Aanpassing ministeriële regelingen aan Algemene wet bestuursrecht
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Gelet op de artikelen 75 en 79, derde lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, artikel 114, derde lid van het Ambtenarenreglement Staten-Generaal en op het Verplaatsingskostenbesluit 1989;
Besluit:
Enig artikel
In de artikelen 1, 2, 3, 4, 5 van de Studiefaciliteitenregeling rijkspersoneel wordt ’belanghebbende’ telkens vervangen door: betrokkene.
Enig artikel
In de artikelen 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 en 8 van de Regeling gratificatie bij ambtsjubileum wordt ’belanghebbende’ telkens vervangen door: betrokkene.
Enig artikel
In de artikelen 2, 3, 4, 9, 12, 12a, 13, 14, 15, 16 en 16a van de Verplaatsingskostenregeling 1989 wordt ’belanghebbende’ telkens vervangen door: betrokkene en in artikel 14 wordt ’belanghebbenden’ vervangen door: betrokkenen.
Enig artikel
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 14 augustus 1995
De van Binnenlandse Zaken ,
Minister
voor deze,
de
Directeur-generaal Management en Personeelsbeleid
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Studiefaciliteitenregeling rijkspersoneel
+ Hoofdstuk 2. Regeling gratificatie bij ambtsjubileum
+ Hoofdstuk 3. Verplaatsingskostenregeling 1989
+ Hoofdstuk 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht