Let op. Deze wet is vervallen op 31 december 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 december 2009.

Artikel 6 Aanwijzing 12-minners incl. stopreactie

Uitgebreide informatie
6. Uitsluiting
a. Van deelname aan een STOP-reactie zijn uitgesloten:
1. kinderen die al eerder aan een STOP-reactie hebben deelgenomen; een tweede keer STOP doorlopen wordt niet zinvol geacht;
2. kinderen tegen wie (inmiddels) verdenking van een ernstiger strafbaar feit is gerezen;
3. kinderen ten aanzien van wie achterliggende problematiek geldt als onder 5.
b. De officier van justitie kan in individuele gevallen op een daartoe strekkend verzoek van de ouder(s) of opvoeder(s) toestaan dat in afwijking van het onder 3 bepaalde deelname aan een STOP-reactie kan plaatsvinden.
De beperking die in de Aanwijzing Halt-afdoening is aangebracht aan de bevoegdheid van de officier om voor niet-Haltwaardige feiten toch naar Halt te verwijzen – daar wordt aangedrongen op terughoudend beleid – geldt hier niet omdat geen sprake is van een vervolgingsdreiging, indien niet aan de STOP-reactie wordt deelgenomen.
c. Na een eerdere weigering van ouders om in te stemmen met een STOP-reactie (waarop dus geen STOP-reactie is uitgevoerd) kan bij herhaald STOP-waardig gedrag een tweede aanbod daartoe worden gedaan; als dat aanbod wederom door de ouders wordt afgeslagen, volgt melding aan het JCO door middel van een LOF.
Inhoudsopgave
Achtergrond
Samenvatting
(a) Ingeval van een Haltwaardig delict: STOP, tenzij (vermoeden van) ernstig problematische achtergrond
(b) Ingeval van ernstige(r) misdrijven of recidive: melding aan het Justitieel Casusoverleg (JCO)
12-minners met 12-plussers
Protocol voor de stop-reactie
1. Begripsbepaling
2. Bevoegdheden
3. Toepassingsbereik
Wetboek van Strafrecht :
Vuurwerkbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen:
Overig:
4. Instemming wettelijk gezag / andere verwijscriteria
5. (vermoeden van) ernstige achterliggende problematiek
6. Uitsluiting
7. Procedure
8. Registratie
9. Informatieverstrekking
10. Inhoud van de STOP-reactie
Overgangsrecht
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht