Let op. Deze wet is vervallen op 4 mei 2007. U leest nu de tekst die gold op 3 mei 2007.

Aanpassingsbesluit Politiewet 1993

Uitgebreide informatie
Besluit van 7 april 1994, houdende de aanpassing van een aantal algemene maatregelen van bestuur aan de Politiewet 1993 en de Invoeringswet Politiewet 1993
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 4 maart 1994, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht nr. 426962/94/6, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van Binnenlandse Zaken, van Onderwijs en Wetenschappen, van Defensie, van Verkeer en Waterstaat, van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Gelet op de Spoorwegwet, het Wetboek van Strafrecht, de Wet van 28 februari 1891, Stb. 69, tot vaststelling van bepalingen betreffende 's Rijks waterstaatswerken, de Wet van 15 april 1891, Stb. 91, houdende bepalingen ter voorkoming van aanvaring of aandrijving op de openbare wateren in het Rijk, die voor Scheepsvaart openstaan, de Faillissementswet, de Telegraaf- en Telefoonwet, de Arbeidswet 1919, de Wet op het voortgezet onderwijs, het Wetboek van Strafvordering, de Ambtenarenwet, de Wegenverkeerswet, de Rijtijdenwet 1936, de Vogelwet 1936, de Inkwartieringswet, de Jachtwet, de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag, de Wet op de bezoldiging van de rechterlijke ambtenaren, de Luchtvaartwet, de Visserijwet 1963, de Wet gevaarlijke stoffen, de Wet installaties Noordzee, de Vreemdelingenwet, de Wet van 15 juni 1972, Stb. 449, tot gemeentelijke herindeling van Noordwest-Overijssel, de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet wapens en munitie, de Wet personenvervoer, de Wet Autovervoer Goederen, de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, de Wet politieregisters, de Politiewet 1993 en de Invoeringswet Politiewet 1993;
De Raad van State gehoord (advies van 22 maart 1994, nr. W03.94.0129);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 31 maart 1994, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 432357/94/6;
Hebben goedgevonden en verstaan:
art 1.I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 2.I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 2.II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 3.I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 3.II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 3.III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 3.IV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 3.V
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 3.VI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 3.VII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 3.VIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
art 4.I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
art 5.I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
art 6.I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
art 7.I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
art 8.I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 9.I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 9.II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 9.III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 10.I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 10.II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 10.III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 10.IV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 10.V
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 10.VI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 11.I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 11.II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 12.I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 12.II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 12.III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 12.IV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 12.V
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
art 13.I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
art 14.I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
art 15.I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 16.I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 16.II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 16.III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 17.I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 17.II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
art 18.I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 19.I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 19.II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
art 20.I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 21.I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 21.II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
art 22.I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
art 23.I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
art 24.I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 25.I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 25.II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
art 26.I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
art 27.I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 28.I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 28.II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
art 29.I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 30.I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 30.II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 30.III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
1.
Tot het tijdstip dat de bij of krachtens de artikelen 5 en 50 van de Politiewet 1993 gegeven regels voor de vrijwillige ambtenaren van politie zijn vastgesteld en in werking zijn getreden, geldt voor de vrijwillig ambtenaar van politie de Rechtstoestandsregeling reserve-politie, met dien verstande dat:
a. onder "bevoegd gezag" wordt verstaan de beheerder van een politiekorps;
b. voor "reserve-Rijkspolitie" of "reserve-gemeentepolitie" of "vrijwilligers" wordt gelezen: vrijwillige ambtenaren van politie aangesteld voor de uitvoering van de politietaak;
c. voor "het Korps Rijkspolitie", "de rijkspolitie", of "de gemeentepolitie" wordt gelezen: de politie;
d. voor "de Minister van Justitie" dan wel "de Minister van Binnenlandse Zaken" wordt gelezen: Onze Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken gezamenlijk.
2.
De vrijwillig ambtenaar van politie, bedoeld in het eerste lid, is de ambtenaar van politie die op het tijdstip waarop de Politiewet 1993 in werking treedt op grond van afdeling 1, hoofdstuk 2, artikel 1, tweede lid, van de Invoeringswet Politiewet 1993 van rechtswege is overgegaan naar de politieregio of het Korps landelijke politiediensten om als vrijwillig ambtenaar van politie te gaan functioneren.
3.
De Rechtstoestandsregeling reserve-politie berust na het tijdstip van inwerkingtreding van de Politiewet 1993 op afdeling 3, artikel 1 van de Invoeringswet Politiewet 1993 en artikel 50 van de Politiewet 1993.
Artikel II
Dit besluit wordt aangehaald als: Aanpassingsbesluit Politiewet 1993.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de Politiewet 1993 en Afdeling 2 van de Invoeringswet Politiewet 1993 in werking treden.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 7 april 1994
De Minister van Justitie,
Uitgegeven de veertiende april 1994
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Spoorwegwet
+ Hoofdstuk 2. Wetboek van Strafrecht
+ Hoofdstuk 3. Wet van 28 februari 1891, Stb. 69, tot vaststelling van bepalingen betreffende 's Rijks waterstaatswerken
+ Hoofdstuk 4. Scheepvaartverkeerswet
+ Hoofdstuk 5. Faillissementswet
+ Hoofdstuk 6. Telegraaf- en telefoonwet
+ Hoofdstuk 7. Arbeidswet 1919
+ Hoofdstuk 8. Wet op het voortgezet onderwijs
+ Hoofdstuk 9. Wetboek van strafvordering
+ Hoofdstuk 10. Ambtenarenwet
+ Hoofdstuk 11. Militaire ambtenarenwet 1931
+ Hoofdstuk 12. Wegenverkeerswet
+ Hoofdstuk 13. Rijtijdenwet 1936
+ Hoofdstuk 14. Vogelwet 1936
+ Hoofdstuk 15. Inkwartieringswet
+ Hoofdstuk 16. Jachtwet
+ Hoofdstuk 17. Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag
+ Hoofdstuk 18. Wet op de bezoldiging van de rechterlijke ambtenaren
+ Hoofdstuk 19. Luchtvaartwet
+ Hoofdstuk 20. Visserijwet 1963
+ Hoofdstuk 21. Wet gevaarlijke stoffen
+ Hoofdstuk 22. Wet installaties Noordzee
+ Hoofdstuk 23. Vreemdelingenwet
+ Hoofdstuk 24. Wet van 15 juni 1972, Stb. 449, tot gemeentelijke herindeling van Noordwest-Overijssel
+ Hoofdstuk 25. Arbeidsomstandighedenwet
+ Hoofdstuk 26. Wet wapens en munitie
+ Hoofdstuk 27. Wet personenvervoer
+ Hoofdstuk 28. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
+ Hoofdstuk 29. Wet politieregisters
+ Hoofdstuk 30. Politiewet 1993
+ Hoofdstuk 31. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht