Aanvullend Protocol bij het Culturele Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek, ondertekend te Rome op 5 december 1951
(authentiek: nl)
De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Italiaanse Republiek,
verlangend het Culturele Verdrag tussen Nederland en Italië, ondertekend te Rome op 5 december 1951 (hierna te noemen „het Verdrag”) aan te vullen,
zijn als volgt overeengekomen:
Artikel 1
[Wijzigt het Cultureel Verdrag tussen Nederland en Italië; Rome, 5 december 1951.]
Artikel 2
Dit Protocol zal worden bekrachtigd en de akten van bekrachtiging zullen zo spoedig mogelijk te 's-Gravenhage worden uitgewisseld.
Artikel 3
Dit Protocol treedt in werking op de dag van de uitwisseling van de akten van bekrachtiging. Te rekenen van de dag van zijn inwerkingtreding vormt het een integrerend deel van het Verdrag.
TEN BLIJKE WAARVAN de wederzijdse gevolmachtigden dit Protocol hebben ondertekend en daaraan hun zegels hebben gehecht.
GEDEAAN te Rome, de 10de februari 1969, in tweevoud, in de Nederlandse en de Italiaanse taal, welke beide teksten gelijkelijk gezaghebbend zijn.
Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden,
(w.g.) VAN VREDENBURCH
Voor de Regering van de Italiaanse Republiek,
(w.g.) FRANCO MALFATTI
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht