Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2011. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2011.

Aanvulling functielijst buitengewoon opsporingsambtenaar

Uitgebreide informatie
Aanvulling functielijst buitengewoon opsporingsambtenaar
In de Functielijst buitengewoon opsporingsambtenaren van 8 december 2004, kenmerk 5324449/504, gepubliceerd in de Staatscourant van 13 december 2004, nummer 240, is mijn beleid inzake de functies van buitengewoon opsporingsambtenaren uiteengezet. In deze functielijst komt onder meer aan de orde, voor zover hier van belang, dat het in het verlengde van het gestelde in het Veiligheidsprogramma 'Naar een veiliger samenleving' (Kamerstukken II, 2002-2003, 28 684 nr. 1), mogelijk wordt gemaakt dat gemeenten onder voorwaarden particuliere functionarissen kunnen inzetten voor boa-taken op het terrein van de 'kleine ergernissen'. In dit kader zijn in de derde paragraaf van de functielijst ( 'De functielijst' ), onder sub b ( 'Reikwijdte opsporingsbevoegdheid' ), de voorwaarden kenbaar gemaakt wanneer hiermee door mij en mijn ambtgenoot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt ingestemd, zoals ook aangekondigd in mijn brief, mede namens mijn ambtgenoot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 7 mei 2004 aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (kenmerk 5266617/504).
Gebleken is dat één van deze voorwaarden enige verduidelijking behoeft, te weten de voorwaarde dat 'te allen tijde moet worden voorkomen dat enige (schijn van) belangenverstrengeling zich kan voordoen tussen de functie van de particuliere functionaris met opsporingsbevoegdheid enerzijds en de functie van particulier beveiliger als bedoeld in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) anderzijds. Aan een particuliere functionaris met opsporingsbevoegdheid zal in geen geval dan ook een ontheffing worden verleend als bedoeld in artikel 5, vierde lid, van de Wpbr'.
Dat geen ontheffing als hierboven bedoeld zal worden verleend, geldt slechts in die gevallen waarin sprake is van een particuliere functionaris met opsporingsbevoegdheid die zijn functie gelijktijdig wenst te combineren met die van beveiligingsmedewerker als bedoeld in de Wpbr . Dit ter voorkoming van een situatie waarin feitelijk beide functies in elkaar zijn geïncorporeerd en het voor de burger dus onduidelijk kan zijn met wie hij in een voorkomende situatie te maken heeft: een particuliere functionaris met opsporingsbevoegheid óf een beveiligingsmedewerker zonder opsporingsbevoegdheid. Zodanige 'twee-petten-problematiek' dient te allen tijde voorkomen te worden, hetgeen dan ook de reden is dat mijn ambtgenoot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ik hebben besloten tot het voeren van voornoemd beleid in deze specifieke situatie. Voor alle overige gevallen, inclusief de situatie waarin een particuliere functionaris met opsporingsbevoegdheid wenst om náást voornoemde functie werkzaamheden te verrichten als beveiligingsmedewerker als bedoeld in de Wpbr - dat wil zeggen dus niet gelijktijdig en op één lokatie, maar bijvoorbeeld op verschillende momenten en binnen verschillende politieregio's - geldt onverkort het toetsingskader als uiteengezet in de Beleidsregels aanvraag ontheffing als bedoeld in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus van 7 maart 2000 (Staatscourant van 24 maart 2000, nummer 60).
De van Justitie ,
Minister
namens deze,
de
directeur-generaal Rechtshandhaving
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht