Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en Turkije naar aanleiding van de uitbreiding van de Europese Unie
(authentiek: nl)
Het Koninkrijk België,
de Tsjechische Republiek,
het Koninkrijk Denemarken,
de Bondsrepubliek Duitsland,
de Republiek Estland,
de Helleense Republiek,
het Koninkrijk Spanje,
de Franse Republiek,
Ierland,
de Italiaanse Republiek,
de Republiek Cyprus,
de Republiek Letland,
de Republiek Litouwen,
het Groothertogdom Luxemburg,
de Republiek Hongarije,
de Republiek Malta,
het Koninkrijk der Nederlanden,
de Republiek Oostenrijk,
de Republiek Polen,
de Portugese Republiek,
de Republiek Slovenië,
de Slowaakse Republiek,
de Republiek Finland,
het Koninkrijk Zweden,
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,
hierna „de lidstaten” genoemd, vertegenwoordigd door de Raad van de Europese Unie, en
de Europese Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Raad van de Europese Unie,
enerzijds,
en de Republiek Turkije, hierna „Turkije” genoemd,
anderzijds,
Overwegende hetgeen volgt:
1. De Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije (hierna „overeenkomst van Ankara” genoemd) 1) is op 12 september 1963 te Ankara ondertekend en op 1 december 1964 in werking getreden; deze overeenkomst is gewijzigd bij een op 30 juni 1973 ondertekend complementair protocol 1)[2] waarbij de overeenkomst van toepassing wordt op Denemarken, Ierland en het verenigd Koninkrijk;
2. De overeenkomst van Ankara is, zoals gewijzigd, van toepassing geworden op de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Republiek Oostenrijk, de Portugese Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden na de toetreding van deze landen tot de Europese Gemeenschap;
3. De overeenkomst van Ankara is van toepassing op Turkije en alle lidstaten van de Europese Unie, zoals die is uitgebreid bij het Verdrag betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie (hierna „toetredingsverdrag” genoemd) 2)[3] , dat op 16 april 2003 te Athene is ondertekend en op 1 mei 2004 in werking is getreden;
Vastbesloten tot verdere ontwikkeling van de associatie in de context van de uitgebreide Unie,
Zijn als volgt overeengekomen:
1.
De Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (hierna de „nieuwe lidstaten” genoemd) worden partij bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije, die op 12 september 1963 te Ankara is ondertekend, en dienen, zoals de andere lidstaten van de Europese Gemeenschap, te weten het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Duitse Bondsrepubliek, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, alsmede de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Republiek Oostenrijk, de Portugese Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden, de teksten van deze overeenkomst en de protocollen en verklaringen die aan de op diezelfde datum ondertekende slotakte zijn gehecht, alsmede alle latere wijzigingen, overeenkomsten, protocollen, besluiten en verklaringen die met de overeenkomst van Ankara verband houden, respectievelijk goed te keuren en er nota van te nemen.
2.
De uitdrukking „Europese Economische Gemeenschap”, dan wel, in verkorte vorm, „Gemeenschap”, wordt in alle in het vorige lid bedoelde teksten vervangen door „Europese Gemeenschap”.
3.
[Wijzigt de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije; Ankara, 12 september 1963.]
Artikel 2. Verstrijken van het EGKS-Verdrag [Wordt voorlopig toegepast per 01-05-2004]
Teneinde rekening te houden met de recente institutionele ontwikkelingen binnen de Europese Unie, komen de partijen overeen dat na het verstrijken van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) de bestaande bepalingen van de overeenkomst en daarmee verband houdende teksten bedoeld in artikel 1, lid 1, die naar de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal verwijzen, geacht worden te verwijzen naar de Europese Gemeenschap, die alle door de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal aangegane rechten en verplichtingen heeft overgenomen.
Artikel 3. Oorsprongsregels [Wordt voorlopig toegepast per 01-05-2004]
[Wijzigt de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije; Ankara, 12 september 1963.]
Artikel 4. Oorsprongsregels [Wordt voorlopig toegepast per 01-05-2004]
[Wijzigt Protocol nr. 3 bij Besluit nr. 1/98 van de Associatieraad EG–Turkije van 25 februari 1998 betreffende de handelsregeling voor landbouwproducten.]
Artikel 5. Aanpassing van tariefcontingenten voor landbouwproducten [Wordt voorlopig toegepast per 01-05-2004]
De regeling voor de invoer in de Gemeenschap van bepaalde landbouwproducten van oorsprong uit Turkije en de regeling voor de invoer in Turkije van bepaalde landbouwproducten van oorsprong uit de Gemeenschap worden zo spoedig mogelijk door de partijen gezamenlijk en ordelijk overeengekomen in het institutionele kader van de overeenkomst van Ankara. Daarbij worden de bestaande handelsconcessies en de traditionele handelsstromen voor landbouwproducten tussen Turkije en de nieuwe lidstaten gerespecteerd.
1.
Certificaten inzake goederenverkeer A.TR die door Turkije of de nieuwe lidstaten zijn afgegeven, worden in de desbetreffende landen aanvaard. Voorschriften voor de afgifte van certificaten inzake goederenverkeer A.TR en bepalingen inzake administratieve samenwerking op dit gebied zijn opgenomen in Besluit nr. 1/2001 van het Comité douanesamenwerking EG–Turkije 1)[4] .
2.
Op duplicaten van een certificaat inzake goederenverkeer A.TR die overeenkomstig artikel 10 van Besluit nr. 1/2001 zijn afgegeven, wordt een van de volgende vermeldingen aangebracht:
ES „DUPLICADO”
CS „DUPLIKÁT”
DA „DUPLIKAT”
DE „DUPLIKAT”
ET „DUPLIKAAT”
EL „ANTI??A?O”
EN „DUPLICATE”
FR „DUPLICATA”
IT „DUPLICATO”
LV „DUBLIKÃTS”
LT „DUBLIKATAS”
HU „MÁSODLAT”
MT „DUPLIKAT”
NL „DUPLICAAT”
PL „DUPLIKAT”
PT „SEGUNDA VIA”
SL „DVOJNIK”
SK „DUPLIKÁT”
FI „KAKSOISKAPPALE”
SV „DUPLIKAT”
TR „?K?NC? NÜSHADIR”
3.
Op certificaten inzake goederenverkeer A.TR die volgens de vereenvoudigde procedure van artikel 11, lid 6, van Besluit nr. 1/2001 zijn afgegeven, wordt een van de volgende vermeldingen aangebracht:
‘ES „Procedimiento simplificado”
CS „Zjednodušený postup”
DA „Forenklet fremgangsmåde”
DE „Vereinfachtes Verfahren”
ET „Lihtsustatud tolliprotseduur”
EL „A???????????? ??????????”
EN „Simplified procedure”
FR „Procédure simplifiée”
IT „Procedura semplificata”
LV „Vienk?ršota proced?ra”
LT „Supaprastinta proced?ra”
HU „Egyszer?sített eljárás”
MT „Pro?edura simplifikata”
NL „Vereenvoudigde regeling”
PL „Procedura uproszczona”
PT „Procedimiento simplificado”
SL „Poenostavljen postopek”
SK „Zjednodušený postup”
FI „Yksinkertaistettu menettely”
SV „Förenklat förfarande”
TR „Basitle?tirilmi? i?lem”.’
4.
Op certificaten inzake goederenverkeer A.TR die overeenkomstig artikel 14 van Besluit nr. 1/2001 achteraf zijn afgegeven, wordt een van de volgende vermeldingen aangebracht:
ES „EXPEDIDO A POSTERIORI”
CS „VYSTAVENO DODATE?N?”
DA „UDSTEDT EFTERFØLGENDE”
DE „NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”
ET „TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD”
EL „EK?O?E? EK T?N Y?TE??N”
EN „ISSUED RETROSPECTIVELY”
FR „DÉLIVRÉ A POSTERIORI”
IT „RILASCIATO A POSTERIORI”
LV „IZSNIEGTS RETROSPEKTÍVI”
LT „RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS”
HU „KIADVA VISSZAMENÖLEGES HATÁLLYAL”
MT „MA?RU? RETROSPETTIVAMENT”
NL „AFGEGEVEN A POSTERIORI”
PL „WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”
PT „EMITIDO A POSTERIORI”
SL „IZDANO NAKNADNO”
SK „VYDANÉ DODATO?NE”
FI „ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”
SV „UTFÄRDAT I EFTERHAND”
TR „SONRADAN VER?LM??T?R”.
1.
Inlichtingenbladen INF 2 die door Turkije of de nieuwe lidstaten zijn afgegeven overeenkomstig de artikelen 22 tot en met 26 van Besluit nr. 1/2001 van het Comité douanesamenwerking EG–Turkije, worden in de desbetreffende landen aanvaard.
2.
Op duplicaten van inlichtingenblad INF 2 die overeenkomstig artikel 26 van Besluit nr.1/2001 zijn afgegeven, wordt een van de volgende vermeldingen aangebracht:
ES „DUPLICADO”
CS „DUPLIKÁT”
DA „DUPLIKAT”
DE „DUPLIKAT”
ET „DUPLIKAAT”
EL „ANTI??A?O”
EN „DUPLICATE”
FR „DUPLICATA”
IT „DUPLICATO”
LV „DUBLIKÃTS”
LT „DUBLIKATAS”
HU „MÁSODLAT”
MT „DUPLIKAT”
NL „DUPLICAAT”
PL „DUPLIKAT”
PT „SEGUNDA VIA”
SL „DVOJNIK”
SK „DUPLIKÁT”
FI „KAKSOISKAPPALE”
SV „DUPLIKAT”
TR „?K?NC? NÜSHADIR”
1.
Inlichtingenbladen INF 3 die door Turkije of de nieuwe lidstaten zijn afgegeven overeenkomstig de artikelen 35 tot en met 41 van Besluit nr. 1/2001 van het Comité douanesamenwerking EG–Turkije, worden in de desbetreffende landen aanvaard.
2.
Op duplicaten van inlichtingenblad INF 3 die overeenkomstig artikel 40 van Besluit nr. 1/2001 zijn afgegeven, wordt een van de volgende vermeldingen aangebracht:
ES „DUPLICADO”
CS „DUPLIKÁT”
DA „DUPLIKAT”
DE „DUPLIKAT”
ET „DUPLIKAAT”
EL „ANTI??A?O”
EN „DUPLICATE”
FR „DUPLICATA”
IT „DUPLICATO”
LV „DUBLIKÃTS”
LT „DUBLIKATAS”
HU „MÁSODLAT”
MT „DUPLIKAT”
NL „DUPLICAAT”
PL „DUPLIKAT”
PT „SEGUNDA VIA”
SL „DVOJNIK”
SK „DUPLIKÁT”
FI „KAKSOISKAPPALE”
SV „DUPLIKAT”
TR „?K?NC? NÜSHADIR”
1.
Oorsprongsbewijzen die door Turkije of een nieuwe lidstaat zijn afgegeven in het kader van onderling toegepaste preferentiële handelsovereenkomsten waarbij een cumulatie van de oorsprong met de Gemeenschap werd toegestaan, gebaseerd op gelijkluidende oorsprongsregels en een verbod op de terugbetaling of schorsing van douanerechten op de betrokken goederen, worden in de betrokken landen aanvaard als bewijs van status volgens de bepalingen inzake het vrije verkeer van industrieproducten, zoals neergelegd in Besluit nr. 1/95 van de Associatieraad EG-Turkije van 22 december 1995 1)[5] , mits:
a. het bewijs van oorsprong en de vervoersdocumenten uiterlijk op 30 april 2004 zijn afgegeven;
b. het bewijs van oorsprong binnen vier maanden na 1 mei 2004 bij de douane is ingediend.
Indien goederen vóór 1 mei 2004 ten invoer zijn aangegeven in Turkije of een van de nieuwe lidstaten in het kader van bovengenoemde preferentiële handelsovereenkomsten, kunnen oorsprongsbewijzen die op grond van die overeenkomsten achteraf zijn afgegeven ook worden aanvaard, mits deze uiterlijk op 31 augustus 2004 zijn ingediend.
2.
Verzoeken om controle achteraf van oorsprongsbewijzen als bedoeld in lid 1, worden gedurende een periode van drie jaar na de afgifte van die bewijzen aanvaard door de bevoegde douaneautoriteiten van Turkije en de nieuwe lidstaten, en kunnen door die autoriteiten nog worden gedaan gedurende een periode van drie jaar na de aanvaarding van de oorsprongsbewijzen die bij die autoriteiten ter staving van een aangifte ten invoer waren ingediend.
1.
Oorsprongsbewijzen die door Turkije of een van de nieuwe lidstaten zijn afgegeven in het kader van preferentiële overeenkomsten die deze landen onderling toepasten voor andere dan de in artikel 9 genoemde producten, worden in de betrokken landen aanvaard, mits:
a. de goederen door die oorsprong voor een preferentieel tarief in aanmerking komen op grond van de preferentiële tariefmaatregelen die zijn opgenomen in ofwel de overeenkomst inzake kolen en staalproducten of het besluit betreffende landbouwproducten;
b. het bewijs van oorsprong en de vervoersdocumenten uiterlijk op 30 april 2004 zijn afgegeven;
c. het bewijs van oorsprong binnen vier maanden na 1 mei 2004 bij de douane is ingediend.
Indien goederen vóór 1 mei 2004 ten invoer zijn aangegeven in Turkije of in een van de nieuwe lidstaten in het kader van op dat moment tussen Turkije en die nieuwe lidstaat geldende preferentiële overeenkomsten, kunnen achteraf afgegeven bewijzen van oorsprong die op grond van die overeenkomsten zijn afgegeven ook worden aanvaard, mits deze uiterlijk op 31 augustus 2004 bij de douane zijn ingediend.
2.
?Turkije en de nieuwe lidstaten mogen vergunningen waarmee de status van „toegelaten exporteur” is verleend in het kader van preferentiële overeenkomsten die zij onderling toepassen, blijven gebruiken, mits:
a. een dergelijke bepaling ook is opgenomen in overeenkomsten die Turkije en de Gemeenschap vóór 1 mei 2004 hebben gesloten; en
b. de toegelaten exporteurs de oorsprongsregels toepassen die op grond van die overeenkomst van kracht zijn, en die zijn opgenomen in Protocol nr. 1 bij de overeenkomst inzake kolen en staalproducten of in Protocol nr. 3 bij het besluit inzake landbouwproducten.
Deze vergunningen worden uiterlijk een jaar na de toetredingsdatum vervangen door nieuwe vergunningen die zijn afgegeven overeenkomstig Protocol nr. 1 bij de overeenkomst inzake kolen en staalproducten of Protocol nr. 3 bij het besluit inzake landbouwproducten.
3.
Verzoeken om controle achteraf van bewijzen van oorsprong die zijn afgegeven op grond van de preferentiële overeenkomsten als bedoeld in de leden 1 en 2, worden gedurende een periode van drie jaar na de afgifte van het betrokken bewijs aanvaard door de bevoegde douaneautoriteiten van Turkije en de lidstaten, en kunnen door die autoriteiten nog worden gedaan gedurende een periode van drie jaar na de aanvaarding van de bewijzen van oorsprong die bij die autoriteiten ter staving van een aangifte ten invoer zijn ingediend.
1.
De bepalingen inzake het vrije verkeer van industrieproducten in Besluit nr. 1/95 van de Associatieraad EG-Turkije, of de preferentiële tariefbehandeling op grond van de preferentiële tariefmaatregelen van de overeenkomst inzake kolen en staalproducten en het besluit inzake landbouwproducten, kunnen worden toegepast op goederen die uit Turkije naar een van de nieuwe lidstaten of uit een van de nieuwe lidstaten naar Turkije worden uitgevoerd, indien deze goederen voldoen aan ofwel de voorwaarden voor de tenuitvoerlegging van de bepalingen inzake het vrije verkeer van industrieproducten, ofwel de bepalingen van Protocol nr. 1 bij de overeenkomst inzake kolen en staalproducten, ofwel de bepalingen van Protocol nr. 3 bij het besluit inzake landbouwproducten, en op de datum van toetreding in doorvoer waren dan wel in tijdelijke opslag in een douane-entrepot of een vrije zone in Turkije of in die nieuwe lidstaat.
2.
In dergelijke gevallen worden de bepalingen inzake het vrije verkeer van industrieproducten toegepast of wordt de preferentiële tariefbehandeling verleend, mits binnen vier maanden na de datum van toetreding bij de douane van het land van invoer ofwel een bewijs van status, ofwel een bewijs van oorsprong is ingediend dat achteraf is afgegeven door de douane van het land van uitvoer.
Artikel 12 [Wordt voorlopig toegepast per 01-05-2004]
Dit protocol is een integrerend onderdeel van de overeenkomst van Ankara.
1.
Dit protocol wordt door de partijen bekrachtigd of goedgekeurd volgens hun eigen procedures.
2.
De partijen stellen elkaar in kennis van de voltooiing van de in lid 1 bedoelde procedures. De akten van bekrachtiging of goedkeuring worden nedergelegd bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.
Artikel 14 [Wordt voorlopig toegepast per 01-05-2004]
Dit protocol treedt in werking op de eerste dag van de eerste maand volgende op de datum waarop de laatste akte van bekrachtiging of van goedkeuring is nedergelegd; het is van toepassing met ingang van 1 mei 2004.
Artikel 15 [Wordt voorlopig toegepast per 01-05-2004]
Dit protocol is opgesteld in twee exemplaren in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische, de Zweedse en de Turkse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.
Artikel 16 [Wordt voorlopig toegepast per 01-05-2004]
De tekst van de overeenkomst van Ankara, de bijlagen en de protocollen die daarvan een integrerend onderdeel vormen en de slotakte en de daaraan gehechte verklaringen worden opgemaakt in de Estse, de Hongaarse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Poolse, de Sloveense, de Slowaakse en de Tsjechische taal; die teksten zijn evenzeer authentiek als de oorspronkelijke teksten. De Associatieraad stelt deze teksten vast.
GEDAAN te Brussel, de negenentwintigste juli tweeduizend vijf.
Inhoudsopgave
Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije naar aanleiding van de uitbreiding van de Europese Unie
+ PARTIJEN EN GRONDGEBIED WAAR DE OVEREENKOMST WORDT TOEGEPAST
Artikel 2. Verstrijken van het EGKS-Verdrag
Artikel 3. Oorsprongsregels
+ LANDBOUWPRODUCTEN
+ BEPALINGEN INZAKE DE DOUANE-UNIE
+ OVERGANGSBEPALINGEN
+ ALGEMENE BEPALINGEN EN SLOTBEPALINGEN
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht