Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 juni 2010, nr. CZ-U-3001512, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake overgangsregeling kapitaallasten algemene en academische ziekenhuizen
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;
Na 19 januari 2010 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal, aangevuld bij brief van 1 april 2010 (Kamerstukken II 2009/10, 29 248, nr. 109, respectievelijk Kamerstukken I 2009/10, 29 248, F);
Gezien het verslag van een schriftelijk overleg van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van 13 april 2010 inzake de voorhang overgangsregeling kapitaallasten (Kamerstukken I 2009/10, 29 248, G);
Gelet op de korte aantekening van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van 18 mei 2010 inzake de voorhang overgangsregeling kapitaallasten;
En
Na 19 januari 2010 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan Tweede Kamer der Staten-Generaal, aangevuld bij brieven van 16 maart 2010 en 1 april 2010 (Kamerstukken II, 2009/10, 29 248, nrs. 109, 113 respectievelijk 114);
Gezien het verslag van een algemeen overleg van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 7 april 2010 inzake de voorhang overgangsregeling kapitaallasten (Kamerstukken II 2009/10, 29 248, 119);
Gelet op de besluitenlijsten van procedurevergaderingen van 8 en 21 april 2010 van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer der Staten-Generaal;
Besluit:
1.
Deze aanwijzing is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (ZVW) welke wordt geleverd door de categorie instellingen voor medisch specialistische zorg met uitzondering van categorale ziekenhuizen (inclusief long/astmacentra), epilepsie-inrichtingen, instellingen voor revalidatie, radiotherapeutische centra, dialysecentra, zelfstandige behandelcentra en instellingen voor medisch specialistische zorg verleend door psychiaters (ggz-instellingen).
2.
Ter uitvoering van deze aanwijzing stelt de Nederlandse Zorgautoriteit, verder te noemen zorgautoriteit, beleidsregels of regels vast.
1.
De zorgautoriteit voorziet erin dat de in het kader van de huidige overgangsregeling kapitaallasten (beleidsregel NZa, CI-1085) aan het B-segment toe te rekenen immateriële activa in 3 jaar versneld worden afgeschreven. Die overgangsregeling blijft verder onveranderd gehandhaafd.
2.
De zorgautoriteit voorziet er met betrekking tot de voor de in het A-segment opgenomen afschrijvingen in dat:
a. de afschrijvingen ten laste van het budget in 2009 en 2010 doorlopen;
b. de immateriële vaste activa die ultimo 2010, met inachtneming van de reguliere afschrijvingen 2010 resteren, volledig ten laste van de budgetten 2010 worden afgeschreven.
Artikel 3
Jaar Garantiepercentage
2011 95%
2012 90%
2013 85%
2014 80%
2015 75%
2016 70%
2017 e.v. 0%
1.
De zorgautoriteit voorziet erin dat de instellingen als bedoeld in artikel 1 bij beëindiging van budgetbekostiging gedurende een periode van 6 jaar (te rekenen vanaf 2011) een in omvang afnemende garantie wordt geboden voor de kapitaallastenvergoeding die zij onder budgetbekostiging zouden hebben gehad.
2.
De zorgautoriteit neemt daarbij in acht dat instellingen in vertrouwen op continuïteit van het oude bekostigingsregime hebben geïnvesteerd, de exploitatielasten hiervan op korte termijn niet of slechts beperkt kunnen beïnvloeden en zij vooral in de eerste jaren hun kapitaallasten nog voor een belangrijk deel krijgen gegarandeerd.
3.
De garantie wordt procentueel als volgt afgebouwd:
Artikel 4
Bij het toepassen van de garantie als bedoeld in artikel 3 houdt de zorgautoriteit rekening met het volgende:
a. een suppletie wordt toegekend als de kapitaallastenvergoeding onder het nieuwe bekostigingsregime lager is dan de genoemde garantiepercentages;
b. de afschrijving van eventuele resterende boekwaarden bij het afstoten van buiten gebruik gestelde gebouwen zal regulier met het thans toepasselijke jaarlijkse afschrijvingspercentage van de aanschafwaarde doorlopen tot uiterlijk 1-1-2017 in de garantie meelopen (bouw 2%, verbouwingen uit trekkingsrechten 5%)
c. indien budgetbekostiging later dan 2011 wordt beëindigd, blijft de ingangsdatum en einddatum van de regeling ongewijzigd.
Artikel 5
De zorgautoriteit draagt er zorg voor dat door haar gesignaleerde knelpunten rond de uitvoering van de huidige overgangsregeling B-segment worden ondervangen.
Artikel 6
De zorgautoriteit ziet er op toe dat deze regeling de onderhandelingen tussen instellingen en verzekeraars niet zal verstoren.
Artikel 7
Ik zal de zorgautoriteit verzoeken mij periodiek te berichten over de effecten van de compensatieregeling voor de immateriële vaste activa en de garantieregeling op de kredietverlening en de gevolgen van beide regelingen op het Budgettaire Kader Zorg.
Artikel 8
Deze aanwijzing treedt terstond in werking en wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht