Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2013. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2013.

Artikel 7 Aanvullend luchthavenreglement Texel

Uitgebreide informatie
Artikel 7
Met inachtneming van artikel 22 van het Algemeen luchthavenreglement worden de volgende voorschriften vastgesteld:
1. Vliegtuigen met explosieven aan boord worden geparkeerd op de daartoe door de exploitant aangewezen plaatsen.
2. Alle direct met het tanken verband houdende werkzaamheden vinden plaats onder leiding van een hiervoor verantwoordelijk en ter zake kundig persoon.
3. Het tanken met passagiers aan boord.
a. Vleugelvliegtuigen
Het is verboden:
1. te tanken met passagiers aan boord, wanneer het betreffende vleugelvliegtuig een capaciteit heeft van minder dan 20 passagiers;
2. te tanken over de vleugel van het betreffende vliegtuig heen, terwijl er zich passagiers aan boord bevinden;
3. Kerosine Jet B, AVGAS of MOGAS te tanken met passagiers aan boord;
b. Hefschroefvliegtuigen
Het is verboden hefschroefvliegtuigen te tanken:
1. met passagiers aan boord;
2. met draaiende rotors;
3. met draaiende motor(en), behoudens verkregen toestemming van de exploitant.
e. Gemorste olie en brandstof
bij het tanken wordt elke handeling nagelaten die brand kan veroorzaken of het gevaar daarvoor kan vergroten;
het tanken geschiedt op een zodanige wijze dat geen brandstof wordt gemorst;
van het lekken of morsen van olie of brandstof wordt onmiddellijk de exploitant in kennis gesteld;
gemorste olie en brandstof wordt onmiddellijk, in overleg met de exploitant, verwijderd;
wanneer bij of uit een vliegtuig brandstoflekkage wordt geconstateerd, vindt het starten of opnieuw starten van de motoren niet eerder plaats, dan na overleg met de exploitant.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Definities en wettelijke grondslag
+ Hoofdstuk II. - Algemeen
+ Hoofdstuk III. - Voorschriften met betrekking tot het niet voor het publiek toegankelijke gedeelte van het luchtvaartterrein
+ Hoofdstuk IV. - Nadere bepalingen met betrekking tot voertuigen
- Hoofdstuk V. - Voorschriften met betrekking tot het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen, tanken en aanverwante handelingen
+ Hoofdstuk VI. - Bepalingen met betrekking tot reclamesleepactiviteiten
+ Hoofdstuk VII. - Bepalingen met betrekking tot zweefvliegactiviteiten
+ Hoofdstuk VIII. - Bepalingen met betrekking tot parachutespringactiviteiten
+ Hoofdstuk IX. - Nadere bepalingen met betrekking tot luchtvaartuigen
+ Hoofdstuk X. - Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht