10 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1, Rechtspositiebesluit Kamer van Koophandel     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. ARAR: Algemeen Rijksambtenarenreglement ; • b. BBRA: Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 ; • c. wet: Wet op de Kamer van Koophandel ; • d. Kamer: Kamer van Koophandel, genoemd in artikel 2 van de wet . BWBR0034325
Artikel 2, Rechtspositiebesluit Kamer van Koophandel     Artikel 2 • 1. Voor het personeel van de Kamer wordt op de in de artikelen 2, tweede lid, tot en met 9 van dit besluit genoemde wijze afgeweken van de rechtspositieregels die gelden voor ambtenaren die zijn aangesteld bij de ministeries. • 2. Daar waar in het ARAR , met uitzondering van artikel 110g, zesde lid , of in het BBRA staat «van het Rijk» of «uit ’... BWBR0034325
Artikel 3, Rechtspositiebesluit Kamer van Koophandel     Artikel 3 • 1. In afwijking van artikel 4, eerste lid, onderdeel c, van het ARAR en artikel 2, onderdeel g, van het BBRA en de op het ARAR en het BBRA berustende bepalingen wordt verstaan onder volledige arbeidsduur: een arbeidsduur welke gemiddeld 38 uur per week omvat. • 2. Bij toepassing op het personeel van de Kamer van bij of krachtens het ARAR of h... BWBR0034325
Artikel 4, Rechtspositiebesluit Kamer van Koophandel     Artikel 4 Voor de berekening van het aantal in overheidsdienst doorgebrachte jaren als bedoeld in artikel 49e, tweede lid, van het ARAR wordt mede in aanmerking genomen het aantal jaren dat het personeelslid op grond van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht arbeid heeft verricht in dienst van een kamer van koophandel en fabrieken, de vereniging Kamer van Koophandel Nederland, de st... BWBR0034325
Artikel 5, Rechtspositiebesluit Kamer van Koophandel     Artikel 5 • 1. De Kamer kan in afwijking van artikel 71a, derde lid, van het ARAR haar eigen beoordelingsvoorschriften vaststellen. • 2. Voor de toepassing van hoofdstuk II van het BBRA geldt voor personeel van de Kamer dat voor hen de minimum- en maximumsalarisbedragen van de salarisschalen van bijlage B bij het BBRA , herleid overeenkomstig artikel 4 , gelden. D... BWBR0034325
Artikel 6, Rechtspositiebesluit Kamer van Koophandel     Artikel 6 In afwijking van artikel 51, derde lid, van het ARAR kan de Kamer een eigen formulier vaststellen dat wordt gebruikt voor het afleggen van de eed of de belofte door het personeel van de Kamer. Dit formulier behoeft de voorafgaande goedkeuring van Onze Minister. BWBR0034325
Artikel 7, Rechtspositiebesluit Kamer van Koophandel     Artikel 7 In afwijking van het bepaalde in hoofdstuk III van het Reisbesluit binnenland worden de in verband met een dienstreis gemaakte, uit overgelegde bewijsstukken blijkende kosten voor maaltijden en logies en voor kleine uitgaven overdag en ’s avonds op declaratiebasis vergoed. BWBR0034325
Artikel 8, Rechtspositiebesluit Kamer van Koophandel     Artikel 8 In aanvulling op artikel 6, tweede lid, van de IKAP-regeling rijkspersoneel zijn voor zover de geldende fiscale bepalingen dit mogelijk maken smartphones en tablets bestemd voor een digitale werkplek belastingvrije bestemmingsmogelijkheden. BWBR0034325
Artikel 9, Rechtspositiebesluit Kamer van Koophandel     Artikel 9 Dit besluit treedt in werking met ingang van het tijdstip waarop de Wet op de Kamer van Koophandel in werking treedt. BWBR0034325
Artikel 10, Rechtspositiebesluit Kamer van Koophandel     Artikel 10 Dit besluit wordt aangehaald als: Rechtspositiebesluit Kamer van Koophandel. BWBR0034325