Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2013. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2013.

Artikel 6 2 e Aanvullend luchthavenreglement Texel

Uitgebreide informatie
Artikel 6
Met inachtneming van artikel 17, derde lid, van het Algemeen luchthavenreglement, worden de volgende voorschriften vastgesteld:
2. Het gebruik van voertuigen op de niet voor het publiek opengestelde gedeelten van het luchtvaartterrein
e. het is verboden op het niet voor het publiek toegankelijke gedeelte van het luchtvaartterrein een wedstrijd met voertuigen te houden of daaraan deel te nemen:
onder wedstrijd wordt voor de toepassing van het onder e gestelde verstaan, elk rijden met voertuigen ter vaststelling of vergelijking van prestaties, hetzij van de deelnemers, hetzij van de voertuigen, hetzij van onderdelen daarvan, hetzij van brandstoffen;
als deelnemers worden beschouwd de bestuurder van een voertuig waarmee aan een wedstrijd wordt deelgenomen en de eigenaar of houder van een voertuig, die daarmee aan een wedstrijd doet of laat deelnemen;
van het onder e gestelde verbod kan door de exploitant ontheffing worden verleend, met inachtneming van artikel 148 van de Wegenverkeerswet 1994;
een ontheffing als bedoeld onder 3 o kan slechts worden verleend, indien is aangetoond dat maatregelen zijn getroffen ter voorkoming van deelneming aan de wedstrijd zonder dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade waartoe het gebruik van een motorvoertuig tijdens de wedstrijd aanleiding kan geven is gedekt door een verzekering overeenkomstig de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen ;
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Definities en wettelijke grondslag
+ Hoofdstuk II. - Algemeen
+ Hoofdstuk III. - Voorschriften met betrekking tot het niet voor het publiek toegankelijke gedeelte van het luchtvaartterrein
- Hoofdstuk IV. - Nadere bepalingen met betrekking tot voertuigen
+ Hoofdstuk V. - Voorschriften met betrekking tot het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen, tanken en aanverwante handelingen
+ Hoofdstuk VI. - Bepalingen met betrekking tot reclamesleepactiviteiten
+ Hoofdstuk VII. - Bepalingen met betrekking tot zweefvliegactiviteiten
+ Hoofdstuk VIII. - Bepalingen met betrekking tot parachutespringactiviteiten
+ Hoofdstuk IX. - Nadere bepalingen met betrekking tot luchtvaartuigen
+ Hoofdstuk X. - Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht