Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2008. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2008.

Artikel 2.1.4 Aanwijzing inzake de invordering rijbewijzen

Uitgebreide informatie
2.1.4. Beslissing tot inhouding van het rijbewijs
Uitsluitend de officier van justitie kan het rijbewijs inhouden ( Rb Utrecht 5.10.1995,VR1996,84) indien:
a. uit het resultaat van de ademanalyse blijkt dat het alcoholgehalte van de adem van de bestuurder hoger is dan 785 ug/l onderscheidenlijk het alcoholgehalte van het bloed van de bestuurder hoger blijkt te zijn dan 1,8 milligram alcohol per milliliter bloed, of
b. bij ontbreken van het resultaat van een ademanalyse of bloedonderzoek een ernstig vermoeden bestaat dat het alcoholgehalte van de adem van de bestuurder hoger is dan 785 ug/l, resp het bloedalcoholgehalte hoger is dan 1,8 promille of
c. uit het resultaat van de ademanalyse van de beginnende bestuurder van een rijbewijsplichtig motorrijtuig (inclusief de bromfiets) blijkt dat het alcoholgehalte van de adem hoger is dan 570 ug/l onderscheidenlijk het alcoholgehalte van het bloed van die bestuurder hoger blijkt te zijn dan 1,3 promille, of
d. bij het ontbreken van het resultaat van een ademanalyse of bloedonderzoek een ernstig vermoeden bestaat dat het alcoholgehalte van de adem van de beginnende bestuurder van een rijbewijsplichtig motorrijtuig (inclusief de bromfiets) hoger was dan 570 ug/l resp. het alcoholgehalte van het bloed van die bestuurder hoger bleek te zijn dan 1,3 promille.
e. er op grond van andere feiten of omstandigheden ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat de bestuurder opnieuw een feit als bedoeld in het tweede lid of het derde lid van artikel 164 WVW 1994 zal begaan (recidivecriterium).
Het enkele weigeren van medewerking aan de ademanalyse, de bloedproef of de urineproef is onvoldoende grond om het rijbewijs in te houden. Het ernstig vermoeden dat het alcoholgehalte van de adem van de bestuurder hoger is dan 570 ug/l (beginnende bestuurder) of 785 ug/l, kan worden onderbouwd met de uitslag van het bloed- of urineonderzoek en met de omschrijving van de toestand van verdachte in het invorderingsproces- verbaal. Aan het recidivecriterium wordt geacht te zijn voldaan indien de bestuurder binnen een periode van vijf jaar voorafgaande aan de datum van invordering:
(on)herroepelijk is veroordeeld ter zake van een alcoholdelict, of
een aan hem ter zake van een alcoholdelict uitgevaardigde strafbeschikking onherroepelijk is geworden, of
een politie- of een OM-transactie heeft voldaan ter zake van een alcoholdelict, of
twee of meermalen eerder is geverbaliseerd ter zake van een alcoholdelict,
als verdachte bekend staat als frequent gebruiker van alcohol, drugs of andere stoffen die de rijvaardigheid kunnen verminderen.
Inhoudsopgave
Achtergrond
Samenvatting
Opsporing en vervolging
1. Vordering krachtens artikel 164 WVW 1994
2. Gevallen waarbij de overgifte van het rijbewijs moeten worden gevorderd
2.1. Rijden onder invloed ( artikel 164 lid 2 WVW 1994)
2.1.1. Criteria aangaande de vordering tot overgifte
2.1.2. Ontbreken van een resultaat van ademanalyse
2.1.3. Bloed- c.q. urineproef
2.1.4. Beslissing tot inhouding van het rijbewijs
2.2. Excessieve snelheidsovertredingen ( art. 164, lid 2, onder d en e, WVW 1994)
2.2.1. Criteria aangaande de vordering tot overgifte
2.2.2. De beslissing tot inhouding van het rijbewijs
3. Gevallen waarin de overgifte van het rijbewijs kan worden gevorderd
3.1. In gevaar brengen van de veiligheid op de weg. ( art. 164, lid 3 WVW 1994)
4. Te volgen procedure met betrekking tot de invordering
4.1. Teruggave van het rijbewijs door de officier van justitie
4.2. Inhouding rijbewijs door de officier van justitie
4.3. Vermiste en gestolen rijbewijzen
4.4. Afstemming tussen het ressortsparket en het arrondissementsparket
Overgangsrecht
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht