5 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1, Warenwetbesluit etikettering van schoeisel     Artikel 1 • 1. In dit besluit wordt verstaan onder: richtlijn: richtlijn nr. 94/11/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 maart 1994 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten inzake de etikettering van de in de belangrijkste onderdelen van voor de verbruiker bestemd schoeisel gebruikte ma... BWBR0007422
Artikel 2, Warenwetbesluit etikettering van schoeisel     Artikel 2 Het is verboden schoeisel te verhandelen dat niet is voorzien van een etiket dat ten minste de informatie bevat, bedoeld in artikel 1, tweede lid, en artikel 4, eerste lid, tweede lid, eerste en tweede volzin, derde lid en vierde lid, van de richtlijn. BWBR0007422
Artikel 3, Warenwetbesluit etikettering van schoeisel     Artikel 3 Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie maakt de in bijlage I van de richtlijn bedoelde informatie bekend door middel van plaatsing daarvan in de Staatscourant. BWBR0007422
Artikel 4, Warenwetbesluit etikettering van schoeisel     Artikel 4 • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van 23 maart 1996. • 2. In afwijking van het eerste lid treedt dit besluit ten aanzien van voorraden, die vóór de in het eerste lid genoemde datum aan de detailhandelaar worden gefactureerd of geleverd, in werking met ingang van 23 september 1997. BWBR0007422
Artikel 5, Warenwetbesluit etikettering van schoeisel     Artikel 5 Dit besluit wordt aangehaald als: Warenwetbesluit etikettering van schoeisel. BWBR0007422