44 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5   »
Artikel 1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Wet basisregistratie ondergrond     Artikel 1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: BWBR0037095
Artikel 2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Wet basisregistratie ondergrond     Artikel 2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] • 1. Er is een basisregistratie ondergrond, bestaande uit gegevens en modellen met betrekking tot de ondergrond van Nederland en het continentaal plat. • 2. De basisregistratie ondergrond wordt gehouden met als doel het aan een ieder beschikbaar stellen van de gegevens en modellen over de ondergrond die bij of krachte... BWBR0037095
Artikel 3 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Wet basisregistratie ondergrond     Artikel 3 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] De basisregistratie ondergrond bestaat uit: het register brondocumenten ondergrond, de registratie ondergrond en het register inzake meldingen modellen. BWBR0037095
Artikel 4 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Wet basisregistratie ondergrond     Artikel 4 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] • 1. Onze Minister is houder van de basisregistratie ondergrond. • 2. Onze Minister overlegt periodiek met een representatieve vertegenwoordiging van bronhouders en afnemers over het strategisch beheer van de basisregistratie ondergrond. BWBR0037095
Artikel 5 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Wet basisregistratie ondergrond     Artikel 5 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] • 1. Onze Minister draagt er zorg voor dat de basisregistratie ondergrond zodanig wordt opgezet dat de inhoud daarvan duurzaam wordt bewaard en te allen tijde binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar is. • 2. Bij ministeriĆ«le regeling kunnen nadere regels worden gegeven omtrent de technische en admin... BWBR0037095
Artikel 6 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Wet basisregistratie ondergrond     Artikel 6 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] • 1. Aan de Organisatie wordt een uitsluitend recht verleend voor het in opdracht van Onze Minister uitvoeren van het operationeel beheer van de basisregistratie ondergrond. • 2. Onze Minister kan mandaat verlenen aan de raad van bestuur van de Organisatie om namens hem een besluit te nemen als bedoeld in de artike... BWBR0037095
Artikel 7 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Wet basisregistratie ondergrond     Artikel 7 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] • 1. Aan de Organisatie wordt een uitsluitend recht verleend voor het in opdracht van Onze Minister vervaardigen en actualiseren van de authentieke modellen. • 2. Onze Minister is bronhouder van een brondocument met betrekking tot een authentiek model. • 3. Onverminderd artikel 37, derde lid , draagt Onze Mi... BWBR0037095
Artikel 8 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Wet basisregistratie ondergrond     Artikel 8 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] • 1. Onze Minister controleert ten minste eens per drie jaar de wijze van uitvoering van het uitsluitend recht, bedoeld in de artikelen 6, eerste lid , en 7, eerste lid . • 2. Onze Minister maakt de resultaten van de controle, bedoeld in het eerste lid, openbaar door publicatie op de website met informatie van h... BWBR0037095
Artikel 9 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Wet basisregistratie ondergrond     Artikel 9 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] • 1. Een bestuursorgaan dat bij de uitvoering van een wettelijke taak of bij het verrichten van werkzaamheden een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen brondocument ontvangt met betrekking tot de ondergrond van Nederland of het continentaal plat, levert dat brondocument aan Onze Minister. • 2. Onze Minister dr... BWBR0037095
Artikel 10 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Wet basisregistratie ondergrond     Artikel 10 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] • 1. Een krachtens artikel 9, eerste lid , aangewezen brondocument dat aan Onze Minister geleverd wordt ter inschrijving in het register brondocumenten ondergrond, vermeldt in ieder geval: • a. een aanduiding van de rechtsgrond waarop het is gebaseerd of, bij afwezigheid daarvan, de activiteit naar aanleiding waar... BWBR0037095
  1, 2, 3, 4, 5   »