Aanpassing voorschriften ingevolge het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel (2004)
I. Inleiding/managementinformatie
In deze circulaire worden de verrekeningsbedragen betreffende inwoning, verwarming, energie en water bekendgemaakt, zoals deze per 1 juli 2004 gaan gelden. Voor de ambtenaar voor wie reeds inhoudingen op grond van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel via het IPA-salarissysteem plaatsvinden, zullen de onderhavige wijzigingen voor zover van toepassing automatisch worden aangepast.
II. Aanpassing verrekeningsbedragen huurwaarde dienstwoning per 1 juli 2004
De bedragen van de huurwaarde van dienstwoningen, die mede van belang zijn ter uitvoering van artikel 3, tweede lid, van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel, dienen naar van de zijde van de Belastingdienst is vernomen per 1 juli 2004 met 3% te worden verhoogd.
Woningen welke op of na 1 juli 2003 gereed zijn gekomen, vallen buiten deze verhoging.
In afwijking van het vorenstaande dient een extra huurverhoging in aanmerking te worden genomen in gevallen waarin de economische huurwaarde van een dienstwoning, behalve door de algemene verhoging van 3%, mede door andere factoren is beïnvloed, bijvoorbeeld als gevolg van een door of vanwege de inhoudingsplichtige aangebrachte verbetering aan de dienstwoning.
III. Maximumverrekeningsbedragen verwarming, elektriciteit e.d.
De maximumverrekeningsbedragen voor het van rijkswege verstrekte genot van verwarming, elektrische energie e.d. genoemd in artikel 3, eerste lid, onder b tot en met e, van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel worden, overeenkomstig de gebruikelijke systematiek, aangepast aan de hand van de prijsontwikkeling in de periode van april 2003 tot april 2004.
Dit leidt ertoe dat bedoelde bedragen per 1 juli 2004 als volgt wijzigen:
Verstrekking huidig bedrag nieuw bedrag
Verwarming van de woning € 67,94 € 70,65
Energie voor kookdoeleinden € 27,02 € 28,10
Elektrische energie anders dan voor verwarming van de woningen voor kookdoeleinden € 23,07 € 23,99
Leidingwater € 15,58 € 15,58

Met het in afschrift bijgevoegde besluit, zijn de hiervoor genoemde bedragen alsook bedragen die niet per 1 juli 2003 worden aangepast maar voorkomen in mijn besluit van 27 juni 2003, PMR/AV 03/U68147 (Stcrt. 122), opgenomen.
Ik verzoek u met bovengenoemde wijzigingen rekening te houden.
De van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
Minister
voor deze,
de
directeur-generaal Management Openbare Sector
Inhoudsopgave
I. Inleiding/managementinformatie
II. Aanpassing verrekeningsbedragen huurwaarde dienstwoning per 1 juli 2004
III. Maximumverrekeningsbedragen verwarming, elektriciteit e.d.
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht