Let op. Deze wet is vervallen op 10 november 2011. U leest nu de tekst die gold op 9 november 2011.

Artikel hoofdlijnen e Aanwijzing handhaving vuurwerkregelgeving

Uitgebreide informatie
Hoofdlijnen
1. Inbeslaggenomen vuurwerk moet door de inbeslagnemende instantie onmiddellijk na inbeslagneming worden:
e. voorzien van een uniek nummer (‘kvi-nummer’), bestaande uit een combinatie van het bedrijfsprocessensysteemnummer en de regiocode van de opsporingsinstantie, en de naam van de contactpersoon
uitzondering: indien het gaat om vuurwerk waarvan afstand is gedaan, mogen diverse partijen vuurwerk van dezelfde gevarenklasse met een gezamenlijk gewicht van maximaal 250 kg bij elkaar worden gevoegd en voorzien van één kvi-nummer.
2. De betrokken opsporingsambtenaar stuurt, zodra de inventarisatie is verricht, per fax naar de desbetreffende handhavingseenheid van het Functioneel Parket een kennisgeving van inbeslagneming (kvi), met het verzoek een beslissing te nemen als bedoeld in artikel 116, tweede lid (indien verdachte afstand heeft gedaan), dan wel 117, Sv (indien verdachte geen afstand heeft gedaan). De handhavingseenheid van het Functioneel Parket brengt de beslissing onmiddellijk ter kennis van Domeinen en, in afschrift, de betrokken opsporingambtenaar.
Uitzondering: verzoek om beslissing blijft achterwege bij een partij van niet meer dan 250 kg, omdat hiervoor door de hoofdofficier van het Functioneel Parket aan elk politiekorps een algemene opdracht tot deponeren en aan Domeinen een algemene machtiging tot vernietigen is gegeven.
3. Vuurwerk dat inbeslaggenomen wordt in het kader van een vooraf tijdig aan Domeinen gemelde actie, wordt binnen zes uur na inbeslagneming in opdracht van Domeinen afgevoerd naar haar opslaglokatie te Ulicoten.
4. Een inbeslagname van vuurwerk dat wordt geclassificeerd als vuurwerk behorend tot de gevarenklassen 1.1, 1.2. of 1.3, al dan niet in combinatie met klasse 1.4-vuurwerk, wordt onmiddellijk gemeld aan Domeinen. Binnen zes uur na aanmelding wordt het vuurwerk in opdracht van Domeinen afgevoerd naar zijn opslaglokatie te Ulicoten.
5. Een inbeslagname van een partij vuurwerk dat wordt geclassificeerd als uitsluitend vuurwerk behorend tot de gevarenklasse 1.4 G of 1.4 S, wordt binnen vijf dagen na inbeslagneming gemeld aan Domeinen. Uiterlijk veertien dagen na inbeslagneming wordt het vuurwerk in opdracht van Domeinen afgevoerd vanuit de regionale opslaglokatie van de politie naar de opslaglokatie van Domeinen te Ulicoten. In afwachting van afvoer wordt het vuurwerk opgeslagen in een (vergunde) opslaglokatie (met een capaciteit van 250 kg) van de politie of een CPR-15 kast (met een capaciteit van 25 kg) op een politiebureau.
Uitzondering: indien een partij vuurwerk behorend tot klasse 1.4 G of 1.4 S, groter is dan 250 kg, wordt gehandeld als onder 3 is beschreven.
6. Inbeslaggenomen vuurwerk wordt niet door of namens Domeinen afgevoerd of in ontvangst genomen, indien niet is voldoen aan het onder 1 beschrevene en het niet is voorzien van een volledig en juist ingevuld vervoersdocument. In dat geval worden door Domeinen de vervoerskosten bij de afzender in rekening gebracht.
7. Het aanmelden van inbeslaggenomen vuurwerk geschiedt per fax met behulp van een standaardformulier, het aanmeldingsformulier vuurwerk (zie K van het Handhavingsdocument Vuurwerk 2005), waarop ook kan worden aangegeven welk deel van de hoeveelheid als monster bewaard moet blijven ten behoeve van technisch onderzoek. Zie ook hoofdstuk 2, onder h.
8. Domeinen slaat het inbeslaggenomen vuurwerk op in afwachting van vernietiging, dan wel vervreemding of teruggave.
9. In gevallen waarin een andere instantie dan de politie vuurwerk in beslag neemt of voornemens is dit te doen, neemt zij contact op met het regiokorps in wiens werkgebied het zich afspeelt. Dit regiokorps zorgt voor het contact met Domeinen en voor de opslag van vuurwerk als bedoeld onder 5.
Inhoudsopgave
Achtergrond
Samenvatting
1. Handhavingsstrategie
a. Handhavingsstrategie
b. Kernbepalingen
Overtredingen m.b.t. invoer, uitvoer en doorvoer van vuurwerk:
Overtredingen m.b.t. vervoer van vuurwerk
Overtredingen m.b.t. het voorhanden hebben van vuurwerk door particulieren
Overtredingen m.b.t. opslag en bedrijfsmatig voorhanden hebben van vuurwerk
Overtredingen m.b.t. vervaardigen of bewerken van vuurwerk
Overtredingen m.b.t. verkoop, aanprijzen en afleveren van vuurwerk
c. Optreden tegen overtreding kernbepalingen
d. Toelichting op optreden tegen onveilige opslag van consumentenvuurwerk
Uitgangspunten
Consequenties
e. Toelichting op optreden tegen ontbreken van essentiële veiligheidsvoorzieningen
2. Uitvoering van opsporing
a. Algemeen
b. Melding als aanleiding opsporingsonderzoek
c. Controle verkooppunten en opslagplaatsen door een opsporingsambtenaar
d. Stilhouden motorvoertuigen ter controle
Bevoegde ambtenaren
e. Betreden plaatsen / onderzoek woning
Betreden (woning) op grond van artikel 20 Wed
Doorzoeking ter inbeslagneming
Spoeddoorzoeking ter inbeslagneming
f. Inbeslagneming
Inbeslagneming bij overtredingen tijdens invoer:
Inbeslagneming bij overtredingen m.b.t. opslag, bedrijfsmatig voorhanden hebben, vervaardigen of bewerken:
Inbeslagneming bij overtredingen tijdens ter beschikking stellen (verkoop, aanprijzen of afleveren):
Inbeslagneming bij overtredingen m.b.t. voorhanden hebben of afsteken:
Conservatoir beslag
g. Inzage van gegevens en bescheiden
h. Monsterneming en analyse
i. Bevoegdheden wet Bob
Verbod op doorlaten ( artikel 126ff Sv)
Betreden van besloten plaatsen ( artikel 126k, 126r Sv)
Stelselmatige observatie ( artikel 126g 126o Sv)
Opnemen van telecommunicatie ( artikel 126m, 126t Sv)
Vorderen van telecommunicatie-inlichtingen ( artikel 126n, 126na, 126nb, 126u, 126ua, 126ub Sv)
Opnemen van vertrouwelijke informatie met een technisch hulpmiddel ( artikel 126l, 126s Sv)
Politiële pseudokoop en pseudodienstverlening ( artikel 126i, 126q Sv)
j. Aanhouding en voorlopige hechtenis
Aanhouding minderjarigen
k. Voorlopige maatregel
3. Internationale aspecten van toezicht en opsporing
a. Algemeen
b. Grondslag voor grensoverschrijdende samenwerking
4. Bewijs in vuurwerkzaken
a. Tenlasteleggingen
b. Benodigde bewijsmiddelen
Overtredingen m.b.t. invoer, uitvoer en doorvoer van vuurwerk
Overtredingen m.b.t. vervoer van vuurwerk
Overtredingen m.b.t. de opslag en het bedrijfsmatig voorhanden hebben van vuurwerk
Overtredingen m.b.t. het voorhanden hebben van vuurwerk door particulieren
Overtredingen m.b.t. verkoop, aanprijzen en afleveren van vuurwerk
c. Standaard deskundigenverklaringen
5. Afdoening vuurwerkzaken
Met vervolging belast parket
Politietransactie
Mini-pv
Bestuurlijke transactie
Lik-op-stukafhandeling
Afdoening minderjarigen
Plaats van vervolging
Rechtspersoon
Afhandeling van inbeslaggenomen vuurwerk
Hoofdlijnen
Aandachtspunten
Strafvorderingsrichtlijn
Deskundigen ter zitting
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht