Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Zwitserse Bondsstaat in verband met de toetreding van de Helleense Republiek tot de Gemeenschap
(authentiek: nl)
Het Koninkrijk België,
het Koninkrijk Denemarken,
de Bondsrepubliek Duitsland,
de Franse Republiek,
Ierland,
de Italiaanse Republiek,
het Groothertogdom Luxemburg,
het Koninkrijk der Nederlanden,
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,
Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal,
en de Helleense Republiek die toetreedt tot de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal,
enerzijds,
en de Zwitserse Bondsstaat,
anderzijds,
Gezien de toetreding, op 1 januari 1981, van de Helleense Republiek tot de Europese Gemeenschappen,
Gelet op de op 22 juli 1972 te Brussel ondertekende Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Zwitserse Bondsstaat, hierna te noemen „de Overeenkomst”,
Hebben besloten om in gemeenschappelijk overleg de aanpassingen en overgangsmaatregelen met betrekking tot de Overeenkomst in verband met de toetreding van de Helleense Republiek tot de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vast te stellen
en dit Protocol te sluiten:
Artikel 1
De Helleense Republiek treedt hierbij toe tot de Overeenkomst.
Artikel 2
Van de Overeenkomst en de slotakte met de daaraan gehechte verklaring wordt een tekst in de Griekse taal opgesteld, die evenzeer authentiek is als de oorspronkelijke teksten. Het Gemengd Comité keurt de Griekse tekst goed.
Artikel 3
Voor de onder de Overeenkomst vallende produkten schaft de Helleense Republiek ten opzichte van Zwitserland en Zwitserland ten opzichte van de Helleense Republiek de invoerrechten geleidelijk af, volgens het onderstaande tijdschema:
- op 1 januari 1981 wordt elk recht verlaagd tot 90% van het basisrecht;
- op 1 januari 1982 wordt elk recht verlaagd tot 80% van het basisrecht;
- de volgende vier verlagingen, telkens met 20%, vinden plaats op:
- 1 januari 1983,
- 1 januari 1984,
- 1 januari 1985,
- 1 januari 1986.
Artikel 4
Het basisrecht waarop de in artikel 3 bedoelde achtereenvolgende verlagingen moeten worden toegepast, is voor elk produkt het op 1 juli 1980 werkelijk toegepaste recht.
1.
De Helleense Republiek schaft de heffingen van gelijke werking als invoerrechten op produkten van oorsprong uit Zwitserland geleidelijk af volgens het onderstaande tijdschema:
- op 1 januari 1981 wordt elke heffing verlaagd tot 90% van het basisbedrag;
- op 1 januari 1982 wordt elke heffing verlaagd tot 80% van het basisbedrag;
- de volgende vier verlagingen, telkens met 20%, vinden plaats op:
- 1 januari 1983,
- 1 januari 1984,
- 1 januari 1985,
- 1 januari 1986.
2.
Het basisbedrag waarop de in lid 1 bedoelde achtereenvolgende verlagingen moeten worden toegepast, is voor elk produkt het door de Helleense Republiek op 31 december 1980 toegepaste bedrag.
3.
Elke heffing van gelijke werking als een invoerrecht, die met ingang van 1 januari 1979 in het handelsverkeer tussen Griekenland en Zwitserland werd ingesteld, wordt per 1 januari 1981 afgeschaft.
Artikel 6
Indien de Helleense Republiek rechten of heffingen van gelijke werking op uit de Gemeenschap in haar huidige samenstelling ingevoerde produkten in een sneller tempo dan het vastgestelde tijdschema van verlagingen schorst of verlaagt, zal de Helleense Republiek die rechten of heffingen van gelijke werking eveneens ten aanzien van produkten van oorsprong uit Zwitserland tot hetzelfde niveau schorsen of verlagen.
1.
De in Griekenland op 31 december 1980 geldende zekerheidsstelling bij invoer en contante betaling met betrekking tot invoer van produkten van oorsprong uit Zwitserland worden geleidelijk over een periode van drie jaar, te rekenen van 1 januari 1981, afgeschaft.
De bedragen van de zekerheidsstelling bij invoer en contante betaling worden verlaagd volgens onderstaand tijdschema:
- 1 januari 1981: 25%,
- 1 januari 1982: 25%,
- 1 januari 1983: 25%,
- 1 januari 1984: 25%.
2.
Indien de Helleense Republiek ten opzichte van de Gemeenschap in haar huidige samenstelling de bedragen van de zekerheidsstelling bij invoer of contante betaling sneller verlaagt dan volgens het in lid 1 vastgestelde tijdschema past de Helleense Republiek dezelfde verlaging toe op de invoer van produkten van oorsprong uit Zwitserland.
Artikel 8
Het Gemengd Comité dient alle amendementen in die met betrekking tot de regels inzake de oorsprong noodzakelijk kunnen zijn als gevolg van de toetreding van de Helleense Republiek tot de Europese Gemeenschappen.
Artikel 9
Dit Protocol vormt een integrerend deel van de Overeenkomst.
Artikel 10
Dit Protocol wordt door Partijen bij de Overeenkomst volgens hun eigen procedures goedgekeurd. Het treedt in werking op 1 januari 1981, mits de Partijen bij de Overeenkomst elkaar vóór die datum hebben kennisgegeven dat de te dien einde noodzakelijke procedures zijn voltooid. Na deze datum treedt het Protocol in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op die kennisgeving.
Artikel 11
Dit Protocol is opgesteld in twee exemplaren in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse en de Nederlandse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.
GEDAAN te Brussel, de zeventiende juli negentienhonderdtachtig.
Inhoudsopgave
+ Artikel 1
+ Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
+ Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht