Let op. Deze wet is vervallen op 1 maart 2013. U leest nu de tekst die gold op 28 februari 2013.

Aanwijzing executie

Uitgebreide informatie
Aanwijzing executie
Achtergrond
Het sluitstuk van de gehele strafrechtsketen wordt gevormd door de executie van de door de rechter of de officier van justitie opgelegde straffen en maatregelen of door de officier van justitie gedane schikkingen en transactievoorstellen. In het kader van een geloofwaardige rechtshandhaving is het van belang dat de executie van rechterlijke beslissingen en de strafbeschikkingen 1 en de toepassing van de voorwaarden verbonden aan de voorwaardelijke invrijheidstelling snel, uniform en zoveel mogelijk aansluitend plaatsvindt.
Aangezien het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) de uitvoeringsinstantie is die het administratieve traject van de executiefase verzorgt, dienen er heldere afspraken te zijn tussen het Openbaar Ministerie (OM) en het CJIB teneinde het executietraject zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.
Deze afspraken en het beleid inzake de executie zijn neergelegd in deze aanwijzing. Nieuw beleid, nieuwe ontwikkelingen op internationaal gebied en nieuwe of aanscherping van huidige afspraken maken dat de aanwijzing periodiek wordt geactualiseerd en aangevuld. De aanpassingen voor deze versie zien onder meer op de toevoeging van de executietaken voor publicatie en inning van de kosten openbaarmaking uitspraak, de inning van ontnemingsschikkingen ex 511c Sv en de inning van Europese confiscatiebeslissingen. Gelet op deze toevoegingen is voor de leesbaarheid ook de titel van de aanwijzing aangepast in Aanwijzing Executie. De toevoeging van executietaken heeft ook geleid tot een gewijzigde volgorde van te bestemmen gelden en volgorde van tenuitvoerlegging van vervangende vrijheidsstraffen. Verder is het TES (team executie strafvonnissen) opgenomen in deze aanwijzing evenals de relevante aanbevelingen van de werkgroep Tomesen en wijzigingen in de afspraken over de tenuitvoerlegging van executieopdrachten aan de politie. Aan de executieopdrachten is ook de opdracht lijfdwang expliciet toegevoegd.
Verder heeft actualisatie plaatsgevonden op grond van de gefaseerde implementatie van de wet OM-afdoening en is een nieuwe bijlage 4 toegevoegd inzake de procedure op het moment dat medische zorg noodzakelijk is tijdens het transport door de Dienst Vervoer en Ondersteuning.
Voorts zijn een aantal taalkundige aanpassingen (bijvoorbeeld vervangen van LCA door CJIB of OME) en verduidelijkingen (bijvoorbeeld definitie zachte onttrekkers) gedaan en als ook zijn verscherpte afspraken opgenomen (bijvoorbeeld controle GBA-adres voor OPS-zaken).
Met inachtneming de deze aanpassingen heeft deze aanwijzing betrekking op de executie van:
(vervangende) vrijheidsstraffen, niet zijnde onherroepelijke preventieve vonnissen/arresten.
taakstraffen van meerderjarigen inclusief taakstraftransacties
geldboetes opgelegd in een vonnis of arrest dan wel bij strafbeschikking
schadevergoedingsmaatregelen
ontnemingsmaatregelen
Europese geldelijke sancties
Europese confiscatiebeslissingen (ECB)
toepassing voorwaardelijke invrijheidsstelling
publicatie en inning van de kosten openbaarheid uitspraak
ontnemingsschikkingen ex 511c Sv.
Samenvatting
Deze aanwijzing bestaat uit 3 onderdelen:
1) Een hoofdstuk waarin de verantwoordelijkheid van het OM in het executietraject wordt gedefinieerd;
2) Een hoofdstuk waarin de taken en werkprocessen van het CJIB worden beschreven.
3) Een hoofdstuk over informatieverstrekking
Bij deze aanwijzing zijn de volgende bijlagen opgenomen:
Bijlage 1 : Beleidsregels OM met betrekking tot het zelfmeldbeleid
Bijlage 2 : Regels voor het uitstelbeleid van ‘lopende vonnissen’ in het kader van het zelfdmeldbeleid
Bijlage 3 : Betalingsregelingen
Bijlage 4 : Procedure op het moment dat medische zorg noodzakelijk is tijdens het transport door de Dienst Vervoer & Ondersteuning

Hoofdstuk I. De verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie

Artikel 553 Sv bepaalt dat de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen geschiedt door het Openbaar Ministerie, dan wel op voordracht van het OM door de Minister van Justitie. Ingevolge artkel 78b Sr geldt dit eveneens voor de tenuitvoerlegging van strafbeschikkingen.
Het artikel 553 Sv geeft sinds de laatste wijziging aan (in werking getreden in 1999), dat naast het Openbaar Ministerie ook landelijke diensten die vallen onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Justitie, belast zijn met de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen.
Het OM is verplicht de door de rechter opgelegde straffen te executeren. Dit betekent dat het OM in geen enkel geval de bevoegdheid heeft straffen te compenseren anders dan van rechtswege of krachtens een rechterlijke uitspraak ex artikel 90 lid 4 Sv.
Het OM neemt krachtens artkel 15a, lid 5 Sr de beslissing omtrent het stellen van de bijzondere voorwaarden verbonden aan de voorwaardelijke invrijheidstelling. Organisatorisch is dit ondergebracht bij de Centrale Voorziening voorwaardelijke invrijheidstelling bij het ressortparket Arnhem. Na het verlenen van de voorwaardelijke invrijheidsstelling is het OM op grond van artkel 15b, lid 1 Sr belast met het toezicht op de naleving van de voorwaarden verbonden aan de voorwaardelijke invrijheidsstelling.
Op grond van artkel 257a Sv kan de officier van justitie een strafbeschikking uitvaardigen. Verder kan op grond van artikel 511c Sv de officier van justitie een ontnemingschikking treffen.
Het CJIB is de uitvoeringsinstantie die in opdracht van het OM feitelijk de tenuitvoerlegging verzorgt van het overgrote deel van de rechterlijke beslissingen en strafbeschikkingen. De executie van de ISD-maatregel, de PIJ-maatregel en de TBS-maatregel geschiedt door de Dienst Justitiële Inrichtingen. De executie van taakstraffen van meerderjarigen en het toezicht op de naleving van de bijzondere voorwaarden in het kader van de voorwaardelijke invrijheidsstelling geschiedt door de Reclassering, het CJIB bewaakt de voortgang en de termijnen van tenuitvoerlegging. Indien de aard van de bijzondere voorwaarde verbonden aan de voorwaardelijke invrijheidsstelling dit noodzakelijk maakt, wordt de politie bij het toezicht betrokken. De executie van jeugdtaakstraffen geschiedt in eerste instantie door de Raad voor de Kinderbescherming. Het OM levert met uitzondering van geldboetevonnissen en strafbeschikkingen alleen onherroepelijke uitspraken aan het CJIB aan. De Dienst Justitiële Inrichtingen levert de zaken die voor voorwaardelijke invrijheidsstelling in aanmerking komen aan het CJIB aan Ook indien een parket wil overgaan tot signalering van een persoon in verband met het betekenen van een gerechtelijk schrijven, biedt het parket de signaleringstekst aan het CJIB aan ter verdere verwerking. Het OM is op de volgende onderdelen actief bij het executieproces betrokken.
Alle vonnissen, arresten en (straf)beschikkingen en beslissingen in het kader van voorwaardelijke invrijheidsstellingen die door of via het CJIB ten uitvoer worden gelegd, moeten zo snel mogelijk aan het CJIB worden aangeboden. Tussen datum onherroepelijk van vonnissen/arresten waarin een taakstraf, een schadevergoedings- of ontnemingsmaatregel dan wel een vrijheidsstraf is opgelegd en aanlevering van de betreffende uitspraak bij het CJIB mogen – als streefnorm – niet meer dan 6 weken verstrijken. Ook tussen de datum van de schikkingsovereenkomst en de aanlevering van deze schikking aan het CJIB mag niet meer dan 6 weken verstrijken. De termijnbewaking maakt deel uit van de jaarlijkse AO/IC door het parket-generaal.
Het OM is verantwoordelijk voor een volledige, correcte en tijdige overdracht en dient beheersmaatregelen getroffen te hebben om deze volledige, correcte en tijdige overdracht te waarborgen. Deze beheersmaatregelen worden jaarlijks gecontroleerd door het Parket-Generaal (AO/IC). Dat geldt onder meer voor de snelheid waarmee rechterlijke uitspraken onherroepelijk worden (eventueel vereiste betekening in persoon). Daartoe is een aantal prestatie-indicatoren geformuleerd in de meerjarenplanningsbrief voor de parketten (2007 e.v.).
Indien blijkt dat er onjuistheden in de overdracht zitten, dan kan het OM dit door middel van een apart bericht – onder vermelding van het parketnummer – melden aan het CJIB.
Het CJIB beoordeelt in hoeverre de fout onmiddellijk hersteld dient te worden dan wel of het voor veroordeelde/bestrafte desondanks voldoende duidelijk heeft kunnen zijn dat de executie hem betrof. Zo mogelijk terstond en anders uiterlijk in een volgende fase wordt de fout hersteld. Wanneer het herstellen van de fout(en) aanleiding geeft tot een gewijzigde strafbeschikking, draagt het CJIB zorg voor de verzending of uitreiking hiervan.
Wanneer door de bestrafte verzet is gedaan tegen de strafbeschikking, dient het OM zodra het in het bezit is van alle benodigde stukken een beslissing te nemen omtrent intrekking, wijziging of instandhouding van de strafbeschikking. Wanneer het OM van mening is dat de strafbeschikking terecht is uitgevaardigd, brengt het de zaak aan bij de rechtbank. Het verzet schort de executie van de strafbeschikking op, tenzij naar het oordeel van het OM vaststaat dat het verzet na het verstrijken van de termijn is gedaan. In dat geval mag de executie van de strafbeschikking worden hervat.
Wanneer door het OM een vordering tot herroeping is gedaan naar aanleiding van de overtreding van een voorwaarde verbonden aan de voorwaardelijke invrijheidstelling en hierop door de rechter is beslist, dient deze beslissing met voorrang geëxecuteerd te worden. Tegen deze beslissing staat geen beroep open (tenzij zij deel uitmaakt van een uitspraak terzake van andere strafbare feiten).
Tijdelijk opschorten of stoppen executie
Indien er uitzonderlijke omstandigheden zijn die ertoe leiden dat het OM de tenuitvoerlegging van een straf of maatregel wil opschorten, dient het dit schriftelijk en met redenen omkleed aan het CJIB mede te delen. Het CJIB schort vervolgens de executie op voor een termijn van ten hoogste 3 maanden. Aan het eind van deze termijn vraagt het CJIB het OM schriftelijk of de executie weer kan worden hervat. Wanneer het OM niet binnen 3 weken heeft gereageerd op dit verzoek, wordt de executie automatisch door het CJIB hervat.
Het OM kan gelet op bijzondere omstandigheden van het geval bij wijze van hoge uitzondering besluiten om te stoppen met de executie van een straf of maatregel (of opgelegde verhogingen). Voordat een beslissing hiertoe wordt genomen wordt afstemming met het CJIB gezocht over de betreffende zaak. Indien daadwerkelijk wordt besloten te stoppen met de executie en de straf, maatregel en/of verhogingen ter verjaring op te leggen, wordt het CJIB hierover schriftelijk en met opgaaf van redenen geïnformeerd.
Betalingsregelingen
In beginsel worden door het CJIB geen betalingsregelingen getroffen. Alleen op grond van bijzondere omstandigheden wordt een verzoek om een betalingsregeling gehonoreerd. Alle verzoeken om betalingsregelingen, voor zover deze betrekking hebben op bij het CJIB geregistreerde en in behandeling zijnde zaken, worden door de parketten en de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (hierna CVOM) doorgezonden naar het CJIB. De parketten en de CVOM treffen dus zelf geen betalingsregelingen in deze zaken.
Het betalingsregelingenbeleid is op hoofdlijnen vervat in bijlage 3 bij deze aanwijzing.
Gratie
Het OM geeft een gratie-advies in alle zaken die door een meervoudige kamer zijn afgedaan, in zaken waaraan de executie-indicator is toegekend, alsmede in de zaken waarin de rechter een advies vraagt.
Taakstraffen (meerderjarigen)
Het OM beslist binnen 14 dagen na binnenkomst op een verzoek van het CJIB om termijnverlenging. De beslissing van het OM wordt per ommegaande bekendgemaakt aan het CJIB. Verzoeken om termijnverlenging dienen in beginsel vergezeld te gaan van een onderbouwing door de Reclassering. Ongemotiveerde verlengingsverzoeken zijn alleen mogelijk als daarover op landelijk niveau afspraken zijn gemaakt door OM en Reclassering, bijvoorbeeld omdat de reclasseringscapaciteit (tijdelijk) onder druk staat.
Indien de tenuitvoerlegging van de taakstraf is mislukt, beoordeelt het OM op basis van het afloopbericht van de reclassering of de vervangende hechtenis wordt geëxecuteerd. Het OM stelt tevens het aantal dagen vervangende hechtenis vast dat wordt geëxecuteerd. Het OM geeft het CJIB vervolgens opdracht de vervangende hechtenis te executeren. Biedt de rechter na het indienen van een bezwaarschrift tegen het bevel vervangende hechtenis een herkansing aan de veroordeelde, dan bewaakt het CJIB de termijnen handmatig. Over de tenuitvoerlegging van de herkansing ontvangt het OM opnieuw een afloopbericht.
De beoordeling van een verlengingsverzoek en het bevelen van de vervangende hechtenis mogen door het OM niet worden gemandateerd aan administratief (algemeen juridische) medewerkers.
Voorwaardelijke invrijheidstelling
De regeling voorwaardelijke invrijheidstelling is alleen van toepassing op geheel onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen met een duur van meer dan één jaar. Indien een veroordeelde meerdere onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen heeft te ondergaan, worden deze zo mogelijk aaneensluitend ten uitvoer gelegd, waarbij de voorwaardelijke invrijheidstelling wordt verleend over het totaal van de bij elkaar opgetelde straffen (mits dit totaal langer is dan één jaar). De regeling voorwaardelijke invrijheidsstelling is niet van toepassing op vervangende vrijheidsstraffen en de tenuitvoerlegging van voorwaardelijke straffen noch op jeugddetentie. In artkel 15 lid 3 Sr is bepaald dat de voorwaardelijke invrijheidsstelling hierop niet van toepassing is. Het onvoorwaardelijk deel van de straf dient geheel te worden ondergaan.
Het verlenen van de voorwaardelijke invrijheidsstelling kan in bepaalde gevallen door een vordering daartoe door het OM uitgesteld of achterwege gelaten worden. Na het verlenen van de voorwaardelijke invrijheidstelling is het OM belast met het toezicht op de naleving van de voorwaarden die aan de voorwaardelijke invrijheidstelling zijn verbonden. Als er bijzondere voorwaarden aan de voorwaardelijke invrijheidstelling zijn verbonden, geeft het OM door tussenkomst van het CJIB opdracht aan de reclasseringsinstelling om toezicht te houden op de naleving van de bijzondere voorwaarden. Indien de aard van de bijzondere voorwaarden dit noodzakelijk maakt, wordt de politie bij het toezicht betrokken.
Bij niet naleving van de algemene voorwaarde of een bijzondere voorwaarde kan het OM een vordering tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling indienen bij de rechtbank. Voorafgaand aan het indienen van een vordering tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling wordt overwogen of aanhouding van degene die voorwaardelijk in vrijheid is gesteld noodzakelijk is. Indien aanhouding noodzakelijk wordt geacht, wordt via het CJIB een arrestatiebevel uitgezet en/of wordt de voorwaardelijk in vrijheid gestelde ter signalering in het OPS opgenomen, en wordt gelijktijding met indiening van de vordering tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling bij de rechtbank, een vordering tot schorsing van de voorwaardelijke invrijheidstelling ingediend bij de rechter-commissaris.
Het CJIB biedt het OM bij de toepassing van de voorwaardelijke invrijheidsstelling logistieke ondersteuning in het berichtenverkeer tussen de verschillende ketenpartners.
Schadevergoedingsmaatregelen
De parketten spannen zich in om een vonnis of arrest onherroepelijk te maken. Zo moet een parket tenminste 3 maal per jaar een poging ondernemen om een rechterlijke uitspraak (vonnis/arrest) waarbij een schadevergoedingsmaatregel is opgelegd, in persoon te betekenen indien dit nodig is om deze uitspraak onherroepelijk te maken.
Verzoeken van slachtoffers om informatie die aan een parket zijn gezonden
Verzoeken die betrekking hebben op bij het CJIB in behandeling zijnde zaken worden, zo nodig vergezeld van commentaar, aan het CJIB gezonden. Indien voor beantwoording tevens het strafdossier moet worden geraadpleegd, meldt het parket aan het CJIB dat het dat onderdeel van het verzoek reeds in behandeling heeft genomen.
Indien een dergelijk aan het parket gezonden verzoek betrekking heeft op meer zaken van verschillende parketten, verzorgt het CJIB de doorzending naar die parketten. Beantwoording aan het CJIB moet plaatsvinden binnen 1 maand zodat het CJIB het gehele verzoek van het slachtoffer zo spoedig mogelijk kan afhandelen.
OPS-signalering ten behoeve van de betekening van gerechtelijke stukken
Indien het parket wil overgaan tot signalering van een persoon in verband met het betekenen van een gerechtelijk schrijven, biedt zij het CJIB de signaleringstekst elektronisch aan. Het CJIB draagt er zorg voor dat deze signaleringstekst wordt aangeboden aan de Dienst Nationale Recherche Informatie (DNRI) van het KLPD ter opname in het OPS.
Wanneer de politie een gesignaleerde persoon aantreft, gaat zij over tot betekening. De betekeningsstukken worden vervolgens retour gezonden naar het signalerende parket. De politie verklaart tevens de signalering voorlopig vervallen (door middel van versluiering).
Na ontvangst van de stukken stelt het parket het CJIB op de hoogte van de betekening. Het CJIB trekt de signalering in. Wanneer de betekening heeft plaatsgevonden in een Penitentiaire Inrichting (PI), worden de betekeningsstukken door deze inrichting naar het signalerende parket gezonden. Het parket stelt het CJIB op de hoogte van de betekening en het CJIB trekt vervolgens de signalering in.
Inzet bijzondere opsporingsmethoden
Voor de inzet van bijzondere opsporingsmiddelen die ten behoeve van de executie worden ingezet geldt geen ondergrens voor wat betreft het strafrestant, behoudens de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit dan wel grenzen gesteld door regelgeving en jurisprudentie. De inzet van bijzondere opsporingsmethoden hebben met name ten doel de vindplaats van de veroordeelde te achterhalen met het oog op aanhouding van de veroordeelde.
Europese geldelijke sancties (EGS) en Europese confiscatie beslissingen (ECB)
Op basis van de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties is het mogelijk onherroepelijke geldelijke sancties en confiscatie beslissingen voor tenuitvoerlegging over te dragen aan een lidstaat van de Europese Unie waar de veroordeelde inkomsten of vermogen of zijn vaste woon- of verblijfplaats heeft. Andersom is het voor EU-lidstaten mogelijk geldelijke sancties en confiscatie beslissingen voor tenuitvoerlegging over te dragen aan Nederland, indien de veroordeelde inkomsten of vermogen of zijn vaste woon-of verblijfplaats heeft in Nederland. Europese geldelijke sancties worden in deze aanwijzing aangeduid met de termen inkomende en uitgaande Europese geldelijke sancties.
Artt. 4 en 5 van de wet bepalen dat de officier van justitie te Leeuwarden verantwoordelijk is voor inkomende en uitgaande Europese geldelijke sancties en Europese confiscatie beslissingen. Het instellen van verzet op basis van art. 575 Sv dient ook door indiening van een bezwaarschrift bij de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden te geschieden.
Een vordering ter verkrijging van verlof tot tenuitvoerlegging van vervangende hechtenis dient door de officier van justitie te Leeuwarden te worden aangebracht bij de raadkamer van de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden.
Op de tenuitvoerlegging van inkomende Europese geldelijke sancties en Europese confiscatie beslissingen zijn de voor tenuitvoerlegging toepasselijke regels van het Wetboek van Strafvordering van toepassing, tenzij in de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties anders is bepaald.
Team Executie Strafvonnissen (TES)
Het TES heeft een landelijke taak ten aanzien van de opsporing van tot onvoorwaardelijke vrijheidsstraf (of vervangende hechtenis taakstraf) veroordeelden van wie het vonnis of arrest onherroepelijk is, het vonnis of arrest een openstaand strafrestant van 120 dagen of meer heeft, die staan gesignaleerd in OPS en van wie geen woon- of verblijfplaats in Nederland bekend is. In deze zaken is het TES verantwoordelijk voor de internationale signalering, het uitbrengen van een Europees Arrestatie Bevel (EAB), alsmede andere vormen van internationale rechtshulp in de executiefase. Het is aan het executerend parket en de regiopolitie om in deze zaken gerichte opsporingsactiviteiten te plegen. Het executerend parket dient in dat geval contact te zoeken met de TES-officier van justitie. In onherroepelijke zaken van tot vrijheidsstraf veroordeelden met een netto-strafrestant van 300 dagen of meer is het TES belast met de gerichte executie. De TES-officier neemt in de zaken waarin zij gerichte opsporing inzet de eventuele informatievoorziening aan het slachtoffer voor haar rekening, gehoord het executerend parket. Het TES is een samenwerkingsverband van OM Zwolle/Lelystad en BR-NON (Bovenregionale recherche Noord- en Oost-Nederland).

Hoofdstuk II. De taken en werkprocessen van het CJIB

Opbouw hoofdstuk
Dit hoofdstuk is onderverdeeld in de volgende paragrafen:
paragraaf 1 Definities en uitgangspunten
paragraaf 2 Taken CJIB
paragraaf 3 Afbakening van bevoegdheden
paragraaf 4 Tenuitvoerlegging van geldboetes, schadevergoedings- en ontnemingsmaatregelen en Europese geldelijke sancties
paragraaf 5 Tenuitvoerlegging van taakstraffen van meerderjarigen
paragraaf 6 Toezicht op de nakoming van de voorwaarden verbonden aan voorwaardelijke invrijheidsstelling
paragraaf 7 Tenuitvoerlegging van onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen ()
paragraaf 8 Tenuitvoerlegging van vervangende hechtenis, lijfsdwang en gijzeling ()
paragraaf 9 Aanmaken, uitzenden en terugmelden van arrestatiebevelen en opdrachten gijzeling ()
paragraaf 10 Signalering in het OPS (opsporingsregister) ()
paragraaf 11 Betalingsregelingen
paragraaf 12 Logistieke verantwoordelijkheden tussen het CJIB, de politie en het Bureau Capaciteitsbenutting en Logistiek (BCL) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI/ministerie van Justitie)
paragraaf 13 Executie van lopende vonnissen en arresten en (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen
paragraaf 14 Internationaal signaleren

Paragraaf 1. Definities en uitgangspunten

Alle rechterlijke beslissingen, ontnemingsschikkingen ex 511c Sv en strafbeschikkingen die door het CJIB ten uitvoer moeten worden gelegd, moeten door het parket en de CVOM zo snel mogelijk aan het CJIB worden aangeboden. Het besluit waarbij bijzondere voorwaarden aan de voorwaardelijke invrijheidstelling zijn verbonden wordt zo snel mogelijk door de Centrale voorziening voorwaardelijke invrijheidsstelling van het OM aan het CJIB aangeboden.
De aanwijzing is tevens van toepassing op minderjarigen, tenzij anders is bepaald of tenzij dit uit de context van de aanwijzing voortvloeit. Waar gesproken wordt over vrijheidsstraf dient mede te worden verstaan jeugddetentie en waar gesproken wordt over vervangende hechtenis dient mede te worden verstaan vervangende jeugddetentie, eveneens tenzij anders is bepaald of tenzij dit uit de context van de Aanwijzing voortvloeit. De regeling omtrent de voorwaardelijke invrijheidstelling en het zelfmeldbeleid zoals opgenomen in bijlage 1 is niet van toepassing op jeugddetentie.
De inning van de kosten van openbaarmaking van de uitspraak vindt ingevolge artikel 36 lid 3 Sr plaats overeenkomstig de inning en incasso van een geldboete opgelegd in een vonnis of arrest. Wanneer in het navolgende wordt gesproken over executie van de geldboete wordt daaronder tevens de inning van de kosten van openbaarmaking uitspraak verstaan.
Vonnissen/arresten waarin als bijkomende straf is opgelegd dat de uitspraak wordt gepubliceerd, worden door het CJIB geëxecuteerd indien deze uitspraken onherroepelijk zijn. Naast de inning draagt het CJIB in die gevallen zorg voor de publicatie van de door het OM aangeleverde tekst van de uitspraak.
Onder verwijzing naar de Richtlijn voor strafvordering bij meerderjarige veelplegers bepaalt het OM welke reeds opgelegde straffen en maatregelen worden ‘uitgezeten’ voordat met de tenuitvoerlegging van de ISD-maatregel wordt aangevangen. Van overige openstaande straffen en maatregelen wordt de executie persoonsgericht voortgezet dan wel wordt de executie gestopt.
1.1. Definities
Bestrafte : degene jegens wie een strafbeschikking is uitgevaardigd.
Bruto strafduur : het onvoorwaardelijk deel van de vrijheidsstraf zonder aftrek van het eventueel ondergane voorarrest en vervroegde invrijheidstelling dan wel voorwaardelijke invrijheidsstelling.
CVOM: Centrale Verwerking Openbaar Ministerie
OLA : optisch leesbare acceptgirokaart
OPS : opsporingsregister ter signalering van aan te houden personen of personen aan wie gerechtelijke stukken moeten worden betekend.
Inningsfase : de fase van executie waarin aan een veroordeelde/bestrafte een aanschrijving of strafbeschikking en aanmaningen met aangehechte optisch leesbare acceptgirokaarten (OLA) wordt (worden) gezonden, tot op het moment waarop de betaling is verricht dan wel de daartoe verleende termijn(en) is/zijn verstreken.
Incassofase : de fase die intreedt als in de inningsfase geen (volledige) betaling is verricht. In deze fase kan met of zonder dwangbevel beslag worden gelegd op de goederen van de veroordeelde/bestrafte. Tevens kan ten aanzien van een veroordeelde door middel van een arrestatiebevel vervangende hechtenis of – na een op vordering van de officier van justitie verkregen machtiging – lijfsdwang worden ten uitvoer gelegd. Ten aanzien van een bestrafte kan een machtiging gijzeling worden gevorderd en kan gijzeling na verkregen machtiging ten uitvoer worden gelegd. Voor zowel veroordeelde als bestrafte geldt dat zij kunnen worden gesignaleerd in het opsporingsregister (OPS).
OH : onherroepelijk. Dit betekent dat tegen het vonnis/arrest geen gewoon rechtsmiddel meer openstaat.
OME: de unit OM Executie van het CJIB
NOH-EX : niet onherroepelijk, wel executeerbaar. Het vonnis/arrest of de (straf)beschikking kan wel ten uitvoer gelegd, maar er staat nog wel een rechtsmiddel tegen open. Een NOH-EX geldboetevonnis is executeerbaar als geen mededeling omtrent de beslissing (de verstekmededeling) behoeft te worden gedaan (bij de meeste kantonzaken), of als die mededeling wel moet worden gedaan en ook is gedaan.
NOH-NE : niet onherroepelijk, niet executeerbaar. Het vonnis/arrest of de (straf)beschikking is niet onherroepelijk en kan evenmin ten uitvoer worden gelegd. Een NOH-geldboetevonnis is niet-executeerbaar indien de uitspraak in persoon moet worden betekend en er niet minimaal een NIP (griffie)betekening is uitgevoerd én verwerkt in het primaire OM-systeem.
Zachte onttrekkers: gedetineerden die zich hebben onttrokken vanuit een beperkt beveiligde inrichting of een zeer beperkt beveiligde inrichting, of die zich hebben onttrokken tijdens verlof zonder begeleiding of tijdens verblijf in een instelling of deelname aan een programma buiten de inrichting. Het gaat om de categorie onttrekkers van groep B zoals bedoeld in art. 2.4, b 1º die zich hebben onttrokken aan de tenuitvoerlegging als bedoeld in artkel 2.2, e, f en g van de Regeling melding ongeoorloofde afwezigheid (Regeling OA).
1.2. Uitgangspunten bij de inning van geldboetes, schadevergoedings- en ontnemingsmaatregelen, Europese geldelijke sancties en Europese confiscatiebeslissingen
Alle opgelegde geldboetes, toegewezen schadevergoedings- en ontnemingsmaatregelen, Europese geldelijke sancties en Europese confiscatiebeslissingen dienen zo snel mogelijk te worden geëxecuteerd, bij voorkeur door inning.
De executie van de geldboetes, schadevergoedingsmaatregelen, Europese geldelijke sancties en Europese confiscatiebeslissingen wordt gestaakt en de vordering wordt afgeboekt indien de veroordeelde/bestrafte overlijdt. De executie van ontnemingsmaatregelen behoeft niet te worden gestaakt indien de veroordeelde overlijdt.
Wanneer de geldboete, schadevergoedingsmaatregel of ontnemingsmaatregel bij rechterlijke beslissing is opgelegd, wordt een arrestatiebevel uitgevaardigd indien de inning en/of het verhaal met/zonder dwangbevel niet succesvol kan worden afgesloten. Bij ontnemingsmaatregelen gewezen bij vonnis/arrest na 1 september 2003 dient dan wel eerst machtiging tot tenuitvoerlegging van lijfsdwang te zijn verkregen
Indien de uitvaardigende lidstaat heeft aangegeven de vervangende hechtenis te willen toepassen dan zal in geval van een inkomende Europese geldelijke sancties en Europese confiscatie beslissing eerst door de officier van justitie te Leeuwarden verlof tot tenuitvoerlegging van vervangende hechtenis moeten zijn verkregen.
Als datum van betaling zal in beginsel gelden de datum waarop de rekening van het CJIB is gecrediteerd.
De kosten van het verhaal komen binnen wettelijke grenzen ten laste van veroordeelde.
De door de parketten ontvangen betalingen worden, onder vermelding van het parketnummer, overgemaakt naar het CJIB.
Indien bij betaling aan het CJIB geen betalingskenmerk is vermeld en er sprake is van een samenloop van financiële vorderingen wordt bij de bestemming van gelden op de openstaande vorderingen de volgende volgorde in acht genomen:
? schadevergoedingsmaatregelen
? geldboetes opgelegd bij strafbeschikking
? inkomende Europese geldelijke sancties
? inning kosten van bijkomende straf publicatie uitspraak
? geldboetes opgelegd bij vonnis
? Europese confiscatie beslissingen
? ontnemingsmaatregelen
? Wahv-sancties.
1.3. Uitgangspunten bij de tenuitvoerlegging van (vervangende) vrijheidsstraffen
In het algemeen geldt ter zake de executie van vrijheidsstraffen/vervangende hechtenis de volgende volgorde van tenuitvoerlegging:
vrijheidsbeneming als gevolg van schorsing van de voorwaardelijke invrijheidsstelling
voortzetting van de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf als gevolg van gehele of gedeeltelijke herroeping van de voorwaardelijke invrijheidsstelling
vrijheidsstraf
vervangende hechtenis schadevergoedingsmaatregel
vervangende hechtenis taakstraf
vervangende hechtenis inkomende Europese geldelijke sanctie
vervangende hechtenis geldboete
vervangende hechtenis bijkomende straf publicatie vonnis
Vervangende hechtenis Europese confiscatie beslissing
vervangende hechtenis (24d Sr oud) of (met betrekking tot vonnissen arresten gewezen na 1 september 2003) lijfsdwang ( art 577c Sv) ontnemingsmaatregel
gijzeling als dwangmiddel in het kader van een geldboete opgelegd bij strafbeschikking
gijzeling (de gijzeling als dwangmiddel in het kader van inning van een administratiefrechtelijk opgelegde sanctie komt verder niet ter sprake in deze aanwijzing).
Een schorsing of gehele/gedeeltelijke herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling alsook principale vrijheidsstraffen worden zo snel mogelijk ten uitvoer gelegd. Tegen de toewijzing van de vordering tot gehele/ gedeeltelijke herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling staat geen beroep open (tenzij zij deel uitmaakt van een uitspraak ter zake van andere strafbare feiten).
Vervangende hechtenis, lijfsdwang en gijzeling worden zoveel mogelijk aansluitend aan een reeds aangevangen principale vrijheidsstraf ten uitvoer gelegd.
Wanneer een persoon zowel tot een vrijheidsstraf als tot een geldboete is veroordeeld, probeert het CJIB al tijdens de executie van de vrijheidsstraf vast te stellen of de geldboete – eventueel via een incassotraject – geïnd kan worden tijdens de detentie. Ook de tenuitvoerlegging van een eventuele schadevergoedingsmaatregel en Europese geldelijke sanctie start zoveel mogelijk reeds tijdens detentie.
De regiokorpsen geven uitvoering aan de door het CJIB aangeboden executieopdrachten.
Het CJIB maakt in een convenant afspraken met DJI over de beschikbare celruimte voor arrestanten. Plaatsing in een PI dient in beginsel zo snel mogelijk, doch uiterlijk op de tiende dag te hebben plaatsgevonden.
Het CJIB beoordeelt in opdracht van het OM of een veroordeelde in aanmerking komt voor de zelfmeldprocedure. De beleidsregels met betrekking tot het zelfmeldbeleid zijn opgenomen in de bijlagen 1 en 2 .
Voor jeugdigen worden deze regels door het CJIB analoog toegepast met dien verstande dat uitgangspunt is dat ook voor de executie van de vervangende jeugddetentie in beginsel in alle gevallen wordt beoordeeld of de zelfmeldstatus kan worden toegekend.
In geval van samenloop van een vrijheidsstraf/vervangende hechtenis en een taakstraf heeft de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf/vervangende hechtenis voorrang.

Paragraaf 2. Taken CJIB

Het CJIB is belast met het verzenden of het doen uitreiken van strafbeschikkingen wanneer uitreiking nog niet heeft plaatsgevonden. Verder is het CJIB belast met de executie van geldboetes, schadevergoedings- en ontnemingsmaatregelen en de publicatie en inning van de kosten voor publicatie van de uitspraak opgelegd bij rechterlijke beslissing of strafbeschikking. Tevens is het CJIB belast met de tenuitvoerlegging van Europese geldelijke sancties, Europese confiscatiebeslissingen en de inning van ontnemingsschikkingen ex 511c Sv.
Het CJIB is in opdracht van het OM belast met de logistieke ondersteuning van het OM waaronder registratie en proces/termijnbewaking van de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraffen en taakstraffen van meerderjarigen en met het toezicht op de voorwaarden verbonden aan de voorwaardelijke invrijheidsstelling.
Het CJIB legt in een geautomatiseerd systeem de gegevens vast omtrent verzending of uitreiking van de strafbeschikkingen en de inning en incasso van geldboetes, schadevergoedings- en ontnemingsmaatregelen en de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen, taakstraffen van meerderjarigen en de voorwaarden verbonden aan de voorwaardelijke invrijheidsstelling.
Het CJIB draagt zorg voor de routering van te betekenen gerechtelijke stukken aan personen die in het opsporingsregister zijn opgenomen en aan personen die gedetineerd zijn in een PI.
Het CJIB is verantwoordelijk voor de logistieke verdeling van de arrestaties ter zake van de schorsing / gehele of gedeeltelijke herroeping van de voorwaardelijke invrijheidsstelling, vrijheidsstraffen en vervangende hechtenis.
Het CJIB is verantwoordelijk voor het vervaardigen, toedelen en verzenden van arrestatiebevelen en opdrachten gijzeling aan de politiekorpsen. Het CJIB legt de gegevens omtrent de arrestatiebevelen en opdrachten gijzeling vast in een geautomatiseerd systeem.

Paragraaf 3. Afbakening bevoegdheden CJIB

Het CJIB, in opdracht van het OM, of de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) behandelt de op de vrijheidsstraf betrekking hebbende correspondentie, voor zover dit binnen hun taakgebied valt.
Het CJIB is, in opdracht van het OM, bevoegd tot het uitvaardigen van opdrachten gijzeling nadat hiertoe een machtiging van de kantonrechter is verkregen en arrestatiebevelen ter executie van de (vervangende) vrijheidsstraf dan wel een opdracht lijfsdwang nadat een machtiging lijfsdwang is verkregen van de raadkamer.
Het CJIB is bevoegd tot het verschaffen van informatie aan het OM, de Reclassering en in voorkomende gevallen DJI ten behoeve van een goede uitvoering van de taakstraf van meerderjarigen en het toezicht op de voorwaarden verbonden aan de voorwaardelijke invrijheidsstelling.
De coördinatie van de tenuitvoerlegging van voorlopige hechtenis, uitleveringsdetentie en aanhoudingen op internationale buitenlandse signaleringen blijft de verantwoordelijkheid van het parket. Indien het CJIB vermoedelijke onjuistheden constateert in de aangeleverde gegevens, dan kan het de gegevens bij het parket verifiëren. Wanneer sprake is van onjuistheden in de aangeleverde gegevens wordt met het parket overlegd over de te ondernemen stappen.
Vonnissen en arresten
Alle door de rechter opgelegde geldboetes, schadevergoedings- en ontnemingsmaatregelen moeten, nadat ze onherroepelijk zijn geworden (bij boetevonnissen ook de NOH/EX en NOH/NE-zaken), zo spoedig mogelijk door de parketten worden overgedragen aan het CJIB. Het CJIB maakt aanschrijvingen met aangehechte OLA's aan, gebaseerd op door de parketten aangeleverde gegevens. Het parket is verantwoordelijk voor een volledige, correcte en tijdige overdracht.
In eerste instantie wordt getracht de geldboete, schadevergoedings- en/of ontnemingsmaatregel, inkomende Europese geldelijke sancties en Europese confiscatie beslissingen te executeren door middel van toezending van een aanschrijving en eventuele aanmaningen.
Alvorens een zaak doorgaat naar de incassofase, verricht het CJIB standaard een adresverificatie. Indien er sprake is van een nieuw adres waardoor de veroordeelde de aanschrijving en/of aanmaningen mogelijk niet heeft ontvangen, komt de zaak afhankelijk van de ingangsdatum van de adreswijziging opnieuw in de inningsfase. Voor niet-onherroepelijke geldboetevonnissen wordt na de vervaldatum van de aanschrijving onmiddellijk een bevel ter betekening van het vonnis/arrest uitgevaardigd.
Strafbeschikkingen
Wanneer de strafbeschikking reeds in persoon aan de bestrafte is uitgereikt, verstuurt het CJIB conform de procedure bij vonnissen en arresten een eerste aanschrijving, eventueel gevolgd door aanmaningen.
Wanneer de strafbeschikking nog niet is uitgereikt verstuurt het CJIB de strafbeschikking, dan wel draagt het CJIB zorg voor uitreiking van de strafbeschikking, op basis van door het parket, de CVOM, de politie of de buitengewoon opsporingsambtenaren/aanleverende instantie aangeleverde gegevens, gevolgd door eventuele aanmaningen. Wanneer de strafbeschikking aan bestrafte wordt betekend, volgt na de betekening toezending van een aanschrijving met aangehechte ola, waarna tevens aanmaningen kunnen volgen.
In geval van detentie van de bestrafte wordt de strafbeschikking niet per gewone post verstuurd, maar aan hem betekend op het detentieadres. De vervolgaanschrijving met aangehechte ola en eventuele aanmaningen worden per gewone post naar het detentieadres verzonden.
Wanneer de officier van justitie aanleiding ziet de strafbeschikking te wijzigen naar aanleiding van een door bestrafte ingesteld verzet, wordt een gewijzigde strafbeschikking aan bestrafte uitgereikt dan wel verzonden. Als bestrafte niet aan de strafbeschikking voldoet wordt het reeds ingestelde verzet geacht tevens tegen de gewijzigde strafbeschikking te zijn gericht. Het OM dient het verzet dan alsnog ter kennis van de rechter te brengen. Er worden voor de gewijzigde strafbeschikking geen aanmaningen verzonden.
Ontnemingsschikkingen
Door het OM afgesloten ontnemingsschikkingen worden zo spoedig mogelijk na het afsluiten en ondertekenen aangeboden aan het CJIB. Alleen volledige ingevulde en door beide partijen ondertekende schikkingsovereenkomsten worden door het CJIB in behandeling genomen. Op basis van de gegevens uit de schikkingsovereenkomst stuurt het CJIB een aanschrijving met aangehechte ola uit. Het OM wordt geïnformeerd over het al dan niet voldoen aan de schikkingsvoorwaarden door de verdachte.
4.1.2. Incassofase algemeen
Als op grond van de eerste aanschrijving en eventuele aanmaningen met aangehechte ola’s geen – volledige – betaling plaatsvindt, wordt getracht te executeren door middel van toepassing van verhaal met of zonder dwangbevel. De dwangbevelen worden door het CJIB ter executie in handen gesteld van een deurwaarder. Het CJIB bewaakt de voortgang van de afhandeling. Van toepassing van verhaal kan worden afgezien indien er voldoende aanwijzingen zijn die aannemelijk maken dat dit niet zal leiden tot afdoening van de zaak.
Onherroepelijke geldboetevonnissen, boetes opgelegd bij strafbeschikking en schadevergoedingsmaatregelen kunnen ter executie worden overgedragen aan de centrale autoriteit van de EU-lidstaat waar de veroordeelde/bestrafte inkomsten of vermogen of zijn vaste woon- of verblijfplaats heeft.
In de incassofase wordt zo veel mogelijk slechts één lokale instantie, bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder, belast met de executie van de vonnissen/arresten/strafbeschikkingen tegen een veroordeelde/bestrafte.
Indien verhaal niet tot (voldoende) resultaat leidt, wordt in het geval van een vonnis of arrest een arrestatiebevel uitgevaardigd om vervangende hechtenis ten uitvoer te leggen. Tevens kan signalering in het OPS plaatsvinden. In het geval van een strafbeschikking kan, indien er sprake is van een geldboete, een vordering gijzeling ex artikel 578b Sv worden ingediend. Als van gijzeling wordt afgezien, de vordering wordt afgewezen of als gijzeling geen betaling oplevert wordt beoordeeld of overdracht van de zaak aan het OM zal plaatsvinden. In het geval de uitvaardigende lidstaat heeft aangegeven vervangende hechtenis te willen toepassen ter zake van een Europese geldelijke sanctie of Europese confiscatie beslissing dan zal hiertoe eerst door de officier van justitie te Leeuwarden verlof verkregen dienen te zijn.
Indien blijkt dat een veroordeelde/bestrafte uit anderen hoofde is gedetineerd, wordt in beginsel de gewone procedure gevolgd, dat wil zeggen toezending van aanschrijvingen aan het detentie-adres, en vervolgens overdracht aan een gerechtsdeurwaarder. Wordt van verhaal afgezien of blijkt verhaal onmogelijk, dan zal ten aanzien van een veroordeelde de vervangende hechtenis, lijfsdwang of gijzeling zoveel mogelijk aansluitend aan de detentie worden ten uitvoer gelegd.
In de zaken waarin een geldboete of een schadevergoedingsmaatregel is opgelegd in combinatie met een (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraf, probeert het CJIB het incassotraject zo mogelijk af te werken tijdens de executie van het onvoorwaardelijk deel van de gevangenisstraf, zodat de vervangende hechtenis zo veel mogelijk aansluitend kan worden geëxecuteerd.
4.2.1. Algemeen
Een schadevergoedingsmaatregel is een door de strafrechter opgelegde maatregel tot betaling aan de staat ten behoeve van een slachtoffer als bedoeld in artikel 36f Sr. Aan het CJIB worden uitsluitend vonnissen en arresten met betrekking tot schadevergoedingsmaatregelen overgedragen die onherroepelijk zijn.
4.2.2. Inningsfase
De door het CJIB ontvangen gelden worden onverwijld afgedragen aan het slachtoffer. Als sprake is van meer slachtoffers worden de ontvangen gelden naar rato van het toegewezen schadevergoedingsbedrag verdeeld.
Indien de veroordeelde het verschuldigde bedrag op de eerste aanschrijving niet (tijdig of volledig) heeft betaald, wordt na het verstrijken van de betalingstermijn een eerste wettelijke verhoging opgelegd ( art. 24 b Sr). Voor betaling van het op dat moment verschuldigde bedrag wordt een eerste aanmaning met OLA gezonden.
Indien de veroordeelde op de eerste aanmaning niet tijdig of volledig betaalt, wordt hem een tweede wettelijke verhoging opgelegd ( artkel 24 b Sr). De veroordeelde kan hiervan door middel van een tweede aanmaning in kennis worden gesteld. Reageert de veroordeelde in de inningsfase niet door betaling of anderszins, dan gaat de zaak door naar de incassofase.
4.2.3. Incassofase
In de incassofase wordt zo veel mogelijk slechts één lokale instantie, bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder, belast met de executie van de vonnissen en arresten tegen een veroordeelde.
Wanneer de innings- en incassofase niet voldoende financieel resultaat hebben opgeleverd, wordt een arrestatiebevel uitgevaardigd voor tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis. De tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis heft de verplichting ingevolge de maatregel tot schadevergoeding ten behoeve van het slachtoffer niet op.
In de zaken waarin tevens een (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf is opgelegd, probeert het CJIB het incassotraject zo mogelijk af te werken tijdens de executie van het onvoorwaardelijk deel van deze vrijheidsstraf, zodat de vervangende hechtenis zo veel mogelijk aansluitend kan worden geëxecuteerd.
Vonnissen en arresten
OH- en NOH/EX-boetevonnissen worden ter executie overgedragen aan het CJIB. Het CJIB maakt aanschrijvingen met aangehechte ola aan gebaseerd op door de parketten aangeleverde vonnis- of arrestgegevens.
NOH/NE-boetevonnissen worden uitsluitend ter registratie overgedragen aan het CJIB. Het executerende parket is verantwoordelijk voor de betekening dan wel mededeling van het vonnis aan de veroordeelde. Het vervolg van het executieproces hangt af of de status van de zaak OH wordt of NOH/EX.
OH-zaken : Indien de veroordeelde het verschuldigde bedrag op de eerste aanschrijving niet (tijdig of volledig) heeft betaald, wordt hem na het verstrijken van de betalingstermijn een eerste wettelijke verhoging opgelegd ( art. 24 b Sr). Voor betaling van het op dat moment verschuldigde bedrag wordt hem een eerste aanmaning met OLA gezonden.
Indien de veroordeelde op de eerste aanmaning niet tijdig of volledig betaalt, wordt hem een tweede wettelijke verhoging opgelegd ( artkel 24 b Sr). De veroordeelde kan hiervan door middel van een tweede aanmaning in kennis worden gesteld. Reageert de veroordeelde in de inningsfase niet door betaling of anderszins, dan gaat de zaak door naar de incassofase.
NOH/EX-zaken : Indien de veroordeelde het verschuldigde bedrag op de eerste aanschrijving niet (tijdig of volledig) heeft betaald, wordt in beginsel direct een bevel ter betekening aan de politie gezonden. Er worden dan geen verhogingen toegepast.
Het betreft hier veroordelingen die kunnen worden geëxecuteerd, tenzij de veroordeelde aangeeft enig gewoon rechtsmiddel (verzet, hoger beroep of beroep in cassatie) te willen instellen. De opsporingsambtenaar deelt in die gevallen de veroordeelde mede dat deze bij het nader aan te duiden vonnis of arrest is veroordeeld. Zoveel mogelijk wordt medegedeeld tot welke straffen de betrokkene is veroordeeld en dat binnen veertien dagen een rechtsmiddel kan worden ingesteld. De opsporingsambtenaar geeft bij proces-verbaal kennis aan het executerende parket. Aan de veroordeelde wordt een afschrift van het proces-verbaal uitgereikt.
De duur van de ophoudingten behoeve van de bekendmaking mag niet langer zijn dan noodzakelijk om de veroordeelde in kennis te stellen.
Het CJIB ontvangt het afloopbericht van de politie en informeert het executerende parket. Het executerende parket is verantwoordelijk voor het afwerken van het vonnis/arrest.
In geval van detentie van de veroordeelde worden het NOH-vonnis of -arrest aan de PI/JJI gezonden en wordt de uitspraak door een ambtenaar van de PI/JJI aan de betrokkene bekendgemaakt. De PI/JJI stelt het CJIB hiervan in kennis.
De tenuitvoerlegging van een inkomende Europese geldelijke sanctie in de inningsfase is gelijk aan de tenuitvoerlegging van een geldboetevonnis.
Strafbeschikkingen
Wanneer op de vervaldatum die geldt voor de voldoening van de geldboete opgelegd bij strafbeschikking geen betaling is ontvangen en niet vaststaat dat de strafbeschikking onherroepelijk is geworden, volgt een eerste en eventueel een tweede aanmaning zonder wettelijke verhoging.
Wanneer de strafbeschikking op de vervaldatum wel onherroepelijk is, maar de geldboete niet is voldaan, wordt de geldboete van rechtswege verhoogd en volgt toezending van een eerste aanmaning mét wettelijke verhoging, eventueel gevolgd door een tweede wettelijke verhoging en tweede aanmaning.
Wanneer na toezending van een of twee aanmaningen zonder wettelijke verhoging vast komt te staan dat de strafbeschikking onherroepelijk is, wordt wanneer op de vervaldatum van de laatste aanmaning geen (volledige) betaling is ontvangen, een eerste wettelijke verhoging opgelegd en wordt een aanmaning verzonden voor het openstaande bedrag inclusief wettelijke verhoging. Wanneer op de vervaldatum van deze aanmaning geen (volledige) betaling is ontvangen, wordt een tweede verhoging opgelegd en kan een tweede aanmaning verzonden worden.
4.3.2. Incassofase
In de incassofase biedt het CJIB zaken tegen dezelfde persoon zoveel mogelijk gebundeld aan, aan een gerechtsdeurwaarder. Als de deurwaarder geen succes boekt, wordt een arrestatiebevel uitgevaardigd of een vordering gijzeling ingediend.
Het CJIB bereidt de vordering gijzeling OM-afdoening voor die ter beoordeling aan de landelijke strafbeschikkingsofficier van justitie bij het arrondissementsparket Leeuwarden wordt aangeboden. Na ondertekening van de vordering wordt deze ingediend bij de kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement waar het (GBA)adres is van bestrafte met het oog op het verkrijgen van een machtiging tot toepassing van het dwangmiddel gijzeling. Een vordering wordt niet ingediend als bekend is dat de bestrafte de geldboete niet kan betalen.
Een vordering gijzeling wordt niet ingediend wanneer bestrafte voor langere tijd gedetineerd is. Wanneer bestrafte binnen zes maanden in vrijheid zal worden gesteld, wordt de vordering gijzeling in beginsel aangehouden tot zijn invrijheidstelling. Wanneer de bestrafte nog zes maanden of langer gedetineerd zal zijn blijft een vordering gijzeling achterwege en wordt de zaak in beginsel overgedragen aan het OM ter beoordeling (met het oog op verdere vervolging). Nadat de machtiging tot gijzeling is verkregen wordt een opdracht gijzeling verstrekt aan de politie.
In de zaken waarin tevens een (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraf is opgelegd, probeert het CJIB het incassotraject zo mogelijk af te werken tijdens de executie van het onvoorwaardelijk deel van deze gevangenisstraf, zodat de vervangende hechtenis zo veel mogelijk aansluitend kan worden geëxecuteerd.
Indien de gerechtsdeurwaarder er niet in slaagt de inkomende Europese geldelijke sanctie te innen en de uitvaardigende lidstaat heeft aangegeven vervangende hechtenis te willen toepassen, dient eerst door de officier van justitie verlof tot tenuitvoerlegging van vervangende hechtenis te worden verkregen. Na verkregen verlof wordt een arrestatiebevel uitgevaardigd.
4.4. Tenuitvoerlegging Europese geldelijke sancties en Europese confiscatie beslissingen
Het CJIB heeft een centrale rol bij de uitvoering van de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties .
4.4.1. Inkomende Europese geldelijke sancties en Europese confiscatie beslissingen
Vatbaar voor erkenning en tenuitvoerlegging in Nederland zijn beslissingen, houdende een geldelijke sanctie genomen in een andere lidstaat van de Europese Unie bij rechterlijke uitspraak, bij beschikking of bij onherroepelijke rechterlijke beslissing genomen in beroep tegen een beschikking.
Confiscatie beslissingen genomen in een andere lidstaat van de Europese Unie zijn vatbaar voor erkenning en tenuitvoerlegging in Nederland indien ze strekken tot betaling van een geldbedrag aan de staat ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel dan wel verbeurdverklaring, waarbij de rechter heeft bepaald op welke voorwerpen deze sanctie ten uitvoer moet worden gelegd.
Europese geldelijke sancties en Europese confiscatiebeslissingen worden door centrale autoriteiten uit Europese lidstaten rechtstreeks aan het CJIB gestuurd. Het CJIB controleert de ontvangen documenten bij de sanctie op volledigheid en kan aanvullende documenten c.q. informatie opvragen om zodoende de weigeringsgronden voor erkenning en executie in Nederland te kunnen beoordelen.
In afwijking van hetgeen is opgenomen in deze aanwijzing aangaande de aanschrijvingen geldt voor de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel dat geen verhogingen worden gehanteerd. Ten aanzien van de Europese verbeurdverklaringen geldt dat geen verlof tot toepassing lijfsdwang verkregen dient te worden. De toepassing van vervangende hechtenis zonder voorafgaand verlof is hierop van toepassing.
4.4.2. Uitgaande Europese geldelijke sancties en Europese confiscatie beslissingen
Een in Nederland bij rechterlijke uitspraak opgelegde geldboete, bij rechterlijke uitspraak opgelegde verplichting tot betaling aan de staat van een geldsom ten behoeve van het slachtoffer, door de bevoegde autoriteiten bij beschikking opgelegde administratieve sanctie als bedoeld in artkel 2 van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften zijn vatbaar voor erkenning en tenuitvoerlegging in een andere lidstaat van de Europese Unie als Europese geldelijke sanctie. In Nederland opgelegde beslissing tot confiscatie betreffende een geldbedrag en de genomen beslissing tot confiscatie betreffende een specifiek voorwerp kunnen als Europese confiscatie beslissing in aanmerking komen voor erkenning en tenuitvoerlegging in een andere lidstaat van de Europese Unie.
Het CJIB draagt zorg voor de overdracht van deze geldelijke sancties en confiscatiebeslissingen door een certificaat op te stellen en een kopie conforme beslissing op te sturen naar de centrale autoriteit in de lidstaat van de Europese Unie, indien de veroordeelde (rechts) persoon daar een woon-, verblijfplaats of statutaire zetel heeft dan wel inkomen of vermogen.
4.5.1. Inningsfase
Indien er conservatoir beslag is gelegd, wordt de veroordeelde in de inningsfase door middel van een acceptgiro in de gelegenheid gesteld het ontnemingsbedrag te betalen en op die manier verdere executie van het conservatoir beslag te voorkomen. Indien het ontnemingsbedrag niet of niet geheel wordt betaald, wordt het beslag uitgewonnen volgens de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering .
Er worden geen verhogingen bij ontnemingsmaatregelen gehanteerd.
4.5.2. Incassofase
In eerste instantie wordt getracht de ontnemingsmaatregel te executeren door middel van toepassing van verhaal met of zonder dwangbevel, in het eerste geval door de deurwaarder. Heeft dit geen of onvoldoende resultaat, dan kan de landelijk executieofficier ontnemingsmaatregelen, zo nodig in overleg met het executerende parket:
in zaken waarin voor 1 september 2003 een vonnis of arrest is gewezen een arrestatiebevel uitvaardigen voor de tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis, wanneer degene tot wie de maatregel zich richt wel in staat kan worden geacht te betalen, doch niet bereid is om te betalen (art 24d oud Sr).;
de verminderingsprocedure ex art. 577b Sv aanvangen indien daartoe termen aanwezig zijn.
Executie van de vervangende hechtenis op basis van artkel 24d oud Sr vindt niet automatisch plaats, maar pas na een expliciete beslissing van de landelijk executieofficier van justitie. Deze beslissing kan ook genomen worden nadat gedurende verscheidene jaren herhaald verhaalsonderzoek heeft plaatsgevonden.
Voor vonnissen en arresten die na 1 september 2003 zijn gewezen, geldt de volgende regeling:
Wanneer is vastgesteld dat een veroordeelde niet aan het ontnemingsvonnis- of arrest voldoet, kan de officier van justitie of AG bij de laatste feitelijke instantie die over de ontnemingsmaatregel heeft geoordeeld, een vordering tot een verlof tenuitvoerlegging lijfsdwang indienen ( art. 577c Sv). Doel van de lijfsdwang is dat veroordeelde alsnog tot betaling over gaat.
Het initiatief tot het uitvaardigen van een arrestatiebevel met betrekking tot de vonnissen en arresten gewezen voor 1 september 2003, en het indienen van een vordering tot een bevel lijfsdwang met betrekking tot de vonnissen en arresten die gewezen zijn na 1 september 2003, ligt bij het CJIB, in samenwerking met de landelijk executieofficier ontnemingsmaatregelen. Het CJIB coördineert, onverminderd de verantwoordelijkheid van het betreffende parket, de tenuitvoerlegging.
5.1. Taakstraf-transactie
De taakstraf-transactie wordt door het OM overgedragen aan het CJIB. Het CJIB verifieert de adresgegevens van betrokkene en kijkt of er openstaande executeerbare vrijheidsstraffen en/of vervangende hechtenis ter zake een opgelegde schadevergoedingsmaatregel zijn met betrekking tot degene die de taakstraf moet verrichten. Zo ja, dan vindt executie van die vrijheidsstraffen plaats volgens de onder 1.3 opgenomen prioritering en wordt de taakstraf-transactie in beginsel aangehouden. Zo nee, dan wordt de taakstraf-transactie door het CJIB doorgeleid naar de Reclassering. Het CJIB bewaakt de termijnen waarbinnen de taakstraf moet worden volbracht en verzendt zonodig een rappel aan de Reclassering.
Kan de taakstraf niet binnen de gestelde termijn worden volbracht, dan meldt de Reclassering dit uiterlijk 21 dagen voor expiratiedatum via een rapportage aan het CJIB waarna het CJIB het OM verzoekt de termijn te verlengen. Het OM bericht binnen veertien dagen aan het CJIB over dit verlengingsverzoek. Indien het CJIB na deze veertien dagen geen beslissing of anderszins bericht van het OM heeft ontvangen, wordt de verlenging geacht 'ambtshalve' met zes maanden te zijn gegeven. Heeft na deze verlenging nog steeds geen uitvoering van de taakstraf kunnen plaatsvinden, dan treedt de dagvaardingsprocedure in werking als de overschrijding te wijten is aan degene die de taakstraf moet verrichten, of kan uitvoering van de taakstraf niet meer plaats vinden als de overschrijding te wijten is aan de Reclassering/het OM. Dit laatste dient uiteraard te allen tijde te worden voorkomen.
De Reclassering informeert het CJIB over de afloop of het verloop van de uitvoering van de taakstraf. Het CJIB informeert het OM over de afloop of het verloop van de uitvoering van de taakstraf.
5.2. Taakstrafvonnis/arrest
Het onherroepelijke taakstrafvonnis/arrest wordt door het OM overgedragen aan het CJIB. Het CJIB verifieert de adresgegevens van de betrokkene en onderzoekt of er openstaande, dat wil zeggen onherroepelijke vrijheidsstraffen lopen tegen degene die de taakstraf moet verrichten. Zo ja, dan vindt executie plaats volgens de onder 1.2 opgenomen prioritering. Zo nee, dan wordt de taakstraf door het CJIB doorgeleid naar de Reclassering. Het CJIB bewaakt de termijnen waarbinnen de taakstraf moet worden volbracht en verzendt zonodig een rappel. Kan de taakstraf niet binnen de gestelde termijn worden volbracht, dan meldt de Reclassering dit uiterlijk 21 dagen voor het einde van de uitvoeringstermijn via een rapportage aan het CJIB waarna het CJIB het OM verzoekt de termijn te verlengen. Het OM bericht binnen 14 dagen aan het CJIB over dit verlengingsverzoek. Indien het CJIB na deze 14 dagen geen beslissing of anderszins bericht van het OM heeft ontvangen, wordt de verlenging geacht 'ambtshalve' met 1 jaar te zijn verlengd. De Reclassering informeert het CJIB over de afloop of het verloop van de uitvoering van de taakstraf. Het CJIB informeert het OM over de afloop of het verloop van de uitvoering van de taakstraf. Heeft na deze verlenging nog steeds geen uitvoering van de taakstraf kunnen plaatsvinden, dan treedt de omzettingsprocedure in werking als de overschrijding te wijten is aan degene die de taakstraf moet verrichten. Is de overschrijding te wijten is aan de Reclassering/ het OM, dan vervalt het recht van executie. Dit laatste moet uiteraard te allen tijde worden voorkomen.
Indien de tenuitvoerlegging van de taakstraf is mislukt, beoordeelt het OM of degene die de taakstraf moet verrichten de door de rechter opgelegde vervangende hechtenis moet ondergaan. Het CJIB stuurt het OM een afloopbericht, waarop de desbetreffende executieofficier of executieadvocaat-generaal aangeeft of hij de tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis beveelt ( art. 22g Sr) en zo ja, welk gedeelte. Na ontvangst van een ondertekend afloopbericht van het OM, draagt het CJIB zorg voor de betekening van de kennisgeving waarin de veroordeelde op de hoogte wordt gesteld van het feit dat executie van de vervangende hechtenis is bevolen. Na betekening van deze kennisgeving maakt het CJIB een arrestatiebevel aan. Voor de verwerking van dit arrestatiebevel wordt verwezen naar paragraaf 9 van dit hoofdstuk.
6. Toezicht op de naleving van voorwaarden verbonden aan de voorwaardelijke invrijheidstelling
Van rechtswege is aan de voorwaardelijke invrijheidstelling de algemene voorwaarde verbonden dat de voorwaardelijk in vrijheid gestelde persoon gedurende de proeftijd geen strafbare feiten mag plegen. Daarnaast neemt het OM tenminste 30 dagen voorafgaande aan de datum van de voorwaardelijke invrijheidstelling een besluit over het instellen van een vordering tot uitstel/ afstel van de voorwaardelijke invrijheidstelling dan wel tot het stellen van bijzondere voorwaarden verbonden aan de voorwaardelijke invrijheidstelling,
Indien sprake is van de tenuitvoerlegging van straffen die in aanmerking komen voor voorwaardelijke invrijheidstelling, bericht DJI het CJIB uiterlijk 3,5 maand voorafgaande aan de beoogde datum van de voorwaardelijke invrijheidstelling. Op basis van de beoogde datum van de voorwaardelijke invrijheidstelling vraagt het CJIB bij de DJI, de Reclassering en, in het geval een executie-indicator is geplaatst, bij het lokale parket, advies op over het verlenen van de voorwaardelijke invrijheidstelling en de te stellen bijzondere voorwaarden. Het CJIB stuurt deze adviezen gebundeld door aan de Centrale Voorziening voorwaardelijke invrijheidsstelling van het OM. De Centrale Voorziening besluit 30 dagen voor de beoogde datum van de voorwaardelijke invrijheidstelling over een eventuele vordering tot uitstel/ afstel van de voorwaardelijke invrijheidstelling. Wanneer uitstel/ afstel niet aan de orde is, neemt de Centrale Voorziening een besluit omtrent de te stellen bijzondere voorwaarden. Het CJIB ontvangt het besluit van de Centrale Voorziening en zendt dit besluit door aan de DJI en de Reclassering.
Wanneer de voorwaardelijke invrijheidstelling daadwerkelijk aanvangt, ontvangt het CJIB van de DJI het bericht einde detentie, welke eveneens de start van de proeftijden verbonden aan de voorwaardelijke invrijheidstelling inhoudt. Indien bijzondere voorwaarden zijn verbonden aan de voorwaardelijke invrijheidstelling bericht het CJIB de Reclassering over de start van de voorwaardelijke invrijheidstelling. Het CJIB ontvangt daarop van de Reclassering het bericht dat het toezicht is gestart. Tevens plaatst het CJIB een aandachtsvestiging in OPS. Deze aandachtsvestiging is bedoeld voor de politie zodat de politie bijvoorbeeld in geval van een aanhouding kan zien dat sprake is van algemene en/of bijzondere voorwaarden in het kader van v.i.
De Reclassering informeert het CJIB over het verloop van het toezicht op de naleving van de bijzondere voorwaarden. Het CJIB informeert op basis daarvan het OM. Indien een schending van de voorwaarden is geconstateerd door de Reclassering danwel door het lokale parket (in geval van een overtreding van de algemene voorwaarde) dan wordt de Centrale Voorziening, door tussenkomst van het CJIB, daarvan op de hoogte gesteld. De Centrale Voorziening neemt daarop een besluit omtrent het al dan niet wijzigen van de bijzondere voorwaarden, het schorsen van de voorwaardelijke invrijheidstelling dan wel tot een vordering gehele of gedeeltelijke herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling. Het CJIB zendt het besluit van de Centrale Voorziening aan de Reclassering en in voorkomende gevallen aan de DJI. In opdracht van het OM zet het CJIB tevens een arrestatiebevel uit ter zake de schorsing van de voorwaardelijke invrijheidstelling.
Het CJIB informeert de Reclassering en het OM over de ommekomst van de termijn van de bijzondere voorwaarden. Het CJIB informeert het OM over de ommekomst van de termijn verbonden aan de algemene voorwaarde.
7. Tenuitvoerlegging van onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen
Aan de executie van vrijheidsstraffen wordt een zoveel mogelijk persoonsgerichte invulling gegeven. Hieruit vloeit voort dat het CJIB een aantal (door het College van procureurs-generaal opgedragen) taken en verantwoordelijkheden van de parketten uitvoert. Het gaat hierbij om:
de registratie en het beheer van uitstaande arrestatiebevelen van onherroepelijke, onvoorwaardelijk opgelegde vonnissen waarbij een vrijheidsstraf is opgelegd; het betreft hier ook de vonnissen van personen die uit andere hoofde gedetineerd zijn. Deze vonnissen worden door OME zo spoedig mogelijk overgedragen aan de PI/JJI.
de coördinatie van de tenuitvoerlegging van bovenbedoelde vonnissen;
het verzenden en retour ontvangen van eerdergenoemde arrestatiebevelen aan en van de politie;
het plaatsen en intrekken van signaleringen van vonnissen waarbij een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf is opgelegd;
het fungeren als intermediair tussen de politie, de Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O) en het Bureau Capactiteitsbenutting en Logistiek (BCL) van DJI waar het gaat om plaatsing van arrestanten.
De selectiefunctionaris kan op grond van art. 15a van de Penitentiaire beginselenwet de betrokkene ten hoogste tien dagen in een politiecel laten verblijven indien sprake is van capaciteitstekort. Voor jeugdigen geldt -afhankelijk van hun leeftijd – een maximale periode van 3 dagen (jeugdigen van 12 tot 16 jaar) tot 10 dagen (jeugdigen van 16 jaar en ouder) ( artkel 16a Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen).
8. Tenuitvoerlegging van vervangende hechtenis, lijfsdwang en gijzeling
Indien de toepassing van verhaal door de deurwaarder niet leidt tot (volledige) afdoening, of indien aannemelijk is dat toepassing van verhaal niet succesvol zal zijn, volgt tenuitvoerlegging door middel van een arrestatiebevel teneinde de vervangende hechtenis ten uitvoer te leggen of kan voor ontnemingsmaatregelen na verleend verlof tot tenuitvoerlegging van de lijfsdwang of vervangende hechtenis worden overgegaan. In geval van een geldboete die bij strafbeschikking is opgelegd wordt de kantonrechter verzocht de officier van justitie te machtigen het dwangmiddel gijzeling toe te passen. Wanneer deze machtiging is verkregen wordt een opdracht gijzeling aan de politie verstrekt.
Indien de tenuitvoerlegging van de taakstraf mislukt, kan het OM overgaan tot executie van de vervangende hechtenis. Het CJIB draagt bij meerderjarigen zorg voor betekening van de beslissing inhoudende tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis. De arrestatiebevelen worden door het CJIB naar een centraal punt in de politieregio gestuurd. Het CJIB bewaakt de voortgang.
In geval van een ontnemingsmaatregel kan lijfsdwang worden toegepast indien een bevel tot toepassing van lijfsdwang door de rechter is verleend en de beslissing aan de veroordeelde is betekend.
In geval van een inkomende Europese geldelijke sanctie kan overeenkomstig het bepaalde in artkel 13 van de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties vervangende hechtenis worden toegepast.
De selectiefunctionaris kan op grond van art. 15a van de Penitentiaire beginselenwet de betrokkene ten hoogste tien dagen in een politiecel laten verblijven indien sprake is van capaciteitstekort. Voor jeugdigen geldt -afhankelijk van hun leeftijd – een maximale periode van 3 dagen (jeugdigen van 12 tot 16 jaar) tot 10 dagen (jeugdigen van 16 jaar en ouder) ( artkel 16a Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen).
9.1. Uitvaardigen arrestatiebevel en opdracht gijzeling
Het CJIB maakt de arrestatiebevelen, opdrachten lijfsdwang en opdrachten gijzeling aan en draagt zorg voor de noodzakelijke verificaties, waarna de tenuitvoerlegging van de arrestatiebevelen, opdrachten lijfsdwang en opdrachten gijzeling geschiedt doordat het CJIB deze rechtstreeks aanbiedt aan de politie in wier regio de woon- of verblijfplaats van de veroordeelde/bestrafte is gelegen.
Het CJIB bewaakt de voortgang van de afhandeling van de arrestatiebevelen, opdrachten lijfdwang en de opdrachten gijzeling.
In beginsel dient de politie alle executieopdrachten binnen drie maanden ten uitvoer te leggen. Daarbij wordt voorrang gegeven aan de volgende categorieën:
arrestatiebevelen of opdrachten lijfsdwang die zien op een nog te executeren strafrestant van 300 dagen of meer;
arrestatiebevelen jeugdigen;
arrestatiebevelen zachte onttrekkers;
arrestatiebevelen ter zake van vervangende hechtenis schadevergoedingsmaatregelen;
arrestatiebevelen ter zake van schorsing en herroeping voorwaardelijke invrijheidstelling;
arrestatiebevelen terzake van TUL-len.
De executieopdrachten die ondanks voldoende inspanningen van de politie niet ten uitvoer kunnen worden gelegd, dienen  na afloop van de uiterste termijn te worden teruggestuurd naar het CJIB. Deze zaken worden in het OPS geregistreerd. Indien er sprake was van een geldig GBA-adres worden de executieopdrachten na een half jaar opnieuw aan het desbetreffende korps aangeboden.
9.2. Afloopbericht arrestatiebevel/opdracht lijfsdwang/opdracht gijzeling
Na het afhandelen van het arrestatiebevel of de opdracht gijzeling meldt de politie de wijze van afloop aan het CJIB. Mogelijke wijzen van afloop zijn:
Boete volledig betaald
Bij een volledige betaling meldt de politie de afloop aan het CJIB onder vermelding van het bedrag. Het ontvangen bedrag wordt gereserveerd en gestort op een aparte rekening bij de politie. Het CJIB maakt afspraken met het betreffende korps over het incasseren van de betalingen. De politie kan er ook voor kiezen het CJIB te machtigen tot periodieke (wekelijkse) automatische incasso van de ontvangen bedragen conform de aangemaakte vooraankondiging. De politie kan er daarnaast voor kiezen de individuele bedragen onmiddellijk per zaak op de rekening van het CJIB te storten of maandelijks na controle en akkoord het op de factuur vermelde totaalbedrag.
Bij ontnemingsmaatregelen dient de politie zodra het opgelegde bedrag geïnd is de zaak af te melden. Het CJIB factureert de politie en de politie stort vervolgens de ontvangen bedragen door naar de rekening van het CJIB. Bij schadevergoedingsmaatregelen dient de politie zodra het opgelegde bedrag is geïnd de zaak af te melden en het ontvangen bedrag zelfstandig over te maken naar de rekening van het CJIB.
Aangehouden
De veroordeelde/bestrafte is door de politie aangehouden ter executie van de (schorsing / gehele of gedeeltelijke herroeping van de) voorwaardelijke invrijheidsstelling, vrijheidsstraf, vervangende hechtenis, lijfsdwang of gijzeling.
NOH-vonnis is medegedeeld
In beginsel dient de politie zo mogelijk de boete van het niet-onherroepelijk vonnis/arrest te innen. In ieder geval dient het vonnis/arrest of de uitspraak zo spoedig mogelijk te worden meegedeeld aan de veroordeelde. De politie meldt de mededeling dan wel de betaling van het boetevonnis aan het CJIB.
Boete gedeeltelijk betaald
Indien een veroordeelde bij de politie een deelbetaling wenst te doen, mag dit alleen plaatsvinden indien de politie de zaak in zijn geheel afdoet. Dat wil zeggen dat een deelbetaling uitsluitend mag worden geïnd indien er sprake is van een vonnis of arrest en de veroordeelde de vervangende hechtenis deels heeft uitgezeten en voor het restant het resterende nog verschuldigde boetebedrag en de verhogingen heeft voldaan.
Veroordeelde/bestrafte reeds ingesloten uit anderen hoofde
Indien de politie blijkt dat de veroordeelde/bestrafte reeds uit anderen hoofde is ingesloten in een PI/JJI, meldt de politie dit aan het CJIB. Het CJIB streeft ernaar de insluiting zo veel mogelijk aansluitend op de reeds lopende detentie te laten uitvoeren.
Veroordeelde is onvindbaar
Als de politie constateert dat de veroordeelde/bestrafte onvindbaar is, meldt zij dit aan het CJIB onder opgaaf van de bevindingen (vertrokken maar onbekend waarheen, niet ingeschreven, wel ingeschreven niet woonachtig etc.).
Indien de veroordeelde/bestrafte wel is ingeschreven op een bevolkingsadres dan wel het verblijfsadres bekend is, kan de politie slechts constateren dat veroordeelde/bestrafte onvindbaar is, indien zij tenminste driemaal, waarvan eenmaal 's avonds, daadwerkelijk dit adres of de adressen heeft bezocht. Indien dit bezoek geen resultaat heeft gehad, zal het CJIB na het afloopbericht van de politie te hebben ontvangen in beginsel de persoon signaleren in OPS. Indien de veroordeelde/bestrafte die in OPS is geplaatst na een periodieke controle nog steeds staat ingeschreven met het zelfde GBA-adres, dan zal de zaak opnieuw worden aangeboden aan politie. Indien een arrestatiebevel dan wel opdracht gijzeling met deze reden (ondanks drie keer langs geweest op het GBA/verblijfadres) retour wordt gezonden, wordt deze afloop beschouwd als een negatief afloop ingevolge de executietaakstelling.
Veroordeelde/bestrafte is overleden
De politie verifieert bij het bevolkingsregister en meldt de afloop onder vermelding van de datum van overlijden en de gemeente waar het overlijden is geregistreerd aan het CJIB.
Veroordeelde/bestrafte is verhuisd (met nieuw adres)
Indien de veroordeelde/bestrafte is verhuisd binnen de regiokorpsgrens, handelt dezelfde politie-instantie de zaak af, onder vermelding van het nieuwe adres aan het CJIB.
Indien de veroordeelde/bestrafte is verhuisd buiten de regiokorpsgrens, meldt de politie dit aan het CJIB. Het CJIB zendt in dat geval een nieuw arrestatiebevel of een nieuwe opdracht gijzeling aan de regio waarin de woon- of verblijfplaats van de veroordeelde/bestrafte is gelegen. Het is de politie-instantie niet toegestaan het arrestatiebevel/de opdracht gijzeling of de gegevens zelfstandig door te zenden. Wanneer veroordeelde/bestrafte is verhuisd buiten Nederland worden zijn gegevens opgenomen in het opsporingsregister.
Retour op verzoek van CJIB
Om verschillende redenen (nieuw adres, alsnog betaling etc.) kan het CJIB een politie-instantie verzoeken een arrestatiebevel of een opdracht gijzeling te retourneren.
9.3. Taken politie
De politie registreert de data en tijdstippen van de door haar afgelegde bezoeken aan het door het CJIB opgegeven woon- en verblijfsadres van de veroordeelde/bestrafte, eventuele adresverificaties en de uitoefening van dwangmiddelen bij de tenuitvoerlegging van arrestatiebevelen, opdrachten gijzeling of OPS-signaleringen.
9.4. Arrestanten met medische problemen
Indien de GGD-arts van oordeel is dat de arrestant op medische gronden naar een ziekenhuis moet worden overgebracht en derhalve niet (langer) in een politiecel kan verblijven, neemt de politie (wachtcommandant) contact op met de (piket)officier van het executerend parket. Deze beslist of de arrestant moet worden overgeplaatst naar een penitentiair ziekenhuis. Indien opname in het Justitieel Medisch Centrum wegens plaatsgebrek onverhoopt niet mogelijk is, dan wordt de arrestant naar een regulier ziekenhuis overgebracht. Kosten van ambulancevervoer of ander bijzonder (invaliden)vervoer zijn voor rekening van de DJI/DV&O. Eventueel door het OM opgedragen bewaking in een regulier ziekenhuis kan in eerste instantie worden uitgevoerd door de regiopolitie. Na verloop van maximaal 24 uur dient de verantwoordelijkheid voor de bewaking te worden overgenomen door de DJI/DV&O.
In bijlage 4 is de procedure opgenomen rond onherroepelijk veroordeelden en preventief gehechten met medische problemen ingesloten in een politiecel.
10.1. Vrijheidsstraffen, voorwaardelijke invrijheidsstellingen, taakstraffen, geldboetes, schadevergoedingsmaatregelen en zachte onttrekkers aan detentie
Vrijheidsstraffen, geheel of gedeeltelijk herroepen voorwaardelijke invrijheidstellingen, geldboetevonnissen, geldboetes opgelegd bij strafbeschikking waarvoor een machtiging tot gijzeling is verleend en schadevergoedingsmaatregelen en ontnemingsmaatregelen (voor zaken na OH of gewezen na 1 september 2003 ingeval een machtiging lijfsdwang) is afgegeven van veroordeelden zonder bekende woon- of verblijfplaats in Nederland worden na registratie en adresverificatie door het CJIB rechtstreeks ter signalering aangeboden aan de Dienst Nationale Recherche Informatie van het KLPD ter opname in het OPS.
Indien de veroordeelde/bestrafte een bekende woon- of verblijfplaats dan wel vermogen heeft in een Europese lidstaat kan overdracht van de beslissing aan de betreffende lidstaat plaatsvinden. Signalering blijft dan achterwege.
Ook geldboetevonnissen, geldboetes opgelegd bij strafbeschikking waarvoor een machtiging tot gijzeling is verleend en schadevergoedingsmaatregelen en ontnemingsmaatregelen voor zaken na OH of gewezen na 1 september 2003 ingeval een machtiging lijfsdwang van niet-ingezetenen die niet (voldoende) hebben betaald op de aanschrijving naar het buitenland, worden ter signalering aangeboden aan de Dienst Nationale Recherche Informatie van het KLPD indien geen vermogen, inkomen of woon- of verblijfplaats bekend is in een lidstaat van de Europese Unie.
Vrijheidsstraffen, geheel of gedeeltelijk herroepen voorwaardelijke invrijheidstellingen, geldboetevonnissen, geldboetes opgelegd bij strafbeschikking waarvoor een machtiging tot gijzeling is verleend en schadevergoedings- en ontnemingsmaatregelen van veroordeelden/bestraften die bij de tenuitvoerlegging van een arrestatiebevel of een opdracht gijzeling of opdracht lijfsdwang onvindbaar blijken, zullen ook ter signalering worden aangeboden aan de Dienst Nationale Recherche Informatie van het KLPD.
Signalering voor taakstraffen kan alleen indien sprake is van een bevel tot tenuitvoerlegging van vervangende hechtenis.
Het CJIB is bevoegd tot intrekking van signaleringen. Toestemming van de officier van justitie is dus niet nodig.
Indien een gedetineerde zich onttrekt aan detentie registreert het BCL van DJI de onttrekking in het CRO-register. Als het om een zachte onttrekker gaat, meldt de penitentiaire inrichting de onttrekking aan het CJIB (OME). Het CJIB signaleert de veroordeelde die zich heeft onttrokken in het OPS en doet melding van de onttrekking en signalering aan het executerend parket, aan de regiokorpsen van de huidige en voorlaatste woon- en verblijfplaats van veroordeelde en het politiekorps in de regio van de PI waar de onttrekking heeft plaatsgevonden. Daarnaast vaardigt het CJIB arrestatiebevelen uit voor zachte onttrekkers met een bekende woon- of verblijfplaats. Het CJIB bewaakt de termijnen van de signalering en rappelleert het politiekorps in de regio van de woonplaats van de onttrekker op de openstaande ontvluchtingen. Na aanhouding op het arrestatiebevel of aanhouding naar aanleiding van de signalering in het OPS wordt de procedure gevolgd zoals onder paragraaf 9.2 beschreven. Indien aanhouding op grond van de OPS-signalering heeft plaats gevonden, vraagt het CJIB het arrestatiebevel terug van het betreffende politiekorps en trekt de OPS-signalering in. Het BCL van DJI voert de centrale registratie van de onttrekkingen (CRO) en beheert de penitentiaire dossiers van de veroordeelden.
Indien aanhouding op grond van een arrestatiebevel plaatsvindt, trekt het CJIB de OPS-signalering in.
10.2. Afhandeling OPS-signalering door de opsporingsinstantie ter fine van aanhouding
Bij aanhouding op grond van een OPS-signalering handelt de betreffende opsporingsinstantie de zaak af op dezelfde wijze als beschreven bij de afhandeling van arrestatiebevelen. De versluiering (de voorlopige intrekking) van het bericht bij de Dienst Nationale Recherche Informatie van het KLPD blijft echter een verantwoordelijkheid van de opsporingsinstantie. Deze versluiering wordt door de Dienst Nationale Recherche Informatie van het KLPD gemeld aan het CJIB.
De politie meldt de afloop van de behandeling van de OPS-signalering aan het CJIB, overeenkomstig de berichten zoals die zijn omschreven in paragraaf 9.2. Afloopbericht arrestatiebevel/opdracht gijzeling.
10.3. Werkwijze en afhandeling in het kader van OPS-signalering ten behoeve van betekening gerechtelijke stukken
Het CJIB draagt er zorg voor dat de van het parket ontvangen signaleringstekst wordt aangeboden aan de Dienst Nationale Recherche Informatie van het KLPD om in het OPS te worden geplaatst.
Wanneer de politie een gesignaleerde persoon aantreft, gaat zij over tot betekening. De betekeningstukken worden vervolgens naar het signalerende parket gezonden en de signalering wordt voorlopig vervallen verklaard door de politie.
Het signalerend parket stelt het CJIB in kennis en het CJIB trekt vervolgens de signalering definitief in.
Als het CJIB bericht van de Verwijs Index Personen in de strafrechtsketen (VIP) ontvangt dat een gesignaleerde persoon is gedetineerd, stuurt het CJIB de te betekenen gerechtelijke stukken naar de penitentiaire inrichting waar betrokkene is gedetineerd. Na betekening worden de gerechtelijke stukken door de penitentiaire inrichting naar het signalerende parket gezonden. Het CJIB trekt de signalering definitief in.
10.4. Controle GBA op nieuw adres.
Met uitzondering van signaleringen in het kader Wahv en geldboetevonnissen en Europese geldelijk sancties, geldt dat het CJIB automatisch wordt geïnformeerd over een nieuw adres in de GBA. Voor signaleringen ter zake van Wahv en geldboetevonnissen wordt periodiek gecontroleerd of een persoon die is opgenomen in het OPS inmiddels (weer) staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie.
Indien een nieuw GBA-adres bekend is, wordt de signalering in het OPS ingetrokken en vindt gerichte executie plaats in de fase waar de zaak zich het laatst bevond. Een uitzondering hierop geldt voor de TES-zaken (vrijheidsstraffen > 120 dagen). Indien een vrijheidsstraf is overgedragen aan het TES en de veroordeelde krijgt de beschikking over een nieuw GBA-adres, dan vindt eerst overleg plaats met het TES of het uitvaardigen van een arrestatiebevel gewenst is.
11. Betalingsregelingen
Alle verzoeken om betalingsregelingen, voor zover deze betrekking hebben op bij het CJIB geregistreerde en in behandeling zijnde zaken, worden door de parketten of de CVOM doorgezonden naar het CJIB. Het betalingsbeleid is op hoofdlijnen verwerkt in bijlage 3 .
Wanneer het parket of de griffie al betaling heeft ontvangen, wordt dit aan het CJIB gemeld. Betalingen lager dan de opgelegde geldboete of aangeboden transactie mogen niet worden geaccepteerd, tenzij bij betaling wordt vastgesteld dat geen verdere inning hoeft plaats te vinden (bijvoorbeeld bij speciale inningsacties uitgevoerd door de regiopolitie in opdracht van het parket). Dit wordt aan het CJIB gemeld .
12. Logistieke afstemming tussen het CJIB, het OM, de politie, DJI en de Reclassering
Het CJIB stemt met BCL van DJI de voor de executie noodzakelijke celruimte af met BCL. Hiermee is celruimte voor arrestanten in beginsel gegarandeerd.
Het is politie niet toegestaan een betalingsregeling aan te gaan met de veroordeelde/bestrafte.
Het CJIB zal in het geval van daadwerkelijke arrestatie of toepassing gijzeling en beschikbare celruimte de politie of de DV&O voorzien van de noodzakelijke transportorder.
De politie is verantwoordelijk voor de opsporing, de aanhouding en het binnen-arrondissementale vervoer van de veroordeelden/bestraften op basis van de door het CJIB verstrekte gegevens.
Het CJIB registreert op basis van door de politie verkregen gegevens het aantal in een politiecel doorgebrachte dagen.
Zodra het parket beschikt over de informatie omtrent een gratieverzoek met opschortende werking meldt het parket dit aan het CJIB. Het CJIB zal dan tot nader bericht de tenuitvoerlegging opschorten. Ook andere gegevens die van belang zijn voor de voortzetting dan wel de schorsing of stopzetting van de tenuitvoerlegging van een arrestatiebevel of de opdracht gijzeling, zal het parket terstond melden aan het CJIB. Indien het CJIB op andere wijze kennis krijgt van dergelijke informatie, zal hiervan onverwijld melding aan het BCL of de politie geschieden.
De Reclassering is verantwoordelijk voor de inhoudelijke/daadwerkelijke tenuitvoerlegging van de taakstraf voor meerderjarigen en de bijzondere voorwaarden verbonden aan de voorwaardelijke invrijheidsstelling. Het OM levert, door tussenkomst van het CJIB, de gegevens met betrekking tot het taakstrafvonnis/-transactie en de gegevens voor het toezicht op het naleven van de bijzondere voorwaarden verbonden aan de voorwaardelijke invrijheidsstelling aan de Reclassering.
De Reclassering meldt tijdig aan het OM, door tussenkomst van het CJIB, wanneer de termijn van tenuitvoerlegging verlengd moet worden. De Reclassering meldt aan het OM, door tussenkomst van het CJIB, het moment waarop de taakstraf dan wel de toepassing van de bijzondere voorwaarden verbonden aan de voorwaardelijke invrijheidstelling beëindigd is. De Reclassering meldt tevens aan het OM, door tussenkomst van het CJIB, het moment waarop de taakstraf is mislukt dan wel of de bijzondere voorwaarden verbonden aan de voorwaardelijke invrijheidstelling zijn geschonden.
13. Executie van lopende vonnissen en arresten waarin een (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraf is opgelegd
Voor de executie van zogenaamde lopende vonnissen en arresten waarin een (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraf is opgelegd, wordt verwezen naar de aan deze aanwijzing gehechte bijlagen 1 en 2 .
14. Internationaal signaleren
Het CJIB levert aan het TES vonnissen of arresten aan ter zake van onvoorwaardelijke vrijheidstraffen van meer dan 120 (openstaande) dagen die niet staan ingeschreven in de GBA. De signalering in OPS voor deze zaken blijft gedurende de periode dat de zaak in behandeling is bij het TES opgenomen.
In geval van aanhouding van de veroordeelde in het buitenland wordt het CJIB door het TES geïnformeerd. Na aankomst van de veroordeelde in Nederland wordt de tenuitvoerlegging van het vonnis/arrest op dezelfde wijze als bij reguliere arrestanten afgehandeld
1.1. Rol CJIB
Het CJIB informeert de slachtoffers 2 uitsluitend in zaken waarin een schadevergoedingsmaatregel is opgelegd over voortgang met betrekking tot de executie van die zaken. Daartoe wordt van elke fase in het innings- en incassotraject bericht gedaan aan het slachtoffer. Het gaat daarbij om de volgende informatiemomenten:
ontvangstbevestiging bij binnenkomst nieuwe maatregel;
uitstel van betaling of betaling in termijnen;
uitvaardiging dwangbevel;
iedere nieuwe actie deurwaarder;
uitvaardiging arrestatiebevel;
opneming in het opsporingsregister;
opschorten/staken executie;
betaling.
Het CJIB informeert slachtoffers / benadeelden ook over de overdracht van een schadevergoeding op grond van EGS en de uitvoering daarvan door de desbetreffende lidstaat. In de van andere lidstaten ontvangen geldelijke sancties waarin sprake is van slachtoffers wordt het slachtoffer door de eigen centrale autoriteit geïnformeerd. Het CJIB informeert daartoe de centrale autoriteit over het verloop van de zaak.
1.2. Rol slachtofferinformatiepunt schadevergoedingsmaatregelen
Het slachtofferinformatiepunt schadevergoedingsmaatregelen (= SIS) bij het CJIB verzorgt de informatie met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de schadevergoedingsmaatregel richting het slachtoffer. Verzoeken van slachtoffers om informatie die aan de parketten of aan het CJIB zijn gezonden worden onverwijld doorgestuurd naar het slachtofferinformatiepunt schadevergoedingsmaatregelen bij het CJIB.
2.1. Rol CJIB
Uit informatie op de aanschrijvingen die in het kader van de executie van vonnissen en arresten worden verstuurd blijkt dat het CJIB in deze zaken voor de veroordeelde de eerst aan te schrijven organisatie is. Dit betekent dat algemene vragen, klachten die betrekking hebben op de behandeling van de zaak, verzoeken en klachten betreffende betalingsregelingen enzovoort, in eerste instantie door het CJIB worden beoordeeld en behandeld. Indien gewenst zal het CJIB informatie opvragen bij de parketten.
Op de strafbeschikkingen en eventueel hierop volgende aanschrijvingen staat aangegeven bij welke instantie bestrafte terecht kan voor nadere informatie. Voor informatie betreffende het feit is dit veelal de politie of het OM, voor algemene informatie is dit het CJIB.
In beginsel zal het CJIB alle verzoeken van derden om informatie zoveel mogelijk zelfstandig afhandelen. Vragen waarvoor raadpleging van het strafdossier bij het parket of de CVOM nodig is, worden door het CJIB ter kennis gebracht van het (de) betreffende parket(ten) of de CVOM. De op het strafdossier betrekking hebbende vragen dienen binnen 1 maand te worden beantwoord en te worden gestuurd aan het CJIB dat de zaak verder zal afhandelen.
Klachten die specifiek de inhoudelijkheid van de zaak betreffen en geen enkel verband hebben met de door het CJIB gehanteerde procedures, zullen ter verdere behandeling worden doorgezonden aan het parket, de CVOM of politie, onder kennisgeving daarvan aan de veroordeelde. Het parket of de CVOM stelt het CJIB per brief van de afhandeling op de hoogte. In beginsel schorst correspondentie de executie niet.
Het CJIB kan naar aanleiding van correspondentie gelet op de bijzondere omstandigheden van het geval contact opnemen met het (de) betreffende parket(ten) of de CVOM over de voortzetting van de executie.
2.2. Rol parketten en CVOM
Verzoeken om informatie die zijn gezonden aan een parket of de CVOM en die betrekking hebben op bij het CJIB in behandeling zijnde zaken worden, zo nodig vergezeld van commentaar, aan het CJIB doorgezonden. Indien voor beantwoording tevens het strafdossier moet worden geraadpleegd, meldt het parket of de CVOM aan het CJIB dat het dat onderdeel van het verzoek reeds in behandeling heeft genomen.
Indien een dergelijk aan het parket of de CVOM gezonden verzoek betrekking heeft op meer zaken van verschillende parketten of de CVOM, verzorgt het CJIB de doorzending naar die parketten of CVOM. Beantwoording aan het CJIB moet plaats vinden binnen 1 maand zodat het CJIB het gehele verzoek van veroordeelde zo spoedig mogelijk kan afhandelen.
De parketten en CVOM zijn verantwoordelijk voor het zo spoedig mogelijk melden aan het CJIB van een bericht dat de executie moet worden gestopt of hervat. Indien naar aanleiding van een verzoek om informatie of een klacht blijkt dat de executie van een straf of maatregel moet worden stopgezet of hervat, is het behandelend parket of de CVOM verantwoordelijk voor de onverwijlde schriftelijke melding (en onder opgaaf van redenen) daarvan aan het CJIB. Voordat de beslissing tot stopzetting van de executie wordt genomen, wordt afstemming met het CJIB gezocht over de betreffende zaak.

Paragraaf 3. Executiedocumentatie

Het Centraal Justitieel Incasso Bureau verwerkt de executiedocumentatie ten behoeve van het openbaar ministerie voor zover dat noodzakelijk is voor een goede taakvervulling van het openbaar ministerie.
Overgangsrecht
De beleidsregels in deze aanwijzing hebben onmiddellijke gelding vanaf de datum van inwerkingtreding.
Inhoudsopgave
Achtergrond
Samenvatting
Hoofdstuk I. De verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie
Tijdelijk opschorten of stoppen executie
Betalingsregelingen
Gratie
Taakstraffen (meerderjarigen)
Voorwaardelijke invrijheidstelling
Schadevergoedingsmaatregelen
Verzoeken van slachtoffers om informatie die aan een parket zijn gezonden
OPS-signalering ten behoeve van de betekening van gerechtelijke stukken
Inzet bijzondere opsporingsmethoden
Europese geldelijke sancties (EGS) en Europese confiscatie beslissingen (ECB)
Team Executie Strafvonnissen (TES)
Hoofdstuk II. De taken en werkprocessen van het CJIB
Paragraaf 1. Definities en uitgangspunten
1.1. Definities
1.2. Uitgangspunten bij de inning van geldboetes, schadevergoedings- en ontnemingsmaatregelen, Europese geldelijke sancties en Europese confiscatiebeslissingen
1.3. Uitgangspunten bij de tenuitvoerlegging van (vervangende) vrijheidsstraffen
Paragraaf 2. Taken CJIB
Paragraaf 3. Afbakening bevoegdheden CJIB
Paragraaf 4. Tenuitvoerlegging van geldboetes, schadevergoedings- en ontnemingsmaatregelen, Europese geldelijke sancties en Europese confiscatiebeslissingen.
4.1. Algemene uitgangspunten
4.1.1. Inningsfase algemeen
Vonnissen en arresten
Strafbeschikkingen
Ontnemingsschikkingen
4.1.2. Incassofase algemeen
4.2. Tenuitvoerlegging van schadevergoedingsmaatregelen
4.2.1. Algemeen
4.2.2. Inningsfase
4.2.3. Incassofase
4.3. Tenuitvoerlegging van geldboetes
4.3.1. Inningsfase
Vonnissen en arresten
Strafbeschikkingen
4.3.2. Incassofase
4.4. Tenuitvoerlegging Europese geldelijke sancties en Europese confiscatie beslissingen
4.4.1. Inkomende Europese geldelijke sancties en Europese confiscatie beslissingen
4.4.2. Uitgaande Europese geldelijke sancties en Europese confiscatie beslissingen
4.5. Tenuitvoerlegging ontnemingsmaatregelen
4.5.1. Inningsfase
4.5.2. Incassofase
5. Taakstraffen van meerderjarigen
5.1. Taakstraf-transactie
5.2. Taakstrafvonnis/arrest
6. Toezicht op de naleving van voorwaarden verbonden aan de voorwaardelijke invrijheidstelling
7. Tenuitvoerlegging van onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen
8. Tenuitvoerlegging van vervangende hechtenis, lijfsdwang en gijzeling
9. Aanmaken, uitzetten en terugmelden arrestatiebevelen, opdrachten lijfdwang en opdrachten gijzeling
9.1. Uitvaardigen arrestatiebevel en opdracht gijzeling
9.2. Afloopbericht arrestatiebevel/opdracht lijfsdwang/opdracht gijzeling
9.3. Taken politie
9.4. Arrestanten met medische problemen
10. Signalering in het OPS
10.1. Vrijheidsstraffen, voorwaardelijke invrijheidsstellingen, taakstraffen, geldboetes, schadevergoedingsmaatregelen en zachte onttrekkers aan detentie
10.2. Afhandeling OPS-signalering door de opsporingsinstantie ter fine van aanhouding
10.3. Werkwijze en afhandeling in het kader van OPS-signalering ten behoeve van betekening gerechtelijke stukken
10.4. Controle GBA op nieuw adres.
11. Betalingsregelingen
12. Logistieke afstemming tussen het CJIB, het OM, de politie, DJI en de Reclassering
13. Executie van lopende vonnissen en arresten waarin een (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraf is opgelegd
14. Internationaal signaleren
Hoofdstuk III. Informatieverstrekking
Paragraaf 1. Informatie aan slachtoffer
1.1. Rol CJIB
1.2. Rol slachtofferinformatiepunt schadevergoedingsmaatregelen
Paragraaf 2. Behandeling klachten/verzoeken om informatie/correspondentie
2.1. Rol CJIB
2.2. Rol parketten en CVOM
Paragraaf 3. Executiedocumentatie
Overgangsrecht
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht