Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2006. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2006.

Aansluitingsbesluit N.A.K.

Uitgebreide informatie
Besluit van 5 april 1967, tot uitvoering van artikel 87, eerste lid, van de Zaaizaad- en Plantgoedwet
Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en Visserij van 15 februari 1967, no. J. 505, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;
Gelet op artikel 87, eerste lid, van de Zaaizaad- en Plantgoedwet;
De Raad van State gehoord (advies van 8 maart 1967, no. 50);
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 29 maart 1967, No. J. 809, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
I II
fakkelgras Koeleria Cristata
1.
Het bedrijfsmatig voortbrengen, bewaren en bewerken van teeltmateriaal van de in het tweede en derde lid genoemde gewassen, anders dan voor gebruik in eigen bedrijf alsmede het doen verrichten van deze handelingen, is slechts toegestaan aan hem, die is aangesloten bij de Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen, gevestigd te Ede, hierna te noemen NAK.
2.
De in het eerste lid bedoelde landbouwgewassen zijn de gewassen waarvoor een gemeenschappelijke rassenlijst van landbouwgewassen ingevolge artikel 1 van de Richtlijn 70/457/EEG, betreffende de gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 29 september 1970 ( PbEG L 125) bestaat.
3.
Onder de in het eerste lid bedoelde landbouwgewassen worden tevens begrepen de onder I vermelde gewassen, voor zover behorend tot de daarachter onder II vermelde botanische soorten:
1.
Dit Besluit kan worden aangehaald als "Aansluitingsbesluit N.A.K.".
2.
Het treedt in werking met ingang van het tijdstip, waarop de Zaaizaad- en Plantgoedwet in werking treedt.
Onze Minister van Landbouw en Visserij is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
Soestdijk, 5 april 1967
De Minister van Landbouw en Visserij,
Uitgegeven de tweede mei 1967.
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht