Let op. Deze wet is vervallen op 1 september 2009. U leest nu de tekst die gold op 31 augustus 2009.

Aanpassingswet handel in emissierechten

Uitgebreide informatie
Wet van 22 november 2006, houdende wijziging van de Wet milieubeheer in verband met verduidelijking en verbetering van de regelgeving met betrekking tot de systemen voor de handel in broeikasgas- en NOx-emissierechten (Aanpassingswet handel in emissierechten)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat uit de eerste ervaringen met de systemen voor de handel in broeikasgas- en NO x -emissierechten is gebleken dat de regelgeving met betrekking tot deze systemen in de Wet milieubeheer enige verduidelijking en verbetering behoeft;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet milieubeheer.]
Artikel II
[Wijzigt de Implementatiewet EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten.]
Artikel III
[Wijzigt deze wet.]
1.
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
3.
Artikel I, onderdeel DD, voorzover het betreft artikel 16.12, in verbinding met artikel 16.49, tweede lid, met uitzondering van artikel 16.12, vijfde lid (nieuw), en artikel 16.49, tweede lid, onder c, alsmede onderdeel EE, voorzover het betreft artikel 16.51, vierde lid, werkt terug tot en met 1 juni 2005.
4.
Artikel I, onderdeel T, werkt terug tot en met 1 juni 2006.
Artikel V
Deze wet wordt aangehaald als: Aanpassingswet handel in emissierechten.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministers, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ’s-Gravenhage, 22 november 2006
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,
Uitgegeven de zevende december 2006
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht