9.2. Afloopbericht arrestatiebevel/opdracht gijzeling
Na het afhandelen van het arrestatiebevel of de opdracht gijzeling meldt de politie de wijze van afloop aan het CJIB. Mogelijke wijzen van afloop zijn:– Boete volledig betaald
Bij een volledige betaling meldt de politie de afloop aan het CJIB onder vermelding van het bedrag. Het ontvangen bedrag wordt gereserveerd en gestort op een aparte rekening bij de politie. Het CJIB maakt afspraken met het betreffende korps over het incasseren van de betalingen. De politie kan er ook voor kiezen het CJIB te machtigen tot periodieke (wekelijkse) automatische incasso van de ontvangen bedragen conform de aangemaakte vooraankondiging. De politie kan er daarnaast voor kiezen de individuele bedragen onmiddellijk per zaak op de rekening van het CJIB te storten of maandelijks na controle en akkoord het op de factuur vermelde totaalbedrag.
Bij ontnemingsmaatregelen dient de politie zodra het opgelegde bedrag geïnd is de zaak af te melden. Het CJIB factureert de politie en de politie stort vervolgens de ontvangen bedragen door naar de rekening van het CJIB. Bij schadevergoedingsmaatregelen dient de politie zodra het opgelegde bedrag is geïnd de zaak af te melden en het ontvangen bedrag zelfstandig over te maken naar de rekening van het CJIB.– Aangehouden
De veroordeelde/bestrafte is door de politie aangehouden ter executie van de (schorsing / gehele of gedeeltelijke herroeping van de) voorwaardelijke invrijheidsstelling, vrijheidsstraf, vervangende hechtenis, lijfsdwang of gijzeling.– NOH-vonnis is medegedeeld
In beginsel dient de politie zo mogelijk de boete van het niet-onherroepelijk vonnis/arrest te innen. In ieder geval dient het vonnis/arrest of de uitspraak zo spoedig mogelijk te worden meegedeeld aan de veroordeelde. De politie meldt de mededeling dan wel de betaling van het boetevonnis aan het CJIB.– Boete gedeeltelijk betaald
– Indien een veroordeelde bij de politie een deelbetaling wenst te doen, mag dit alleen plaatsvinden indien de politie de zaak in zijn geheel afdoet. Dat wil zeggen dat een deelbetaling uitsluitend mag worden geïnd indien er sprake is van een vonnis of arrest en de veroordeelde de vervangende hechtenis deels heeft uitgezeten en voor het restant het resterende nog verschuldigde boetebedrag en de verhogingen heeft voldaan.– Veroordeelde/bestrafte reeds ingesloten uit anderen hoofde
Indien de politie blijkt dat de veroordeelde/bestrafte reeds uit anderen hoofde is ingesloten in een PI/JJI, meldt de politie dit aan het CJIB, zo mogelijk onder vermelding van de plaats van insluiting c.q. de naam van de inrichting.
Het CJIB streeft ernaar de insluiting zo veel mogelijk aansluitend op de reeds lopende detentie te laten uitvoeren.– Veroordeelde is onvindbaar
Als de politie constateert dat de veroordeelde/bestrafte onvindbaar is, meldt zij dit aan het CJIB onder opgaaf van de bevindingen (vertrokken maar onbekend waarheen, niet ingeschreven, wel ingeschreven niet woonachtig etc.).
Indien de veroordeelde/bestrafte wel is ingeschreven op een bevolkingsadres dan wel het verblijfsadres bekend is, kan de politie slechts constateren dat veroordeelde/bestrafte onvindbaar is, indien zij tenminste driemaal, waarvan eenmaal ’s avonds, daadwerkelijk dit adres of de adressen heeft bezocht.
Indien dit geen resultaat heeft gehad, zal het CJIB na het afloopbericht van de politie te hebben ontvangen de zaak aanbieden aan de Dienst Nationale Recherche Informatie van het KLPD voor opname in het opsporingsregister.– Veroordeelde/bestrafte is overleden
De politie verifieert bij het bevolkingsregister en meldt de afloop onder vermelding van de datum van overlijden en de gemeente waar het overlijden is geregistreerd aan het CJIB.– Veroordeelde/bestrafte is verhuisd (met nieuw adres)
Indien de veroordeelde/bestrafte is verhuisd binnen de regio-korpsgrens, handelt dezelfde politie-instantie de zaak af, onder vermelding van het nieuwe adres aan het CJIB.
Indien de veroordeelde/bestrafte is verhuisd buiten de regiokorpsgrens, meldt de politie dit aan het CJIB. Het CJIB zendt in dat geval een nieuw arrestatiebevel of een nieuwe opdracht gijzeling aan de regio waarin de woon- of verblijfplaats van de veroordeelde/bestrafte is gelegen. Het is de politie-instantie niet toegestaan het arrestatiebevel/de opdracht gijzeling of de gegevens zelfstandig door te zenden. Wanneer veroordeelde/bestrafte is verhuisd buiten Nederland worden zijn gegevens opgenomen in het opsporingsregister.– Retour op verzoek van CJIB
Om verschillende redenen (nieuw adres, alsnog betaling etc.) kan het CJIB een politie-instantie verzoeken een arrestatiebevel of een opdracht gijzeling te retourneren.– Overig
Wanneer sprake is van een afloop welke niet onder de benoemde aflopen kan worden gebracht, valt deze onder de categorie ‘overig’.
Inhoudsopgave
Hoofdstuk I. De verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie
Hoofdstuk II. De taken en werkprocessen van het CJIB
Paragraaf 1. Definities en uitgangspunten
1.1. Definities
1.2. Inning van geldboetes, schadevergoedings- en ontnemingsmaatregelen en Europese geldelijke sancties
1.3. Tenuitvoerlegging van (vervangende) vrijheidsstraffen
Paragraaf 2. Taken CJIB
Paragraaf 3. Afbakening bevoegdheden CJIB
Paragraaf 4. Tenuitvoerlegging van geldboetes, schadevergoedings- en ontnemingsmaatregelen en Europese geldelijke sancties
4.1. Algemene uitgangspunten
4.1.1. Inningsfase algemeen
4.1.2. Incassofase algemeen
4.2. Tenuitvoerlegging van schadevergoedingsmaatregelen
4.2.1. Algemeen
4.2.2. Inningsfase
4.2.3. Incassofase
4.3. Tenuitvoerlegging van geldboetes
4.3.1. Inningsfase
Vonnissen en arresten
4.3.2. Incassofase
4.4. Tenuitvoerlegging ontnemingsmaatregelen
4.4.1. Inningsfase
4.4.2. Incassofase
Paragraaf 5. Taakstraffen van meerderjarigen
5.1. Taakstraf-transactie
5.2. Taakstrafvonnis/arrest
Paragraaf 6. Toezicht op de naleving van voorwaarden verbonden aan de voorwaardelijke invrijheidstelling
Paragraaf 7. Tenuitvoerlegging van onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen
Paragraaf 8. Tenuitvoerlegging van vervangende hechtenis, lijfsdwang en gijzeling
Paragraaf 9. Aanmaken, uitzetten en terugmelden arrestatiebevelen en opdrachten gijzeling
9.1. Uitvaardigen arrestatiebevel en opdracht gijzeling
9.2. Afloopbericht arrestatiebevel/opdracht gijzeling
9.3. Taken politie
9.4. Arrestanten met medische problemen
Paragraaf 10. Signalering in het OPS
10.1. Vrijheidsstraffen, voorwaardelijke invrijheidsstellingen, taakstraffen, geldboetes, schadevergoedingsmaatregelen en onttrekkers aan detentie
10.2. Ontnemingsmaatregelen
10.3. Afhandeling OPS-signalering door de opsporingsinstantie ter fine van aanhouding
10.4. Werkwijze en afhandeling in het kader van OPS-signalering ten behoeve van betekening gerechtelijke stukken
Paragraaf 11. Betalingsregelingen
Paragraaf 12. Logistieke afstemming tussen het CJIB, het OM, de politie, het BCL en de RECLASSERING
Paragraaf 13. Executie van lopende vonnissen en arresten waarin een (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraf is opgelegd
Informatieverstrekking
1. Informatie aan slachtoffer
1.1. Rol CJIB
1.2. Rol slachtofferinformatiepunt schadevergoedingsmaatregelen
2. Behandeling klachten/verzoeken om informatie
2.1. Rol CJIB
2.2. Rol parketten
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht