Aanwijzing gebieden als speciale beschermingszone in kader EG-Vogelrichtlijn
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Besluit:
1.
Als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste lid, van de richtlijn van de Raad van Europese Gemeenschappen van 2 april 1979, inzake het behoud van de vogelstand, 79/409/EEG (Pb. EG L 103) worden de volgende gebieden aangewezen:
a. het op bijlage A van deze beschikking op kaart aangegeven gebied, bekend onder de naam ’Biesbosch’;
b. het op bijlage B van deze beschikking op kaart aangegeven gebied, bekend onder de naam ’Dwingelderveld’;
c. het op bijlage C van deze beschikking op kaart aangegeven gebied, bekend onder de naam ’Kil van Hurwenen en omstreken’;
d. het op bijlage D van deze beschikking op kaart aangegeven gebied, bekend onder de naam ’Nederlandse Zwingebied’.
2.
De aanwijzingen, bedoeld in het eerste lid, gaan vergezeld van een toelichtende nota, welke deel uitmaakt van deze beschikking.
Artikel 2
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
’s-Gravenhage, 11 oktober 1996
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht