Aanpassing voorschriften ingevolge het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel (1998)
I. Inleiding/managementinformatie
In deze circulaire worden de verrekeningsbedragen betreffende inwoning, verwarming, energie en water bekendgemaakt, zoals deze per 1 juli 1998 gaan gelden. Voor de ambtenaar voor wie reeds inhoudingen op grond van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel via het IPA-salarissysteem plaatsvinden, zullen de onderhavige wijzigingen voor zover van toepassing automatisch worden aangepast.
II. Aanpassing verrekeningsbedragen inwoning per 1 juli 1998
In verband met de aanpassing van huren per 1 juli 1998 wordt het maximale verrekeningsbedrag voor het van rijkswege verstrekte genot van inwoning, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel met 3,1% verhoogd. Hierdoor wordt het betreffende verrekeningsbedrag voor inwoning per 1 juli 1998 vastgesteld op f. 379,00 (was f 367,00).
De bedragen van de huurwaarde van dienstwoningen, die mede van belang zijn ter uitvoering van artikel 3, tweede lid, van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel, dienen naar van de zijde van de Belastingdienst is vernomen per 1 juli 1998 eveneens met 3,1% te worden verhoogd.
Woningen welke op of na 1 juli 1997 gereed zijn gekomen vallen buiten deze verhoging.
In afwijking van het vorenstaande dient een extra huurverhoging in aanmerking te worden genomen in gevallen waarin de economische huurwaarde van een dienstwoning, behalve door de algemene verhoging van 3,1%, mede door andere factoren is beïnvloed, bijvoorbeeld als gevolg van een door of vanwege de inhoudingsplichtige aangebrachte verbetering aan de dienstwoning.
III. Maximumverrekeningsbedragen verwarming, elektriciteit e.d.
De maximumverrekeningsbedragen voor het van rijkswege verstrekte genot van verwarming, elektrische energie e.d. genoemd in artikel 3, eerste lid, onder b tot en met e, van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel worden, overeenkomstig de gebruikelijke systematiek, aangepast aan de hand van de prijsontwikkeling in de periode van april 1997 tot april 1998.
Dit leidt ertoe dat bedoelde bedragen per 1 juli 1998 als volgt wijzigen:
Verstrekking Huidig bedrag Nieuw bedrag
Verwarming van de woning f 99,00 f 104,00
Energie voor kookdoeleinden f 37,00 f 38,00
Elektrische energie anders dan voor verwarming van de woning en voor kookdoeleinden f 31,00 f 32,00
Leidingwater f 27,00 f 28,00

Met het in afschrift bijgevoegde besluit, zijn de hiervoor genoemde bedragen alsook bedragen die niet per 1 juli 1998 worden aangepast maar voorkomen in mijn besluit van 12 december 1997, AD97/U1114 (Stcrt. 247), opgenomen.
Ik verzoek u met bovengenoemde wijzigingen rekening te houden.
Den Haag, 9 juni 1998
De van Binnenlandse Zaken
Minister
Voor deze,
De
directeur-generaal Management en Personeelsbeleid
Inhoudsopgave
I. Inleiding/managementinformatie
II. Aanpassing verrekeningsbedragen inwoning per 1 juli 1998
III. Maximumverrekeningsbedragen verwarming, elektriciteit e.d.
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht