Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2013. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2013.

Aanpassingsregeling Appa-pensioenen 1997-I

Uitgebreide informatie
Aanpassingsregeling Appa-pensioenen 1997-I
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Gelet op de artikelen 105 en 157, beide derde lid, van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers;
Besluit:
1.
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. wet:
Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers ;
b. pensioen:
pensioen als bedoeld in de artikelen 105 en 157, beide eerste lid, van de wet;
c. berekeningsgrondslag:
het bedrag waarnaar een pensioen wordt berekend;
d. aangepaste berekeningsgrondslag:
de berekeningsgrondslag zoals die laatstelijk is aangepast ingevolge de Aanpassingsregeling Appa-pensioenen 1996-II ;
e. aanpassingsdatum:
1 januari 1997.
2.
Indien een pensioen wordt afgeleid van een ander pensioen, wordt onder berekeningsgrondslag verstaan het bedrag waarnaar dat andere pensioen wordt berekend.
1.
De aangepaste berekeningsgrondslagen van de pensioenen die zijn ingegaan voor of op de aanpassingsdatum worden met ingang van die datum nader aangepast door vermenigvuldiging met 1,0062.
2.
Een pensioen als bedoeld in het eerste lid wordt met ingang van de aanpassingsdatum aangepast in evenredigheid aan de wijziging van de aangepaste berekeningsgrondslag.
1.
De aangepaste berekeningsgrondslagen van de pensioenen die ingaan na de aanpassingsdatum worden, indien die berekeningsgrondslagen betrekking hebben op tijd voor die datum, nader aangepast door vermenigvuldiging met 1,0062.
2.
Een pensioen als bedoeld in het eerste lid wordt met ingang van de ingangsdatum van dat pensioen berekend naar de nader aangepaste berekeningsgrondslag, met inachtneming van de bedragen genoemd in artikel 5.
1.
Aan degene die op 31 december 1996 recht had op pensioen, wordt een bedrag uitgekeerd in evenredigheid aan de aanpassing bedoeld in artikel 2, over de periode van 22 september 1996 of de latere ingangsdatum van zijn pensioen tot de aanpassingsdatum.
2.
Degene bedoeld in het eerste lid, ontvangt een eenmalige uitkering ter grootte van 0,31% van het voor hem geldende bedrag aan pensioen per 31 december 1996, berekend zonder dat toepassing wordt gegeven aan de inbouw- en franchisebepalingen.
1.
Met ingang van de aanpassingsdatum luiden:
a. het in de artikelen 13a, 58a en 138a, telkens tweede lid, genoemde bedrag: f 7429,22;
b. het in de artikelen 27a, vierde lid, 27b, derde lid, 73, vierde lid, 73a, derde lid, 150a, vierde lid, en 150b, derde lid genoemde bedrag f 64.882,27;
c. de bedragen van de artikelen 93 en 94 van de wet, zoals die artikelen luidden op 31 december 1985: artikel 97, eerste, tweede en derde lid: f 164.376,– artikel 94, onder a: f 164.376,–; f 117.411,– artikel 94, onder b: f 164.376,–; f 23.482,–; f 46.963,–;
d. het in artikel 156, tweede lid, van de wet genoemde bedrag: f 28.797,–;
2.
Een pensioen dat is toegekend met toepassing van artikel bedraagt vanaf de aanpassingsdatum ten hoogste f 48.266,–
3.
Een pensioen dat is toepassing van artikel bedraagt vanaf de aanpassingsdatum f 2164,– per lidmaatschapsjaar hoogste f 39.357,–.
Artikel 6
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1997.
Artikel 7
Deze regeling wordt aangehaald als: Aanpassingsregeling Appa-pensioenen 1997-I.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
directeur
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht