BWBR0022793
Artikel 3, Uitvoeringsbesluit wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie     Artikel 3 • 1. Een certificaat dat is afgegeven door de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat en wordt meegezonden met de beslissing waarbij een geldelijke sanctie is opgelegd of met een beslissing tot confiscatie welke in Nederland moet worden erkend en ten uitvoer gelegd, is gesteld in de Nederlandse taal of, indien Nederland zulks heeft meegedeeld in een bij het secretariaat-ge... BWBR0022793
Artikel 4, Uitvoeringsbesluit wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie     Artikel 4 • 1. De lijst, bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie , luidt als volgt: • 1. Deelneming aan een criminele organisatie • 2. Terrorisme • 3. Mensenhandel • 4. Seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie • 5. Illegale handel in ver... BWBR0022793
Artikel 5, Uitvoeringsbesluit wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie     Artikel 5 De opbrengst van de geconfisqueerde voorwerpen wordt overeenkomstig artikel 28 van de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie verdeeld. Bij ministeriële regeling worden voorschriften gegeven met betrekking tot de wijze waarop deze verdeling plaatsvindt. BWBR0022793
Artikel 6, Uitvoeringsbesluit wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie     Artikel 6 Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie. BWBR0022793
  1, 2, 3   »