Let op. Deze wet is vervallen op 1 september 2009. U leest nu de tekst die gold op 31 augustus 2009.

Aanpassingsbesluit handel in emissierechten II

Uitgebreide informatie
Besluit van 9 augustus 2007 tot wijziging van het Besluit handel in emissierechten in verband met het opnemen van lachgas in het systeem van handel in broeikasgasemissierechten en het aanpassen van de reikwijdte van dat systeem (Aanpassingsbesluit handel in emissierechten II)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 4 mei 2007, nr. DJZ2007040734, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Gelet op artikel 24 van richtlijn nr. 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG van de Raad (PbEU L 275) en de artikelen 16.1, tweede lid, en 16.6, eerste en tweede lid, van de Wet milieubeheer;
De Raad van State gehoord (advies van 15 juni 2007, nr. W08.07.0130/IV);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 24 juli 2007, nr. DJZ2007068259, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit handel in emissierechten.]
Artikel II
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Artikel III
Dit besluit wordt aangehaald als: Aanpassingsbesluit handel in emissierechten II.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 9 augustus 2007
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,
Uitgegeven de eenentwintigste augustus 2007
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht