1.
Dit artikel is van toepassing in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en verstaat onder:
b. het tijdstip van inwerkingtreding: het tijdstip waarop de artikelen 11.18, 11.21, 11.22, 11.28 en 11.32 van de Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in werking treden;
c. overgangsperiode: de periode vanaf het tijdstip van transitie tot het tijdstip van inwerkingtreding.
2.
Tijdens de overgangsperiode worden de volgende wetten en daarop berustende bepalingen uitgevoerd door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
a. de Cessantiawet BES ;
b. de Wet algemene ouderdomsverzekering BES ;
c. de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES ;
d. de Wet ongevallenverzekering BES , met uitzondering van de bepalingen inzake geneeskundige behandeling en verpleging;
e. de Wet ziekteverzekering BES , met uitzondering van de bepalingen inzake geneeskundige behandeling en verpleging.
3.
Voor de toepassing van het tweede lid worden in de in dat lid genoemde wetten tijdens de overgangsperiode voor «de Minister van Arbeid en Sociale Zaken» respectievelijk «de Sociale Verzekeringsbank» gelezen «Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid».
4.
Indien noodzakelijk voor een goede uitvoering van de in het tweede lid genoemde wetten tijdens de overgangsperiode, wordt de tekst daarvan gelezen in het licht van de tekst van die wetten zoals die komt te luiden na het tijdstip van inwerkingtreding. De toepassing van de eerste zin leidt niet tot een uitkomst ten nadele van de belanghebbende.
5.
Bij ministeriele regeling kunnen nadere regels worden gesteld.
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk 1. Minister van Algemene Zaken
+ Hoofdstuk 2. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ Hoofdstuk 3. Minister van Buitenlandse Zaken
+ Hoofdstuk 4. Minister van Defensie
+ Hoofdstuk 5. Minister van Economische Zaken
+ Hoofdstuk 6. Minister van Financiën
+ Hoofdstuk 7. Minister voor Jeugd en Gezin
+ Hoofdstuk 8. Minister van Justitie
+ Hoofdstuk 9. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
+ Hoofdstuk 10. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- Hoofdstuk 11. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ Hoofdstuk 12. Minister van Verkeer en Waterstaat
+ Hoofdstuk 13. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ Hoofdstuk 14. Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
+ Hoofdstuk 15. Minister voor Wonen, Wijken en Integratie
+ Hoofdstuk 16. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht