Besluit van 24 november 2009 tot aanpassing van diverse besluiten ter implementatie van richtlijn nr. 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (PbEU L 376) (Aanpassingsbesluit dienstenrichtlijn)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 13 juli 2009, nr. WJZ / 9098683, gedaan na overleg met Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Gelet op richtlijn nr. 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (PbEU L 376), de artikelen 45, 55 en 56 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, de artikelen 62, eerste en tweede lid, en 76, eerste lid, van de Flora- en faunawet, de artikelen 9 en 14 van de Wet op de dierproeven, artikel 5, eerste lid, onder a en b, en tweede lid, onder a en b, van de Warenwet, de artikelen 17, eerste lid, en 19, eerste lid, van de Handelsregisterwet, artikel 49 van de Mijnbouwwet, de artikelen 3.22, vierde lid, 3.23, derde lid, 3.37, eerste en tweede lid, 3.38, vijfde lid, en 10.7 van de Wet ruimtelijke ordening, de artikelen 8.40 en 11.2 van de Wet milieubeheer en artikel 30a van de Auteurswet;
De Raad van State gehoord (advies van 6 augustus 2009, nr. W10.09.0254/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 18 november 2009, nr. WJZ / 9155487, uitgebracht na overleg met Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Onze Minister van Justitie;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Honden- en kattenbesluit 1999.]
Artikel II
[Wijzigt het Besluit prepareren van dieren.]
Artikel III
[Wijzigt het Dierproevenbesluit.]
Artikel IV
[Wijzigt het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen.]
Artikel V
[Wijzigt het Handelsregisterbesluit 2008.]
Artikel VI
[Wijzigt het Mijnbouwbesluit.]
Artikel VII
Het Besluit prijsaanduiding kappers 1980 wordt ingetrokken.
Artikel VIII
[Wijzigt het Besluit ruimtelijke ordening.]
Artikel IX
[Wijzigt het Besluit bodemkwaliteit.]
Artikel X
[Wijzigt het Besluit LPG-tankstations milieubeheer.]
Artikel XI
[Wijzigt het Besluit bemiddeling muziekauteursrecht.]
1.
De artikelen I, III, IV, V, onderdeel B, en VII tot en met XI van dit besluit treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
2.
De artikelen II, V, onderdeel A, en VI van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Artikel XIII
Dit besluit wordt aangehaald als: Aanpassingsbesluit dienstenrichtlijn.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 24 november 2009
De Minister van Economische Zaken
Uitgegeven de eerste december 2009
De Minister van Justitie
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht