Artikel 8.1
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 1.]
Artikel 8.2
[Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.]
Artikel 8.3
[Wijzigt de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen.]
Artikel 8.4
[Wijzigt de Wet op het centraal testamentenregister.]
Artikel 8.5
[Wijzigt de Algemene termijnenwet.]
Artikel 8.6
[Wijzigt de Bekendmakingswet.]
Artikel 8.6b [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
[Wijzigt de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding.]
Artikel 8.7
[Wijzigt de Wet bescherming staatsgeheimen.]
Artikel 8.8
[Wijzigt de Gratiewet.]
Artikel 8.9
[Wijzigt de Wet tot instelling van het Internationaal Tribunaal voor vervolging van personen aansprakelijk voor ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht op het grondgebied van het voormalige Joegoslavië 1991.]
Artikel 8.10
[Wijzigt de Instellingswet Internationaal Tribunaal voor de vervolging van personen aansprakelijk voor genocide en andere ernstige schendingen begaan op het grondgebied van Rwanda.]
Artikel 8.11
[Wijzigt de Uitvoeringswet Speciaal Tribunaal voor Libanon.]
Artikel 8.12
[Wijzigt de Wet oorlogsstrafrecht.]
Artikel 8.13
[Wijzigt de Wet internationale misdrijven.]
Artikel 8.14
[Wijzigt de Wet inzake het merken van kneedspringstoffen.]
Artikel 8.15
[Wijzigt de Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven.]
Artikel 8.16
[Wijzigt de Uitvoeringswet verdrag biologische wapens.]
Artikel 8.17
[Wijzigt het Wetboek van Strafrecht.]
Artikel 8.18
[Wijzigt het Wetboek van Strafvordering.]
Artikel 8.19
[Wijzigt de Uitleveringswet.]
Artikel 8.20
[Wijzigt Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek BES.]
Artikel 8.21
[Wijzigt Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek BES.]
Artikel 8.22
[Wijzigt Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek BES.]
Artikel 8.23
[Wijzigt Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek BES.]
Artikel 8.24
[Wijzigt Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek BES.]
Artikel 8.25
[Wijzigt Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek BES.]
Artikel 8.26
[Wijzigt Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek BES.]
Artikel 8.27
[Wijzigt Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek BES.]
Artikel 8.28
[Wijzigt Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES.]
Artikel 8.29
[Wijzigt het Wetboek van Koophandel BES.]
Artikel 8.30
[Wijzigt de Faillissementswet BES.]
Artikel 8.31
[Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES.]
Artikel 8.32
[Wijzigt de Auteurswet BES.]
Artikel 8.33
[Wijzigt de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen BES.]
Artikel 8.34
[Wijzigt de Wet aansprakelijkheid olietankschepen BES.]
Artikel 8.35
[Wijzigt de Wet schadefonds olietankschepen BES.]
Artikel 8.36
[Wijzigt de Wet overeenkomsten langs elektronische weg BES.]
Artikel 8.37
[Wijzigt de Wet inzake erkenning rechtspersoonlijkheid vreemde vennootschappen BES.]
Artikel 8.38
[Wijzigt de Uitvoeringswet van het tussen Nederland en Groot-Britannië gesloten verdrag, houdende bepalingen tot het vergemakkelijken van het voeren van rechtsgedingen BES.]
Artikel 8.39
[Wijzigt de Uitvoeringswet Rechtsvorderingsverdrag 1954 BES.]
Artikel 8.40
[Wijzigt de Uitvoeringswet van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijk beslissingen en andere executoriale titels in burgerlijke zaken BES.]
Artikel 8.41
[Wijzigt de Uitvoeringswet van de Europese Overeenkomst nopens het verstrekken van inlichtingen over buitenlands recht BES.]
Artikel 8.42
[Wijzigt de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek BES.]
Artikel 8.43
[Wijzigt de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek BES.]
Artikel 8.44
[Wijzigt de Wet administratieve rechtspraak BES.]
Artikel 8.45
[Wijzigt de Advocatenwet BES.]
Artikel 8.46
[Wijzigt de Wet beëdigde vertalers BES.]
Artikel 8.47
[Wijzigt de Deurwaarderswet BES.]
Artikel 8.48
[Wijzigt de Wet hazardspelen BES I.]
Artikel 8.49
[Wijzigt de Wet hazardspelen BES II.]
Artikel 8.50
[Wijzigt de Wet speelvergunningsrecht hazardspelen BES.]
Artikel 8.51
[Wijzigt de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag BES.]
Artikel 8.52
[Wijzigt de Wet kosteloze rechtskundige bijstand BES.]
Artikel 8.53
[Wijzigt de Loterijwet BES.]
Artikel 8.54
[Wijzigt de Wet op het notarisambt BES.]
Artikel 8.55
[Wijzigt de Onteigeningswet BES.]
Artikel 8.56
[Wijzigt de Vuurwapenwet BES.]
Artikel 8.57
[Wijzigt de Wapenwet BES.]
Artikel 8.58
[Wijzigt de Wet op de weerkorpsen BES.]
Artikel 8.59
[Wijzigt de Wet beginselen gevangeniswezen BES.]
Artikel 8.60
[Wijzigt de Wet houdende bepalingen tegen verstekelingen BES.]
Artikel 8.61
[Wijzigt de Wet inzake bevolen of toegelaten vrijheidsbeneming BES.]
Artikel 8.62
[Wijzigt de Wet identificatieplicht BES.]
Artikel 8.63
[Wijzigt de Wet nopens de beëdiging en legitimatie van opsporingsambtenaren BES.]
Artikel 8.64
[Wijzigt het Wetboek van Strafrecht BES.]
Artikel 8.65
[Wijzigt de Wetboek van Strafvordering BES.]
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Minister van Algemene Zaken
+ Hoofdstuk 2. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ Hoofdstuk 3. Minister van Buitenlandse Zaken
+ Hoofdstuk 4. Minister van Defensie
+ Hoofdstuk 5. Minister van Economische Zaken
+ Hoofdstuk 6. Minister van Financiën
+ Hoofdstuk 7. Minister voor Jeugd en Gezin
- Hoofdstuk 8. Minister van Justitie
+ Hoofdstuk 9. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
+ Hoofdstuk 10. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ Hoofdstuk 11. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ Hoofdstuk 12. Minister van Verkeer en Waterstaat
+ Hoofdstuk 13. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ Hoofdstuk 14. Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
+ Hoofdstuk 15. Minister voor Wonen, Wijken en Integratie
+ Hoofdstuk 16. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht