Besluit van 24 juni 2010, houdende wijziging van diverse besluiten vanwege de invoering van de Wet veiligheidsregio's (Aanpassingsbesluit veiligheidsregio's)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 25 maart 2010, nr. 2010-0000193021, CZW/WVOB;
Gelet op artikel 16, eerste, tweede, vierde en zesde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet, de artikelen 2:1, eerste lid, en 5:12, eerste lid, van de Arbeidstijdenwet, artikel 45 van de Comptabiliteitswet 2001, de artikelen 2 en 34 van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 1 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, de artikelen 40, derde lid, van de Wet geluidhinder, de artikelen 1.1, derde lid, 5.1, eerste en vierde lid, 5.2, eerste lid, 5.3, eerste en tweede lid, 8.2, tweede lid, 8.5, 8.7, eerste lid, 8.7, eerste en derde lid, 8.19, zesde lid, 8.22, derde lid, 8.40, 8.41, 8.42, 8.42a, 9.2.2.1, 9.2.2.3, 9.2.3.2, 19.3, eerste lid en 21.8 van de Wet milieubeheer, de artikelen 2.26, derde lid en 3.1, vierde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de artikelen 3.37 en 4.3 van de Wet ruimtelijke ordening, artikel 62, tweede lid, van de Wet publieke gezondheid, de artikelen 4, eerste lid, onder h, onderdeel 2°, onder i en j, en derde lid, onder e, en 6, eerste lid, van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en de artikelen 7, vierde lid, 30, eerste lid, 31, vierde lid, 46, vijfde lid, 47, derde lid, 48, zesde lid, 49, eerste lid, 50, derde lid, 55, vijfde lid, 61, tweede lid, 69, derde lid, 71 en 75, derde lid, van de Wet veiligheidsregio’s;
De Raad van State gehoord (advies van 12 mei 2010, nr. W04.10.0103/I);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 juni 2010, nr. 2010-0000398194;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie.]
Artikel II
[Wijzigt het Arbeidsomstandighedenbesluit.]
Artikel III
[Wijzigt het Arbeidstijdenbesluit.]
Artikel IV
[Wijzigt het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.]
Artikel V
[Wijzigt het Besluit BIBOB.]
Artikel VI
[Wijzigt het Besluit draagbare blustoestellen 1997.]
Artikel VII
[Wijzigt het Besluit externe veiligheid inrichtingen.]
Artikel VIII
[Wijzigt het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer.]
Artikel IX
[Wijzigt het Besluit informatie inzake rampen en zware ongevallen.]
Artikel X
[Wijzigt het Besluit Nederlands bureau brandweerexamens.]
Artikel XI
[Wijzigt het Besluit Nederlands instituut voor brandweer en rampenbestrijding.]
Artikel XII
[Wijzigt het Besluit publieke gezondheid.]
Artikel XIII
[Wijzigt het Besluit risico’s zware ongevallen 1999.]
Artikel XIV
[Wijzigt het Besluit tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen.]
Artikel XV
[Wijzigt het Besluit rijksbijdragen bijstands- en bestrijdingskosten.]
Artikel XVI
[Wijzigt het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer.]
Artikel XVII
[Wijzigt het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990).]
Artikel XVIII
[Wijzigt het Warenwetbesluit drukapparatuur.]
Artikel XIX
[Wijzigt het Besluit omgevingsrecht.]
Artikel XX
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet veiligheidsregio’s in werking treedt.
Artikel XXI
Dit besluit wordt aangehaald als: Aanpassingsbesluit veiligheidsregio’s.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 24 juni 2010
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
Uitgegeven de eerste juli 2010
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Artikel XIV
Artikel XV
Artikel XVI
Artikel XVII
Artikel XVIII
Artikel XIX
Artikel XX
Artikel XXI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht