Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2013. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2013.

Artikel 5 Aanvullend luchthavenreglement Texel

Uitgebreide informatie
Artikel 5
Met inachtneming van in artikel 10, vierde lid, van het Algemeen luchthavenreglement, worden de volgende voorschriften vastgesteld:
1. Voertuigen in het landingsterrein, op de platformen en de daaraan grenzende wegen
a. voertuigen hebben slechts toegang tot het landingsterrein, de platformen en de aangrenzende wegen, indien door de exploitant toestemming is verleend;
b. voertuigen, waarvan de motor in werking is gesteld, worden niet onbeheerd in het landingsterrein, op het platform of de daaraan grenzende wegen achtergelaten.
2. Opslag en plaatsing van gereedschappen, materialen, voertuigen en andere roerende zaken
a. alle roerende zaken die bij de afhandeling van een luchtvaartuig zijn betrokken en die niet aanstonds ten behoeve van een luchtvaartuig behoeven te worden gebruikt, worden onverwijld door of vanwege de gebruiker naar de daarvoor door de exploitant aangewezen plaats gebracht;
b. roerende zaken worden slechts opgeslagen of geplaatst op de daarvoor door of met toestemming van de exploitant bestemde of aangewezen locaties.
3. Het voortbewegen, parkeren, stallen alsmede het verrichten van reparaties aan luchtvaartuigen
a. het opstellen, parkeren en stallen van, alsmede het verrichten van reparaties aan luchtvaartuigen, is slechts na van de exploitant verkregen toestemming toegestaan op of in de daarvoor bestemde of aangewezen locaties;
b. door de exploitant kan worden gelast dat geparkeerde of gestalde luchtvaartuigen worden verplaatst indien hij dit uit het oogpunt van goede orde en veiligheid noodzakelijk acht;
c. de afstand tussen geparkeerde luchtvaartuigen en de grens van het voor publiek toegankelijke terreingedeelte bedraagt tenminste 7 meter, met dien verstande, dat deze afstand zodanig moet worden vergroot, dat nergens op het voor publiek toegankelijke terreingedeelte de luchtsnelheid, veroorzaakt door in werking zijnde voortstuwingsinstallaties, 50 km/uur (15 m/sec) te boven kan gaan.
4. Het proefdraaien van motoren, anders dan ten behoeve van warmdraaien vóór de start of afkoeling na de vlucht
a. proefdraaien van vliegtuigmotoren is verboden anders dan op daarvoor door de exploitant aangewezen plaatsen, met inachtneming van de voorwaarden en beperkingen;
b. de exploitant kan het proefdraaien gedurende bepaalde uren of dagen verbieden en kan aan het proefdraaien voorwaarden verbinden;
c. het proefdraaien op een platform is verboden, behoudens tevoren verkregen toestemming van de exploitant.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Definities en wettelijke grondslag
+ Hoofdstuk II. - Algemeen
- Hoofdstuk III. - Voorschriften met betrekking tot het niet voor het publiek toegankelijke gedeelte van het luchtvaartterrein
+ Hoofdstuk IV. - Nadere bepalingen met betrekking tot voertuigen
+ Hoofdstuk V. - Voorschriften met betrekking tot het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen, tanken en aanverwante handelingen
+ Hoofdstuk VI. - Bepalingen met betrekking tot reclamesleepactiviteiten
+ Hoofdstuk VII. - Bepalingen met betrekking tot zweefvliegactiviteiten
+ Hoofdstuk VIII. - Bepalingen met betrekking tot parachutespringactiviteiten
+ Hoofdstuk IX. - Nadere bepalingen met betrekking tot luchtvaartuigen
+ Hoofdstuk X. - Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht