Wet van 17 mei 2010 tot aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat met de eilandgebieden Bonaire, Sint Eustatius en Saba is overeengekomen dat zij een staatsrechtelijke positie krijgen binnen het Nederlandse staatsbestel en het in verband hiermee wenselijk is wetten en de Nederlands-Antilliaanse regelingen, die ingevolge de Invoeringswet BES als wet van toepassing blijven in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, aan te passen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.1
[Wijzigt de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002.]
Artikel 1.2
[Wijzigt de Wet openbaarheid van bestuur BES.]
Artikel 2.1
[Wijzigt de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden.]
Artikel 2.2
[Wijzigt de Wet gemeenschappelijke regelingen.]
Artikel 2.3
[Wijzigt de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.]
Artikel 2.4
[Wijzigt de Wet Nationale ombudsman.]
Artikel 2.5
[Wijzigt de Wet openbare manifestaties.]
Artikel 2.6
[Wijzigt de Wet overige BZK-subsidies.]
Artikel 2.7
[Wijzigt de Wet op de parlementaire enquête 2008.]
Artikel 2.8
[Wijzigt de Wet privatisering ABP.]
Artikel 2.9
[Wijzigt de Wet Veiligheidsonderzoeken.]
Artikel 2.9a
[Wijzigt de Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement.]
Artikel 2.10
[Wijzigt de Pensioenwet ambtenaren BES.]
Artikel 2.11
[Wijzigt de Werkliedenwet 1944 BES.]
Artikel 2.12
[Wijzigt de Wet ambtenarenrechtspraak 1951 BES.]
Artikel 2.13
[Wijzigt de Wet materieel ambtenarenrecht BES.]
Artikel 2.14
[Wijzigt de Wet sociaal statuut verzelfstandiging overheidsdiensten BES.]
Artikel 2.15
[Wijzigt de Wet tegemoetkoming ziektekosten overheidsgepensioneerden BES.]
Artikel 2.16
[Wijzigt de Wet vergoeding behandelings- en verplegingskosten ambtenaren BES.]
Artikel 2.17
[Wijzigt de Begrafeniswet BES.]
Artikel 2.18
[Wijzigt de Crematiewet BES.]
Artikel 2.18a
[Wijzigt de Wet ambtelijke bijstand verzoekschriften BES.]
Artikel 2.19
[Wijzigt de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES.]
Artikel 2.20
[Wijzigt de Wet identiteitskaarten BES.]
Artikel 3.1
[Wijzigt de Sanctiewet 1977.]
Artikel 4.1
[Wijzigt de Dienstplichtwet BES.]
Artikel 4.2
[Wijzigt de Wet rechtspositie Kustwacht BES.]
Artikel 5.1
[Wijzigt de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek.]
Artikel 5.1a
[Wijzigt de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit.]
Artikel 5.1b
[Wijzigt de Wet ruimtevaartactiviteiten.]
Artikel 5.3
[Wijzigt de Mijnwet BES.]
Artikel 5.4
[Wijzigt de Petroleumwet Saba Bank BES.]
Artikel 5.5
[Wijzigt de Prijzenwet BES.]
Artikel 5.6
[Wijzigt de Wet elektriciteitsconcessies BES.]
Artikel 5.7
[Wijzigt de Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES.]
Artikel 5.8
[Wijzigt de Wet merken BES.]
Artikel 5.9
[Wijzigt de Wet post BES.]
Artikel 5.10
[Wijzigt de Wet telecommunicatievoorzieningen BES.]
Artikel 5.11
[Wijzigt de Wet vestiging bedrijven BES.]
Artikel 5.12
[Wijzigt de Wet winkelsluiting BES.]
Artikel 5.13
[Wijzigt de IJkwet BES.]
Artikel 5.14
[Wijzigt de Wet Verdrag chemische Wapens BES.]
Artikel 6.1
[Wijzigt de Comptabiliteitswet 2001.]
Artikel 6.1a
[Wijzigt de Bankwet 1998.]
Artikel 6.2
[Wijzigt de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf BES.]
Artikel 6.3
[Wijzigt de Wet grensoverschrijdende geldtransporten BES.]
Artikel 6.4
[Wijzigt de Wet identificatie bij dienstverlening BES.]
Artikel 6.4a
[vervallen]
Artikel 6.4b
[vervallen]
Artikel 6.5
[Wijzigt de Wet melding ongebruikelijke transacties BES.]
Artikel 6.6
[Wijzigt de Wet toezicht bank- en kredietwezen 1994 BES.]
Artikel 6.7
[Wijzigt de Wet toezicht beleggingsinstellingen en administrateurs BES.]
Artikel 6.8
[Wijzigt de Wet toezicht effectenbeurzen BES.]
Artikel 6.9
[Wijzigt de Wet toezicht trustwezen BES.]
Artikel 6.10
[Wijzigt de Wet toezicht verzekeringsbedrijf BES.]
Artikel 6.11
[Wijzigt de Wet zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen BES.]
Artikel 6.12
Assurantiebemiddelaars die ten tijde van de inwerkingtreding van artikel 6.2 waren ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 4 van de Landsverordening Assurantiebemiddelingsbedrijf, worden, indien zij op dat moment kantoor hielden op Bonaire, Sint Eustatius of Saba, van rechtswege ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 4 van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf BES.
Artikel 6.13
Een op het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 6.3 van kracht zijnde inbewaringneming op grond van artikel 5 van de Landsverordening meldingsplicht grensoverschrijdende geldtransporten, blijft van kracht totdat zij overeenkomstig artikel 5 van de Wet grensoverschrijdende geldtransporten BES is geëindigd. Als tijdstip waarop de termijn van inbewaringneming voor de toepassing van die wet is aangevangen, geldt het tijdstip waarop de inbewaringneming feitelijk is aangevangen.
Artikel 6.14
Artikel 7 van de Wet identificatie bij dienstverlening BES is van overeenkomstige toepassing op gegevens die voor inwerkingtreding van artikel 6.4 zijn vastgelegd ter voldoening aan artikel 6 van de Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening.
Artikel 6.15
De Wet melding ongebruikelijke transacties BES is van overeenkomstige toepassing op ongebruikelijke transacties als bedoeld in artikel 11 van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties, ten aanzien waarvan ten tijde van de inwerkingtreding van artikel 6.5 nog niet aan de in artikel 11 van die landsverordening bedoelde meldingsplicht is voldaan.
1.
Bij regeling van Onze Minister van Financiën kunnen met het oog op een goede invoering van de in de artikelen 6.2 tot en met 6.11 genoemde wetten aanvullende regels van overgangsrecht worden gesteld.
2.
Bij een regeling als bedoeld in het eerste lid kan worden bepaald dat artikel 6, eerste lid, van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba niet van toepassing is op beslissingen van de Bank van de Nederlandse Antillen die betrekking hebben op activiteiten die voorafgaande aan het van toepassing worden in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba van een in de artikelen 6.2, 6.3, 6.4 of 6.5 tot en met 6.11 genoemde wet hoofdzakelijk of uitsluitend in of vanuit Curaçao of Sint Maarten plaatsvonden.
Artikel 8.1
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 1.]
Artikel 8.2
[Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.]
Artikel 8.3
[Wijzigt de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen.]
Artikel 8.4
[Wijzigt de Wet op het centraal testamentenregister.]
Artikel 8.5
[Wijzigt de Algemene termijnenwet.]
Artikel 8.6
[Wijzigt de Bekendmakingswet.]
Artikel 8.6b [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
[Wijzigt de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding.]
Artikel 8.7
[Wijzigt de Wet bescherming staatsgeheimen.]
Artikel 8.8
[Wijzigt de Gratiewet.]
Artikel 8.9
[Wijzigt de Wet tot instelling van het Internationaal Tribunaal voor vervolging van personen aansprakelijk voor ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht op het grondgebied van het voormalige Joegoslavië 1991.]
Artikel 8.10
[Wijzigt de Instellingswet Internationaal Tribunaal voor de vervolging van personen aansprakelijk voor genocide en andere ernstige schendingen begaan op het grondgebied van Rwanda.]
Artikel 8.11
[Wijzigt de Uitvoeringswet Speciaal Tribunaal voor Libanon.]
Artikel 8.12
[Wijzigt de Wet oorlogsstrafrecht.]
Artikel 8.13
[Wijzigt de Wet internationale misdrijven.]
Artikel 8.14
[Wijzigt de Wet inzake het merken van kneedspringstoffen.]
Artikel 8.15
[Wijzigt de Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven.]
Artikel 8.16
[Wijzigt de Uitvoeringswet verdrag biologische wapens.]
Artikel 8.17
[Wijzigt het Wetboek van Strafrecht.]
Artikel 8.18
[Wijzigt het Wetboek van Strafvordering.]
Artikel 8.19
[Wijzigt de Uitleveringswet.]
Artikel 8.20
[Wijzigt Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek BES.]
Artikel 8.21
[Wijzigt Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek BES.]
Artikel 8.22
[Wijzigt Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek BES.]
Artikel 8.23
[Wijzigt Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek BES.]
Artikel 8.24
[Wijzigt Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek BES.]
Artikel 8.25
[Wijzigt Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek BES.]
Artikel 8.26
[Wijzigt Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek BES.]
Artikel 8.27
[Wijzigt Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek BES.]
Artikel 8.28
[Wijzigt Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES.]
Artikel 8.29
[Wijzigt het Wetboek van Koophandel BES.]
Artikel 8.30
[Wijzigt de Faillissementswet BES.]
Artikel 8.31
[Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES.]
Artikel 8.32
[Wijzigt de Auteurswet BES.]
Artikel 8.33
[Wijzigt de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen BES.]
Artikel 8.34
[Wijzigt de Wet aansprakelijkheid olietankschepen BES.]
Artikel 8.35
[Wijzigt de Wet schadefonds olietankschepen BES.]
Artikel 8.36
[Wijzigt de Wet overeenkomsten langs elektronische weg BES.]
Artikel 8.37
[Wijzigt de Wet inzake erkenning rechtspersoonlijkheid vreemde vennootschappen BES.]
Artikel 8.38
[Wijzigt de Uitvoeringswet van het tussen Nederland en Groot-Britannië gesloten verdrag, houdende bepalingen tot het vergemakkelijken van het voeren van rechtsgedingen BES.]
Artikel 8.39
[Wijzigt de Uitvoeringswet Rechtsvorderingsverdrag 1954 BES.]
Artikel 8.40
[Wijzigt de Uitvoeringswet van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijk beslissingen en andere executoriale titels in burgerlijke zaken BES.]
Artikel 8.41
[Wijzigt de Uitvoeringswet van de Europese Overeenkomst nopens het verstrekken van inlichtingen over buitenlands recht BES.]
Artikel 8.42
[Wijzigt de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek BES.]
Artikel 8.43
[Wijzigt de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek BES.]
Artikel 8.44
[Wijzigt de Wet administratieve rechtspraak BES.]
Artikel 8.45
[Wijzigt de Advocatenwet BES.]
Artikel 8.46
[Wijzigt de Wet beëdigde vertalers BES.]
Artikel 8.47
[Wijzigt de Deurwaarderswet BES.]
Artikel 8.48
[Wijzigt de Wet hazardspelen BES I.]
Artikel 8.49
[Wijzigt de Wet hazardspelen BES II.]
Artikel 8.50
[Wijzigt de Wet speelvergunningsrecht hazardspelen BES.]
Artikel 8.51
[Wijzigt de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag BES.]
Artikel 8.52
[Wijzigt de Wet kosteloze rechtskundige bijstand BES.]
Artikel 8.53
[Wijzigt de Loterijwet BES.]
Artikel 8.54
[Wijzigt de Wet op het notarisambt BES.]
Artikel 8.55
[Wijzigt de Onteigeningswet BES.]
Artikel 8.56
[Wijzigt de Vuurwapenwet BES.]
Artikel 8.57
[Wijzigt de Wapenwet BES.]
Artikel 8.58
[Wijzigt de Wet op de weerkorpsen BES.]
Artikel 8.59
[Wijzigt de Wet beginselen gevangeniswezen BES.]
Artikel 8.60
[Wijzigt de Wet houdende bepalingen tegen verstekelingen BES.]
Artikel 8.61
[Wijzigt de Wet inzake bevolen of toegelaten vrijheidsbeneming BES.]
Artikel 8.62
[Wijzigt de Wet identificatieplicht BES.]
Artikel 8.63
[Wijzigt de Wet nopens de beëdiging en legitimatie van opsporingsambtenaren BES.]
Artikel 8.64
[Wijzigt het Wetboek van Strafrecht BES.]
Artikel 8.65
[Wijzigt de Wetboek van Strafvordering BES.]
Artikel 9.2
[Wijzigt de Visserijwet BES.]
Artikel 9.3
[Wijzigt de Wet grondslagen natuurbeheer en -bescherming BES.]
Artikel 9.4
[Wijzigt de Wet voorschriften bestrijdingsmiddelen BES.]
Artikel 10.1
[Wijzigt de Experimentenwet onderwijs.]
Artikel 10.2
[Wijzigt de Spellingwet.]
Artikel 10.2a
[Wijzigt de Wet College voor examens.]
Artikel 10.3
[Dit artikel treedt niet meer in werking. Het artikel is ingetrokken door Stb. 2013/253.]
[Wijzigt de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.]
Artikel 10.4
[Wijzigt de Wet op de Onderwijsraad.]
Artikel 10.4a
[Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000.]
Artikel 10.5
[Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.]
Artikel 10.6
[Wijzigt de Wet op het onderwijstoezicht.]
Artikel 10.7
[Wijzigt de Wet op het specifiek cultuurbeleid.]
Artikel 10.8
[Wijzigt de Archiefwet BES.]
Artikel 10.9
[Wijzigt de Leerplichtwet BES.]
Artikel 10.10
[Wijzigt de Mediawet BES.]
Artikel 10.11
[Wijzigt de Monumentenwet BES.]
Artikel 10.12
[Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs BES.]
Artikel 10.13
[Wijzigt de Wet primair onderwijs BES.]
Artikel 10.14
[Wijzigt de Wet sociale kanstrajecten jongeren BES.]
Artikel 10.15
[Wijzigt de Wet studiefinanciering BES.]
Artikel 10.16
[Wijzigt de Wet voortgezet onderwijs BES.]
Artikel 11.1
[Wijzigt de Algemene Kinderbijslagwet.]
Artikel 11.2
[Wijzigt de Algemene nabestaandenwet.]
Artikel 11.3
[Wijzigt de Algemene Ouderdomswet.]
Artikel 11.4
[Wijzigt de Noodwet Arbeidsvoorziening.]
Artikel 11.5
[Wijzigt de Werkloosheidswet.]
Artikel 11.6
[Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.]
Artikel 11.7
[Wijzigt de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.]
Artikel 11.8
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]
Artikel 11.9
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]
Artikel 11.10
[Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]
Artikel 11.11
[Wijzigt de Wet werk en bijstand.]
Artikel 11.12
[Wijzigt de Wet werk en inkomen kunstenaars.]
Artikel 11.13
[Wijzigt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.]
Artikel 11.14
[Wijzigt de Ziektewet.]
Artikel 11.15
[Wijzigt de Arbeidsgeschillenwet 1946 BES.]
Artikel 11.16
[Wijzigt de Arbeidsveiligheidswet BES.]
Artikel 11.17
[Wijzigt de Arbeidswet 2000 BES.]
Artikel 11.18
[Wijzigt de Cessantiawet BES.]
Artikel 11.19
[Wijzigt de Stuwadoorswet 1946 BES.]
Artikel 11.20
[Wijzigt de Vakantiewet 1949 BES.]
Artikel 11.21
[Wijzigt de Wet algemene ouderdomsverzekering BES.]
Artikel 11.22
[Wijzigt de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES.]
Artikel 11.23
[Wijzigt de Wet arbeid vreemdelingen BES.]
Artikel 11.24
[Wijzigt de Wet beëindiging arbeidsovereenkomsten BES.]
Artikel 11.25
[Wijzigt de Wet collectieve arbeidsovereenkomst BES.]
Artikel 11.26
[Wijzigt de Wet minimumlonen BES.]
Artikel 11.27
[Wijzigt de Wet ondernemingspensioenfondsen BES.]
Artikel 11.28
[Wijzigt de Wet ongevallenverzekering BES.]
Artikel 11.29
[Wijzigt de Wet op het ter beschikking stellen arbeidskrachten BES.]
Artikel 11.30
[Wijzigt de Wet tot inschrijving van arbeidskrachten 1945 BES.]
Artikel 11.31
[Wijzigt de Wet van 4 juli 1946 houdende de instelling van een arbeidsbureau BES.]
Artikel 11.32
[Wijzigt de Wet ziekteverzekering BES.]
Artikel 11.33
Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan bij ministeriële regeling de bedragen genoemd in:
d. artikel 5, negende lid, van de Wet ongevallenverzekering BES,
eenmalig aanpassen met ingang van de transitiedatum, bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba of 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar.
1.
Dit artikel is van toepassing in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en verstaat onder:
b. het tijdstip van inwerkingtreding: het tijdstip waarop de artikelen 11.18, 11.21, 11.22, 11.28 en 11.32 van de Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in werking treden;
c. overgangsperiode: de periode vanaf het tijdstip van transitie tot het tijdstip van inwerkingtreding.
2.
Tijdens de overgangsperiode worden de volgende wetten en daarop berustende bepalingen uitgevoerd door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
a. de Cessantiawet BES ;
b. de Wet algemene ouderdomsverzekering BES ;
c. de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES ;
d. de Wet ongevallenverzekering BES , met uitzondering van de bepalingen inzake geneeskundige behandeling en verpleging;
e. de Wet ziekteverzekering BES , met uitzondering van de bepalingen inzake geneeskundige behandeling en verpleging.
3.
Voor de toepassing van het tweede lid worden in de in dat lid genoemde wetten tijdens de overgangsperiode voor «de Minister van Arbeid en Sociale Zaken» respectievelijk «de Sociale Verzekeringsbank» gelezen «Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid».
4.
Indien noodzakelijk voor een goede uitvoering van de in het tweede lid genoemde wetten tijdens de overgangsperiode, wordt de tekst daarvan gelezen in het licht van de tekst van die wetten zoals die komt te luiden na het tijdstip van inwerkingtreding. De toepassing van de eerste zin leidt niet tot een uitkomst ten nadele van de belanghebbende.
5.
Bij ministeriele regeling kunnen nadere regels worden gesteld.
Artikel 12.1
[Wijzigt de Meetbrievenwet 1981.]
Artikel 12.2
[Wijzigt de Scheepvaartverkeerswet.]
Artikel 12.3
[Wijzigt de Vaarplichtwet.]
Artikel 12.3a
[Wijzigt de Wet buitenlandse schepen.]
Artikel 12.4
[Wijzigt de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting.]
Artikel 12.4a
[Wijzigt de Wet voorkoming verontreiniging door schepen.]
Artikel 12.5
[Wijzigt de Zeebrievenwet.]
Artikel 12.6
[Wijzigt de Wet luchtvaart.]
Artikel 12.7
[Wijzigt de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.]
Artikel 12.9
[Wijzigt de Waterwet.]
Artikel 12.11
[Wijzigt de Wet op het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut.]
Artikel 12.12
[Wijzigt de Havenbeveiligingswet BES.]
Artikel 12.13
[Wijzigt de Loodsenwet 2001 BES.]
Artikel 12.14
[Wijzigt de Vaartuigenwet 1930 BES.]
Artikel 12.15
[Wijzigt de Wet maritiem beheer BES.]
Artikel 12.16
[Wijzigt de Wet opruiming van schepen en wrakken BES.]
Artikel 12.17
[Wijzigt de Wet strandvonderij BES.]
Artikel 12.18
[Wijzigt de Wet voorkoming van verontreiniging door schepen BES.]
Artikel 12.19
[Wijzigt de Luchtvaartwet BES.]
Artikel 12.20
(vervallen)
Artikel 12.21
[Wijzigt de Wet luchtvervoer BES.]
Artikel 12.22
[Wijzigt de Wet van 20 april 1932, houdende enige regelingen van burgerrechtelijke aard bij botsing, aan- of overrijding met motorrijtuigen en houdende regeling van de ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen BES.]
Artikel 13.1
[Wijzigt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.]
Artikel 13.2
[Wijzigt de Gezondheidswet.]
Artikel 13.3
[Wijzigt de Opiumwet 1960 BES.]
Artikel 13.4
[Wijzigt de Warenwet BES.]
Artikel 13.5
[Wijzigt de Wet beperking tabaksgebruik BES.]
Artikel 13.6
[Wijzigt de Wet Inspectie voor de Volksgezondheid BES.]
Artikel 13.7
[Wijzigt de Wet medisch tuchtrecht BES.]
Artikel 13.8
[Wijzigt de Wet op de geneesmiddelenvoorziening BES.]
Artikel 13.9
[Wijzigt de Wet organisatie bloedvoorziening BES.]
Artikel 13.10
[Wijzigt de Wet toezicht op krankzinnigen BES.]
Artikel 13.11
[Wijzigt de Wet zorginstellingen BES.]
Artikel 14.1
[Wijzigt de Wet drinkwater BES.]
Artikel 14.2
[Wijzigt de Wet grondslagen ruimtelijke ontwikkelingsplanning BES.]
Artikel 14.3
[Wijzigt de Wet kadaster en registratie onroerende zaken en beperkte rechten BES.]
Artikel 14.4
[Wijzigt de Wet openbare registers BES.]
Artikel 15.1
[Wijzigt de Wet Huurcommissie-Regeling BES.]
1.
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld waarbij aan de inwerkingtreding van artikelen of onderdelen daarvan uit hoofdstuk 10 terugwerkende kracht kan worden verleend tot en met 1 januari 2011.
2.
De artikelen 8.6a, 8.64, onderdelen III0B, QQQQQA, AAAAAAC, AAAAAAE, AAAAAAF, WWWWWWWA en 13.2, onderdeel CA, treden in werking uiterlijk één jaar nadat één of meer artikelen van deze wet in werking zijn getreden.
3.
De artikelen 2.3a, 8.6b, 8.20, onderdelen Ca, DDa, DDb, EEa en FFa, 8.64, onderdelen AAAAAAB, AAAAAAD en CCCCCCCA, en 13.2, onderdeel CB, treden in werking uiterlijk twee jaar nadat één of meer artikelen van deze wet in werking zijn getreden.
Artikel 16.2
De teksten van de wetten die in paragraaf 2 van de verschillende hoofdstukken van deze wet zijn gewijzigd worden in het Staatsblad geplaatst.
Artikel 16.3
Deze wet wordt aangehaald als: Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 17 mei 2010
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Uitgegeven de eerste september 2010
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Minister van Algemene Zaken
+ Hoofdstuk 2. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ Hoofdstuk 3. Minister van Buitenlandse Zaken
+ Hoofdstuk 4. Minister van Defensie
+ Hoofdstuk 5. Minister van Economische Zaken
+ Hoofdstuk 6. Minister van Financiën
+ Hoofdstuk 7. Minister voor Jeugd en Gezin
+ Hoofdstuk 8. Minister van Justitie
+ Hoofdstuk 9. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
+ Hoofdstuk 10. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ Hoofdstuk 11. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ Hoofdstuk 12. Minister van Verkeer en Waterstaat
+ Hoofdstuk 13. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ Hoofdstuk 14. Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
+ Hoofdstuk 15. Minister voor Wonen, Wijken en Integratie
+ Hoofdstuk 16. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht