5 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
1, Overbrenging archief Kabinet Minister-President (1945-1979) naar Nationaal Archief     1 Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, het belang van de Staat en zijn bondgenoten en het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel derden worden beperkingen gesteld aan de openbaarheid van bescheiden die in de vierdelige inventaris van archiefbescheiden van het ministerie voor Algemee... BWBR0014689
2, Overbrenging archief Kabinet Minister-President (1945-1979) naar Nationaal Archief     2 De wettelijke grondslag en de duur van de beperkingen aan de openbaarheid van deze bescheiden worden vastgesteld zoals vermeld in de genoemde inventaris. BWBR0014689
3, Overbrenging archief Kabinet Minister-President (1945-1979) naar Nationaal Archief     3 Over beperkingen aan de openbaarheid van bescheiden die in de inventaris zijn vermeld als bescheiden waarop een beperking aan de openbaarheid rust die inhoudt dat een herbeoordeling plaatsvindt voor het verstrijken van de aangegeven termijn, wordt bij het verstrijken van deze termijn beslist na overleg met de Minister-President, Minister van Algemene Zaken. BWBR0014689
4, Overbrenging archief Kabinet Minister-President (1945-1979) naar Nationaal Archief     4 Raadpleging van de bescheiden waarop een beperking aan de openbaarheid berust en die kunnen worden geraadpleegd na ondertekening van een verklaring, kan alleen plaatsvinden na ondertekening van de verklaring waarvan het model als bijlage II bij dit besluit is gevoegd. BWBR0014689
5, Overbrenging archief Kabinet Minister-President (1945-1979) naar Nationaal Archief     5 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. BWBR0014689