Aanwijzing als opsporingsambtenaren ex artikel 62 WAG
De Minister van Justitie,
Gezien het schrijven van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 2 januari 1956, no. A-2/081717, Directoraat-Generaal van het Verkeer;
Gelet op het bepaalde in artikel 62 van de Wet Autovervoer Goederen, artikel 63 van de Wet Goederenvervoer Binnenscheepvaart en de artikelen 1, aanhef en sub 5°., en 17, eerste lid, sub 2°., van de Wet op de economische delicten,
Besluit:
1.
Onder intrekking van de desbetreffende beschikking van 25 januari 1954, no. 254/385, 2de afdeling A, worden aangewezen als opsporingsambtenaren, belast met de opsporing van overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens de Wet Autovervoer Goederen en de Wet Goederenvervoer Binnenscheepvaart:
a. de directeur-generaal van het verkeer;
b. de inspecteur-generaal van het verkeer;
c. de rijks(hoofd)inspecteurs van het verkeer (A), hoofden van de districten der Rijksverkeersinspectie;
d. de aan de sub c genoemde rijks(hoofd)inspecteurs van het verkeer (A) toegevoegde rijksinspecteurs van het verkeer (A), rijksinspecteurs van het verkeer 2de klasse en adjunct-rijksinspecteurs van het verkeer;
e. de rijksopzichters van het verkeer;
f. de rijkshoofdcontroleurs van het verkeer;
g. de rijkscontroleurs van het verkeer (A).
2.
Deze beschikking wordt bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking op de dag harer bekendmaking.
's-Gravenhage, 25 januari 1956
De voornoemd,
Minister
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht