176 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 16, 17, 18   »
Artikel 1, Besluit etikettering energieverbruik energiegerelateerde producten     Artikel 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • – aangewezen product: een energiegerelateerd product behorende tot een bij gedelegeerde handeling of bij ministeriële regeling aangewezen categorie; • – aanvullende informatie: andere informatie over de prestaties en kenmerken van een energiegerelateerd product die verband houdt met het energi... BWBR0031352
Artikel 2, Besluit etikettering energieverbruik energiegerelateerde producten     Artikel 2 Dit besluit is niet van toepassing op: • a. een tweedehandsproduct; • b. een middel voor personen- of goederenvervoer; • c. het plaatje waarop het vermogen is vermeld of het equivalent daarvan dat met het oog op de veiligheid op een energiegerelateerd product wordt aangebracht. BWBR0031352
Artikel 3, Besluit etikettering energieverbruik energiegerelateerde producten     Artikel 3 • 1. Een leverancier van een aangewezen product zorgt dat de handelaren in dat product beschikken over de nodige etiketten en fiches. • 2. Een leverancier zorgt voor de juistheid van de door hem verstrekte etiketten en fiches. • 3. Een leverancier stelt het etiket kosteloos ter beschikking. • 4. Een leverancier stelt het fiche in de daarvoor in aanmerking ... BWBR0031352
Artikel 4, Besluit etikettering energieverbruik energiegerelateerde producten     Artikel 4 • 1. Een leverancier van een aangewezen product stelt technische documentatie samen in de daarvoor in aanmerking komende taal. • 2. Een leverancier houdt de technische documentatie beschikbaar voor inspectiedoeleinden met ingang van de datum waarop het desbetreffende model van dat product in de handel wordt gebracht tot vijf jaar nadat het laatste exemplaar van dat mode... BWBR0031352
Artikel 5, Besluit etikettering energieverbruik energiegerelateerde producten     Artikel 5 Een handelaar stelt in een brochure of in andere schriftelijke informatie over een aangewezen product, een in de Nederlandse taal gesteld fiche ter beschikking aan de eindgebruiker. BWBR0031352
Artikel 6, Besluit etikettering energieverbruik energiegerelateerde producten     Artikel 6 Indien een handelaar een aangewezen product uitstalt, brengt hij op een bij gedelegeerde handeling of bij ministeriële regeling aangewezen plaats een etiket aan. BWBR0031352
Artikel 7, Besluit etikettering energieverbruik energiegerelateerde producten     Artikel 7 Het is een handelaar in of leverancier van een energiegerelateerd product verboden een etiket, merkteken, symbool of opschrift met betrekking tot het energieverbruik of het verbruik van andere belangrijke hulpbronnen van dat product aan te brengen dat kan worden verward met een etiket als bedoeld in dit besluit of met de op dat etiket vermelde merktekens, symbolen of opschriften. BWBR0031352
Artikel 8, Besluit etikettering energieverbruik energiegerelateerde producten     Artikel 8 • 1. Degene die reclame maakt waarin energiegerelateerde informatie of informatie over de prijs van een aangewezen product wordt vermeld, vermeldt de energie-efficiëntieklasse van dat product. • 2. Degene die reclame maakt waarin de technische parameters van een energiegerelateerd product worden beschreven, vermeldt de energie-efficiëntieklasse of informatie over het ... BWBR0031352
Artikel 9, Besluit etikettering energieverbruik energiegerelateerde producten     Artikel 9 • 1. Degene die een bij ministeriële regeling aangewezen product te koop, te huur of in huurkoop aanbiedt op een wijze die inhoudt dat de potentiële eindgebruiker dat product waarschijnlijk niet uitgestald ziet, vermeldt de relevante gegevens die op het etiket en het fiche voor dit product worden vermeld. • 2. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, worden vermeld in ... BWBR0031352
Artikel 10, Besluit etikettering energieverbruik energiegerelateerde producten     Artikel 10 Een leverancier of een handelaar alsmede de door hem gebruikte etiketten, fiches of technische documentatie voldoen aan de bij gedelegeerde handeling gestelde regels. BWBR0031352
  1, 2, 3 ... 16, 17, 18   »