Besluit van 2 september 2009, houdende aanpassing van enige algemene maatregelen van bestuur in verband met de invoering van het burgerservicenummer (Aanpassingsbesluit burgerservicenummer)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 juni 2009, nr. 2009-0000285349, DCB/CZW/WVOB;
Gelet op artikel 16, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer, de artikelen 24, tweede lid, en 29, eerste lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens, artikel 38, vierde lid, van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, artikel 39 van de Wet waardering onroerende zaken, de artikelen 35, vierde lid, 35f, 35g, vierde lid, en 35n van de Wet op de loonbelasting 1964, artikel 2.7a, zesde lid, van de Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, artikel 36, vierde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de artikelen 42, zesde lid, en 126, vijfde lid, van de Wegenverkeerswet 1994;
De Raad van State gehoord (advies van 17 juni 2009, nr. W04.09.0192/I);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 augustus 2009, nr. 2009-0000335361, DCB/CZW/WVOB;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1.1
[Wijzigt het het Besluit burgerservicenummer.]
Artikel 1.2
[Wijzigt het Tijdelijk besluit nummergebruik overheidstoegangsvoorziening.]
Artikel 2.1
[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]
Artikel 2.2
[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken.]
Artikel 2.3
[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965.]
Artikel 3.1
[Wijzigt het Besluit gebruik sofi-nummer Wbp.]
Artikel 3.2
[Wijzigt het Vrijstellingsbesluit Wbp.]
Artikel 4.1
[Wijzigt het Besluit stralingsbescherming.]
Artikel 4.2
[Wijzigt het Besluit SUWI.]
Artikel 4.3
[Wijzigt het Reïntegratiebesluit.]
Artikel 5.1
[Wijzigt het Kentekenreglement.]
Artikel 5.2
[Wijzigt het Reglement rijbewijzen.]
Artikel 6.1
[Wijzigt het Besluit gebruik sofi-nummer Wbp.]
Artikel 6.2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Artikel 6.3
Dit besluit wordt aangehaald als: Aanpassingsbesluit burgerservicenummer.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 2 september 2009
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Uitgegeven de zeventiende september 2009
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ Hoofdstuk 2. Ministerie van Financiën
+ Hoofdstuk 3. Ministerie van Justitie
+ Hoofdstuk 4. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ Hoofdstuk 5. Ministerie van Verkeer en Waterstaat
+ Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht