Let op. Deze wet is vervallen op 1 september 2009. U leest nu de tekst die gold op 31 augustus 2009.

Aanpassingsbesluit handel in emissierechten I

Uitgebreide informatie
Besluit van 30 maart 2007 tot wijziging van het Besluit handel in emissierechten in verband met verduidelijking en verbetering van de regelgeving met betrekking tot de systemen voor de handel in broeikasgas- en NOx-emissierechten en een verlenging van de opt-out voor NOx (Aanpassingsbesluit handel in emissierechten I)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 21 december 2006, nr. DJZ2006331205, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Gelet op de artikelen 8.40, eerste lid, 16.1, tweede en derde lid, 16.6, eerste lid, 16.12, tweede en vijfde lid, 16.33, tweede lid, 16.49, tweede en vierde lid, en 16.50 van de Wet milieubeheer;
De Raad van State gehoord (advies van 12 februari 2007, nr. W08.06.0576/V);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 26 maart 2007, nr DJZ2007025924, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit handel in emissierechten.]
Artikel II
[Wijzigt het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer.]
1.
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
2.
Artikel I, onderdeel D, onder 2, onder c, werkt terug tot en met 1 januari 2005.
3.
Artikel I, onderdeel P, werkt terug tot en met 1 januari 2006.
Artikel IV
Dit besluit wordt aangehaald als: Aanpassingsbesluit handel in emissierechten I.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 30 maart 2007
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,
Uitgegeven de negentiende april 2007
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht