Let op. Deze wet is vervallen op 31 december 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 december 2009.

Artikel achtergrond Aanwijzing 12-minners incl. stopreactie

Uitgebreide informatie
Achtergrond
Het plegen van misdrijven door zogenoemde ‘12-minners’ – kinderen beneden de leeftijd van twaalf jaren – heeft, naar algemeen wordt aangenomen, een grote voorspellende waarde voor een problematische ontwikkeling. De kans dat in het bijzonder kinderen, die veelvuldig misdrijven plegen en/of ernstige misdrijven plegen, later in de categorie veelplegers terechtkomen wordt hoog ingeschat. Om die ontwikkeling tegen te gaan is het zaak, op die delicten in een zo vroeg mogelijk stadium een reactie te geven, en wel van een zodanige indringendheid dat het beoogde resultaat kan worden bereikt. De keuze in die reacties wordt beperkt doordat ingevolge het Wetboek van Strafvordering ( art. 486) niemand strafrechtelijk kan worden vervolgd wegens een feit, begaan voordat hij de leeftijd van twaalf jaren heeft bereikt. De wetgever heeft ten aanzien van deze categorie bewust gekozen voor andere dan strafrechtelijke maatregelen, in de sfeer van preventie, hulpverlening en zonodig beschermingsmaatregelen.
Voorkomen moet worden dat 12-minners tussen wal en schip vallen omdat er tussen de betrokken instanties onvoldoende communicatie plaatsvindt door het ontbreken van meldingen en aandachtsvestigingen. De praktijk wijst uit dat het aantal meldingen bij de Raad voor de Kinderbescherming laag is, terwijl de Raad in een aantal gevallen wèl al bemoeienis heeft met niet-gemelde 12-minners.
Inhoudsopgave
Achtergrond
Samenvatting
(a) Ingeval van een Haltwaardig delict: STOP, tenzij (vermoeden van) ernstig problematische achtergrond
(b) Ingeval van ernstige(r) misdrijven of recidive: melding aan het Justitieel Casusoverleg (JCO)
12-minners met 12-plussers
Protocol voor de stop-reactie
1. Begripsbepaling
2. Bevoegdheden
3. Toepassingsbereik
Wetboek van Strafrecht :
Vuurwerkbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen:
Overig:
4. Instemming wettelijk gezag / andere verwijscriteria
5. (vermoeden van) ernstige achterliggende problematiek
6. Uitsluiting
7. Procedure
8. Registratie
9. Informatieverstrekking
10. Inhoud van de STOP-reactie
Overgangsrecht
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht