Artikel 6.1
[Wijzigt de Comptabiliteitswet 2001.]
Artikel 6.1a
[Wijzigt de Bankwet 1998.]
Artikel 6.2
[Wijzigt de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf BES.]
Artikel 6.3
[Wijzigt de Wet grensoverschrijdende geldtransporten BES.]
Artikel 6.4
[Wijzigt de Wet identificatie bij dienstverlening BES.]
Artikel 6.4a
[vervallen]
Artikel 6.4b
[vervallen]
Artikel 6.5
[Wijzigt de Wet melding ongebruikelijke transacties BES.]
Artikel 6.6
[Wijzigt de Wet toezicht bank- en kredietwezen 1994 BES.]
Artikel 6.7
[Wijzigt de Wet toezicht beleggingsinstellingen en administrateurs BES.]
Artikel 6.8
[Wijzigt de Wet toezicht effectenbeurzen BES.]
Artikel 6.9
[Wijzigt de Wet toezicht trustwezen BES.]
Artikel 6.10
[Wijzigt de Wet toezicht verzekeringsbedrijf BES.]
Artikel 6.11
[Wijzigt de Wet zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen BES.]
Artikel 6.12
Assurantiebemiddelaars die ten tijde van de inwerkingtreding van artikel 6.2 waren ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 4 van de Landsverordening Assurantiebemiddelingsbedrijf, worden, indien zij op dat moment kantoor hielden op Bonaire, Sint Eustatius of Saba, van rechtswege ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 4 van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf BES.
Artikel 6.13
Een op het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 6.3 van kracht zijnde inbewaringneming op grond van artikel 5 van de Landsverordening meldingsplicht grensoverschrijdende geldtransporten, blijft van kracht totdat zij overeenkomstig artikel 5 van de Wet grensoverschrijdende geldtransporten BES is geëindigd. Als tijdstip waarop de termijn van inbewaringneming voor de toepassing van die wet is aangevangen, geldt het tijdstip waarop de inbewaringneming feitelijk is aangevangen.
Artikel 6.14
Artikel 7 van de Wet identificatie bij dienstverlening BES is van overeenkomstige toepassing op gegevens die voor inwerkingtreding van artikel 6.4 zijn vastgelegd ter voldoening aan artikel 6 van de Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening.
Artikel 6.15
De Wet melding ongebruikelijke transacties BES is van overeenkomstige toepassing op ongebruikelijke transacties als bedoeld in artikel 11 van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties, ten aanzien waarvan ten tijde van de inwerkingtreding van artikel 6.5 nog niet aan de in artikel 11 van die landsverordening bedoelde meldingsplicht is voldaan.
1.
Bij regeling van Onze Minister van Financiën kunnen met het oog op een goede invoering van de in de artikelen 6.2 tot en met 6.11 genoemde wetten aanvullende regels van overgangsrecht worden gesteld.
2.
Bij een regeling als bedoeld in het eerste lid kan worden bepaald dat artikel 6, eerste lid, van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba niet van toepassing is op beslissingen van de Bank van de Nederlandse Antillen die betrekking hebben op activiteiten die voorafgaande aan het van toepassing worden in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba van een in de artikelen 6.2, 6.3, 6.4 of 6.5 tot en met 6.11 genoemde wet hoofdzakelijk of uitsluitend in of vanuit Curaçao of Sint Maarten plaatsvonden.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Minister van Algemene Zaken
+ Hoofdstuk 2. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ Hoofdstuk 3. Minister van Buitenlandse Zaken
+ Hoofdstuk 4. Minister van Defensie
+ Hoofdstuk 5. Minister van Economische Zaken
- Hoofdstuk 6. Minister van Financiën
+ Hoofdstuk 7. Minister voor Jeugd en Gezin
+ Hoofdstuk 8. Minister van Justitie
+ Hoofdstuk 9. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
+ Hoofdstuk 10. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ Hoofdstuk 11. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ Hoofdstuk 12. Minister van Verkeer en Waterstaat
+ Hoofdstuk 13. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ Hoofdstuk 14. Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
+ Hoofdstuk 15. Minister voor Wonen, Wijken en Integratie
+ Hoofdstuk 16. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht