Paragraaf 6. Toezicht op de naleving van voorwaarden verbonden aan de voorwaardelijke invrijheidstelling

Van rechtswege is aan de voorwaardelijke invrijheidstelling de algemene voorwaarde verbonden dat de voorwaardelijk in vrijheid gestelde persoon gedurende de proeftijd geen strafbare feiten mag plegen. Daarnaast neemt het OM tenminste 30 dagen voorafgaande aan de datum van de voorwaardelijke invrijheidstelling een besluit over het instellen van een vordering tot uitstel/ afstel van de voorwaardelijke invrijheidstelling dan wel tot het stellen van bijzondere voorwaarden verbonden aan de voorwaardelijke invrijheidstelling,
Indien sprake is van de tenuitvoerlegging van straffen die in aanmerking komen voor voorwaardelijke invrijheidstelling, bericht DJI het CJIB uiterlijk 3,5 maand voorafgaande aan de beoogde datum van de voorwaardelijke invrijheidstelling. Op basis van de beoogde datum van de voorwaardelijke invrijheidstelling vraagt het CJIB bij de DJI, de Reclassering en, in het geval een executie-indicator is geplaatst, bij het lokale parket, advies op over het verlenen van de voorwaardelijke invrijheidstelling en de te stellen bijzondere voorwaarden. Het CJIB stuurt deze adviezen gebundeld door aan de Centrale Voorziening voorwaardelijke invrijheidsstelling van het OM. De Centrale Voorziening besluit 30 dagen voor de beoogde datum van de voorwaardelijke invrijheidstelling over een eventuele vordering tot uitstel/ afstel van de voorwaardelijke invrijheidstelling. Wanneer uitstel/ afstel niet aan de orde is, neemt de Centrale Voorziening een besluit omtrent de te stellen bijzondere voorwaarden. Het CJIB ontvangt het besluit van de Centrale Voorziening en zendt dit besluit door aan de DJI en de Reclassering.
Wanneer de voorwaardelijke invrijheidstelling daadwerkelijk aanvangt, ontvangt het CJIB van de DJI het bericht einde detentie, welke eveneens de start van de proeftijden verbonden aan de voorwaardelijke invrijheidstelling inhoudt. Indien bijzondere voorwaarden zijn verbonden aan de voorwaardelijke invrijheidstelling bericht het CJIB de Reclassering over de start van de voorwaardelijke invrijheidstelling. Het CJIB ontvangt daarop van de Reclassering het bericht dat het toezicht is gestart.
De Reclassering informeert het CJIB over het verloop van het toezicht op de naleving van de bijzondere voorwaarden. Het CJIB informeert op basis daarvan het OM. Indien een schending van de voorwaarden is geconstateerd door de Reclassering danwel door het lokale parket (in geval van een overtreding van de algemene voorwaarde) dan wordt de Centrale Voorziening, door tussenkomst van het CJIB, daarvan op de hoogte gesteld. De Centrale Voorziening neemt daarop een besluit omtrent het al dan niet wijzigen van de bijzondere voorwaarden, het schorsen van de voorwaardelijke invrijheidstelling dan wel tot een vordering gehele of gedeeltelijke herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling. Het CJIB zendt het besluit van de Centrale Voorziening aan de Reclassering en in voorkomende gevallen aan de DJI. In opdracht van het OM zet het CJIB tevens een arrestatiebevel uit ter zake de schorsing van de voorwaardelijke invrijheidstelling.
Het CJIB informeert de Reclassering en het OM over de ommekomst van de termijn van de bijzondere voorwaarden. Het CJIB informeert het OM over de ommekomst van de termijn verbonden aan de algemene voorwaarde.
Inhoudsopgave
Hoofdstuk I. De verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie
Hoofdstuk II. De taken en werkprocessen van het CJIB
Paragraaf 1. Definities en uitgangspunten
1.1. Definities
1.2. Inning van geldboetes, schadevergoedings- en ontnemingsmaatregelen en Europese geldelijke sancties
1.3. Tenuitvoerlegging van (vervangende) vrijheidsstraffen
Paragraaf 2. Taken CJIB
Paragraaf 3. Afbakening bevoegdheden CJIB
Paragraaf 4. Tenuitvoerlegging van geldboetes, schadevergoedings- en ontnemingsmaatregelen en Europese geldelijke sancties
4.1. Algemene uitgangspunten
4.1.1. Inningsfase algemeen
4.1.2. Incassofase algemeen
4.2. Tenuitvoerlegging van schadevergoedingsmaatregelen
4.2.1. Algemeen
4.2.2. Inningsfase
4.2.3. Incassofase
4.3. Tenuitvoerlegging van geldboetes
4.3.1. Inningsfase
Vonnissen en arresten
4.3.2. Incassofase
4.4. Tenuitvoerlegging ontnemingsmaatregelen
4.4.1. Inningsfase
4.4.2. Incassofase
Paragraaf 5. Taakstraffen van meerderjarigen
5.1. Taakstraf-transactie
5.2. Taakstrafvonnis/arrest
Paragraaf 6. Toezicht op de naleving van voorwaarden verbonden aan de voorwaardelijke invrijheidstelling
Paragraaf 7. Tenuitvoerlegging van onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen
Paragraaf 8. Tenuitvoerlegging van vervangende hechtenis, lijfsdwang en gijzeling
Paragraaf 9. Aanmaken, uitzetten en terugmelden arrestatiebevelen en opdrachten gijzeling
9.1. Uitvaardigen arrestatiebevel en opdracht gijzeling
9.2. Afloopbericht arrestatiebevel/opdracht gijzeling
9.3. Taken politie
9.4. Arrestanten met medische problemen
Paragraaf 10. Signalering in het OPS
10.1. Vrijheidsstraffen, voorwaardelijke invrijheidsstellingen, taakstraffen, geldboetes, schadevergoedingsmaatregelen en onttrekkers aan detentie
10.2. Ontnemingsmaatregelen
10.3. Afhandeling OPS-signalering door de opsporingsinstantie ter fine van aanhouding
10.4. Werkwijze en afhandeling in het kader van OPS-signalering ten behoeve van betekening gerechtelijke stukken
Paragraaf 11. Betalingsregelingen
Paragraaf 12. Logistieke afstemming tussen het CJIB, het OM, de politie, het BCL en de RECLASSERING
Paragraaf 13. Executie van lopende vonnissen en arresten waarin een (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraf is opgelegd
Informatieverstrekking
1. Informatie aan slachtoffer
1.1. Rol CJIB
1.2. Rol slachtofferinformatiepunt schadevergoedingsmaatregelen
2. Behandeling klachten/verzoeken om informatie
2.1. Rol CJIB
2.2. Rol parketten
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht