Let op. Deze wet is vervallen op 14 november 2007. U leest nu de tekst die gold op 13 november 2007.

Aanpassingswet herziening adviesstelsel

Uitgebreide informatie
Wet van 6 februari 1997, houdende aanpassing en intrekking van een aantal wetten in verband met de opheffing van het adviesstelsel in zaken van algemeen verbindende voorschriften en beleid van het Rijk alsmede enkele overwegend technische aanpassingen van een aantal wetten (Aanpassingswet herziening adviesstelsel)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een aantal wetten aan te passen dan wel in te trekken met het oog op de opheffing van het bestaande adviesstelsel in zaken van algemeen verbindende voorschriften en beleid van het Rijk alsmede enkele overwegend technische aanpassingen in enkele wetten aan te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
ARTIKEL I
De Wet Adviescommissie mensenrechten buitenlands beleid wordt ingetrokken.
ARTIKEL II
[Wijzigt de Politiewet 1993.]
ARTIKEL III
[Wijzigt de LSOP-wet.]
ARTIKEL IV
[Wijzigt Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.]
ARTIKEL V
[Wijzigt de Wet persoonsregistraties.]
ARTIKEL VI
[Wijzigt de Wet politieregisters.]
ARTIKEL VII
[Wijzigt de Vreemdelingenwet.]
ARTIKEL VIII
[Wijzigt de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag.]
ARTIKEL IX
[Wijzigt de Wet op de kansspelen.]
ARTIKEL X
[Wijzigt de Wet op de jeugdhulpverlening.]
ARTIKEL XI
[Wijzigt de Beginselenwet gevangeniswezen.]
ARTIKEL XII
[Wijzigt de Gemeentewet.]
ARTIKEL XIII
[Wijzigt de Provinciewet.]
ARTIKEL XIV
De Wet Raad voor het binnenlands bestuur wordt ingetrokken.
ARTIKEL XV
[Wijzigt de Wet verplaatsing bevolking.]
ARTIKEL XVI
[Wijzigt de wet van 21 februari 1919, houdende instelling van eenen Onderwijsraad (Stb. 49).]
ARTIKEL XVII
De Wet Adviesraad voor het wetenschaps- en technologiebeleid wordt ingetrokken.
ARTIKEL XVIII
[Wijzigt de wet van 14 februari 1947, houdende voorschriften met betrekking tot de schrijfwijze van de Nederlandsche taal (Stb. H 52).]
ARTIKEL XIX
[Wijzigt de wet op het voortgezet onderwijs.]
ARTIKEL XX
[Wijzigt de wet op het primair onderwijs.]
ARTIKEL XXI
[Wijzigt de Wet op de expertisecentra.]
ARTIKEL XXII
[Wijzigt de Wet op het specifiek cultuurbeleid.]
ARTIKEL XXIII
[Wijzigt de Raamwet sectorraden onderzoek en ontwikkeling.]
ARTIKEL XXIV
[Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.]
ARTIKEL XXV
[Wijzigt de wet van 27 februari 1992, houdende wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de herziening van het bekostigingsstelsel voor scholen voor v.w.o., a.v.o., l.b.o. en m.b.o. (regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs) (Stb. 112).]
ARTIKEL XXVI
[Wijzigt de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf.]
ARTIKEL XXVII
[Wijzigt de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993.]
ARTIKEL XXVIII
[Wijzigt de Wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden.]
ARTIKEL XXIX
[Wijzigt de Wet toezicht effectenverkeer 1995.]
ARTIKEL XXX
[Wijzigt de Wet financiering lagere overheid.]
ARTIKEL XXXI
De Wet Rijkscommissie voor export-, import en investeringsgaranties wordt ingetrokken.
ARTIKEL XXXII
[Wijzigt de Bankwet 1948.]
ARTIKEL XXXIII
[Wijzigt de Wet van 11 januari 1956 houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 17 van de Bankwet 1948 (Stb. 29).]
ARTIKEL XXXIV
[Wijzigt de Wet toezicht kredietwezen 1992.]
ARTIKEL XXXV
[Wijzigt de Wet inzake de wisselkoers van de gulden.]
ARTIKEL XXXVI
[Wijzigt de Wet op de Ruimtelijke Ordening.]
ARTIKEL XXXVII
[Wijzigt de Woningwet.]
ARTIKEL XXXVIII
[Wijzigt de Wet milieubeheer.]
ARTIKEL XXXIX
[Wijzigt de Organisatiewet Kadaster.]
ARTIKEL XL
[Wijzigt de Waterleidingwet.]
ARTIKEL XLI
[Wijzigt de Wet bodembescherming.]
ARTIKEL XLII
De Wet Raad voor verkeer en waterstaat wordt ingetrokken.
ARTIKEL XLIII
De Instellingswet Raad voor de Verkeersveiligheid wordt ingetrokken.
ARTIKEL XLIV
[Wijzigt de Waterstaatswet 1900.]
ARTIKEL XLV
[Wijzigt de wet van 21 april 1947, houdende de voorbereiding van de vaststelling van een Centraal Economisch Plan (Stb. H 127).]
ARTIKEL XLVI
[Wijzigt de wet van 1 mei 1970, houdende regeling betreffende de Mijnraad (Stb. 196).]
ARTIKEL XLVII
[Wijzigt de Wet economische mededinging.]
ARTIKEL XLVIII
[Wijzigt de Wet op het consumentenkrediet.]
ARTIKEL XLIX
De Wet op de Algemene Energieraad wordt ingetrokken.
ARTIKEL L
[Wijzigt de IJkwet.]
ARTIKEL LI
[Wijzigt de Wet op de Kamers van Koophandel en Fabrieken 1963.]
ARTIKEL LII
[Wijzigt de Waarborgwet 1986.]
ARTIKEL LIII
[Wijzigt de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten.]
ARTIKEL LIV
[Wijzigt de Wet op de Registeraccountants.]
ARTIKEL LV
[Wijzigt de Wet op de openluchtrecreatie.]
ARTIKEL LVI
[Wijzigt de Boswet.]
ARTIKEL LVII
[Wijzigt de Jachtwet.]
ARTIKEL LVIII
[Wijzigt de Vogelwet 1936.]
ARTIKEL LIX
[Wijzigt de Visserijwet 1963.]
ARTIKEL LX
[Wijzigt de Wet agrarisch grondverkeer.]
ARTIKEL LXI
[Wijzigt de Meststoffenwet.]
ARTIKEL LXII
[Wijzigt de Natuurbeschermingswet.]
ARTIKEL LXIII
[Wijzigt de Landbouwkwaliteitswet.]
ARTIKEL LXIV
[Wijzigt de Landbouwwet.]
ARTIKEL LXV
[Wijzigt de Bestrijdingsmiddelenwet 1962.]
ARTIKEL LXVI
[Wijzigt de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.]
ARTIKEL LXVII
[Wijzigt de Plantenziektenwet.]
ARTIKEL LXVIII
[Wijzigt de Veewet.]
ARTIKEL LXIX
[Wijzigt de Diergeneesmiddelenwet.]
ARTIKEL LXX
[Wijzigt de Zaaizaad- en Plantgoedwet.]
ARTIKEL LXXI
[Wijzigt de Landinrichtingswet.]
ARTIKEL LXXII
[Wijzigt de Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën.]
ARTIKEL LXXIII
[Wijzigt de Reconstructiewet Midden-Delfland.]
ARTIKEL LXXIV
[Wijzigt de Pachtwet.]
ARTIKEL LXXV
[Wijzigt de Wet bedreigde uitheemse dier- en plantesoorten.]
ARTIKEL LXXVI
[Wijzigt de Bodemproductiewet 1939.]
1.
[Wijzigt de Wet op de Emancipatieraad.]
2.
De Wet op de Emancipatieraad wordt met ingang van 1 mei 1997 ingetrokken.
ARTIKEL LXXVIII
[Wijzigt de Organisatiewet sociale verzekeringen.]
ARTIKEL LXXIX
[Wijzigt de Wet Werkloosheidsvoorziening.]
ARTIKEL LXXX
[Wijzigt de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds.]
ARTIKEL LXXXI
[Wijzigt de Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling.]
ARTIKEL LXXXII
[Wijzigt de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten.]
ARTIKEL LXXXIII
[Wijzigt de Wet op de gevaarlijke werktuigen.]
ARTIKEL LXXXIV
[Wijzigt de Pensioen- en spaarfondsenwet.]
ARTIKEL LXXXV
[Wijzigt de Wet op de bedrijfsorganisatie.]
ARTIKEL LXXXVI
[Wijzigt de Wet op de loonvorming.]
ARTIKEL LXXXVII
[Wijzigt de Kernenergiewet.]
ARTIKEL LXXXVIII
[Wijzigt de Emigratiewet.]
ARTIKEL LXXXIX
[Wijzigt de Algemene bijstandswet.]
ARTIKEL XC
[Wijzigt de Arbeidsvoorzieningswet 1996.]
ARTIKEL XCI
[Wijzigt de Gezondheidswet.]
ARTIKEL XCII
[Wijzigt de Vleeskeuringswet.]
ARTIKEL XCIII
[Wijzigt de Warenwet.]
ARTIKEL XCIV
De Wet op de Voedingsraad wordt ingetrokken.
ARTIKEL XCV
[Wijzigt de Destructiewet.]
ARTIKEL XCVI
[Wijzigt de Wet op de paramedische beroepen.]
ARTIKEL XCVII
[Wijzigt de Wet ziekenhuisvoorzieningen.]
ARTIKEL XCVIII
[Wijzigt de Wet inzake bloedtransfusie.]
ARTIKEL XCIX
[Wijzigt de Tabakswet.]
ARTIKEL C
[Wijzigt de Wet op de dierproeven.]
ARTIKEL CI
[Wijzigt de Ziekenfondswet.]
ARTIKEL CII
[Wijzigt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.]
ARTIKEL CIII
[Wijzigt de Wet tarieven gezondheidszorg.]
ARTIKEL CIV
De Wet op de raad voor het jeugdbeleid wordt ingetrokken.
ARTIKEL CV
[Wijzigt de Wet op de Pensioen- en Uitkeringsraad.]
ARTIKEL CVI
[Wijzigt de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945.]
ARTIKEL CVII
[Wijzigt de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945.]
ARTIKEL CVIII
[Wijzigt de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945.]
ARTIKEL CIX
[Wijzigt de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers.]
ARTIKEL CX
[Wijzigt de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet.]
ARTIKEL CXI
[Wijzigt de Noodwet geneeskundigen.]
ARTIKEL CXII
[Wijzigt de Tijdelijke Verstrekkingenwet maatschappelijke dienstverlening.]
1.
Met ingang van 1 januari 1997 zijn de personeelsleden van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid van rechtswege ontslagen en aangesteld als ambtenaar in dienst van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dan wel, in geval het een personeelslid betreft voor wie een salarisschaal geldt, behorend tot hoofdgroep V of VI van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 , in algemene dienst van het Rijk.
2.
De overgang van de in het eerste lid bedoelde personeelsleden vindt plaats met een rechtspositie die als geheel ten minste gelijkwaardig is aan die welke voor elk van hen gold bij de Nationale Raad voor de Volksgezondheid.
3.
Wettelijke procedures en rechtsgedingen waarbij de Nationale Raad voor de Volksgezondheid partij is, worden met ingang van 1 januari 1997 voortgezet door of tegen de Staat dan wel Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
4.
De vermogensbestanddelen van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid gaan op 1 januari 1997 onder algemene titel over op de Staat.
1.
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1997. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 1996, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 1997.
2.
Ten opzichte van andere wetten die op 1 januari 1997 in werking treden alsmede ten opzichte van wetten die op een later tijdstip in werking treden en geheel of gedeeltelijk terugwerken tot en met 1 januari 1997, wordt deze wet geacht eerder in werking te zijn getreden.
ARTIKEL CXV
Deze wet wordt aangehaald als: Aanpassingswet herziening adviesstelsel.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 6 februari 1997
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
Uitgegeven twintigste februari 1997
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
+ HOOFDSTUK 1. BUITENLANDSE ZAKEN
+ HOOFDSTUK 2. JUSTITIE
+ HOOFDSTUK 3. BINNENLANDSE ZAKEN
+ HOOFDSTUK 4. ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN
+ HOOFDSTUK 5. FINANCIËN
+ HOOFDSTUK 6. VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER
+ HOOFDSTUK 7. VERKEER EN WATERSTAAT
+ HOOFDSTUK 8. ECONOMISCHE ZAKEN
+ HOOFDSTUK 9. LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ
+ HOOFDSTUK 10. SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID
+ HOOFDSTUK 11. VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT
+ HOOFDSTUK 12. SLOTBEPALINGEN
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht