Aanwijzing COTG als instantie vaststelling beleidsregels stimulansopbrengsten apotheekhoudenden
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Economische Zaken;
Gelet op artikel 14 van de Wet tarieven gezondheidszorg;
Gelezen de brief van het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg, (brief van 22 april 1999, kenmerk JHD/th/V/99/270, vastgesteld in de vergadering van 19 april 1999);
Na schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (brief van 29 juni 1999, kenmerk Z/P-991730),
Besluiten:
Artikel 1
Het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg (Cotg) stelt voor prestaties van personen en instellingen, die in artikel 2, aanhef en onder a, van het Besluit werkingssfeer WTG 1992 als orgaan voor gezondheidszorg zijn aangewezen, zodanige beleidsregels vast dat de stimulansopbrengsten dekking geven aan de praktijkkosten en/of het inkomen van apotheekhoudenden. Hierbij wordt uitgegaan van een macro-bedrag ad f 39 miljoen (excl. BTW) op jaarbasis, hetgeen overeenkomt met een bedrag van f 23.000 per rekennorm-apotheek.
Artikel 2
In de bedoelde beleidsregels ter uitvoering van onderhavige aanwijzing wordt bepaald dat het Cotg bij het onbreken van een verzoek tot goedkeuring of vaststelling van tarieven, ambtshalve gewijzigde tarieven vaststelt.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht